nieuwsbrief 2006-09-12

Nieuwsbrief Universiteitsraad 12 september 2006


Op 5 september heeft de URaad afscheid genomen van 2/3de deel van de raad en is de nieuwe raad aangetreden. Omdat bij het personeel Bert Heesink binnenkort vertrekt van de UT, is Bauke Visser (PA&O, CC) aangetreden als vervanger. Op 12 september werd de nieuw aangetreden raad meteen “in het diepe” gegooid. De volgende onderwerpen werden besproken:


URaad UT + CvB

(Foto UT-Nieuws: URaad + CvB, zonder H. Wormeester en A. van der Velde)


Het HRM-beleid

In juni heeft de personeelsgelding niet ingestemd met het de nota “Focus in HRM-beleid” en lag de vraag voor: hoe nu verder? Namens de UR bood Herman Poorthuis (CC) aan om de discussie eerst op de inhoud van het personeelsbeleid te richten. De URaad zal daartoe zijn ideeën zo spoedig mogelijk op papier zetten. Het college, bij monde van Flierman, reageerde positief met de aantekening dat de ingezette ontwikkeling van het personeelsbeleid wordt voortgezet.


Toekomst UT-Catering

De bespreking van dit onderwerp was opgesplitst in 2 delen:

1.De taakafbakening van de Catering en soortgelijke activiteiten van studentenorganisaties. Het college vond het voorstel van de URaad, dat na overleg met de Student Union was opgesteld, te ver gaan, maar was wel bereid onderdelen over te nemen. Zo wil het college geen cateringactiviteiten door studenten buiten de kantines toestaan, ook in verband met zijn verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid. Nadat collegelid van Ast had toegezegd dat men bereid was ter compensatie een speciaal (gesubsidieerd) studentencatering pakket af te spreken, stemde Stefan van Nierop (UReka) namens de URaad in met het aangepaste voorstel.

2.Advies over uitbesteding van de catering van de UT: de URaad heeft te kennen gegeven dat men de eventuele financiële voordelen niet doorslaggevend vindt bij de vraag of de catering uitbesteed moet worden. Zaken als flexibiliteit en kennis van ontwikkelingen in het cateringvak kunnen bij de keuze voor een externe cateraar wel een rol spelen. De URaad is onder voorwaarden wel bereid mee te gaan in een onderzoek naar de optie om de catering uit te besteden. De belangrijkste voorwaarde is dat de sociale gevolgen voor het huidige UT-personeel zo klein mogelijk zijn, via een detacheringsconstuctie of een materieel gelijkwaardige regeling. Na dit positieve advies wordt de URaad nog betrokken bij de uitwerking van het gewenste catering-concept van de UT. De dienstraad FB is de gesprekspartner, indien het komt tot een reorganisatie, en met de vakbonden (OPUT) zal dan overlegd worden over het sociaal plan.UR-advies Hoofdlijnennota “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering”

Bernadette Pol (CC) verwoordde de belangrijkste elementen uit het advies van de URaad: niet het bedrag van 5 miljoen of de organisatievorm dient het uitgangspunt te zijn van de exercitie, maar een efficiëntieslag in systemen en werkwijze gericht op minstens zo goede dienstverlening. In de fase van vele werkgroepen, die het college nu heeft ingezet, lijken belangenverstrengeling van de leden van de werkgroepen, onvoldoende evaluerende elementen en (te) beperkte opdrachten ingebouwd. Bovendien wordt het gevaar van niet-optimale deeloplossingen niet bezworen door projectleiders af en toe met elkaar te laten overleggen. Het college meent echter dat deze zaken in de procesgang zijn ondervangen en zal de tussenrapportage en het eindresultaat met de URaad bespreken. Het reorganisatieplan hoopt het college rond de jaarwisseling af te hebben en men wil dit plan niet ter advies aan de decentrale raden voorleggen, omdat de URaad de medezeggenschap uitoefent. Het idee van een “client charter” waarin de kwaliteit van de dienstverlening wordt beschreven en gewaarborgd, neemt het college mee bij de planvorming. De URaad zal overleg met de decentrale raden organiseren over dit onderwerp en zal een eigen werkgroep vormen, die de planvorming inhoudelijk kritisch gaat volgen.


Ondersteuningsregelingen voor topsporters en internationale studenten

Maarten Fonville (Campussy) vroeg of deze regelingen, die per 1 september afliepen, worden voortgezet. Het college zegde dit toe.


Algemene informatie over de UR vindt u op de website UR , waar ook de aandachtspunten en verslagen van UR-vergaderingen te vinden zijn

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl