nieuwsbrief 2006-06-27

Nieuwsbrief Universiteitsraad van 27-06-2006Tijdens de laatste UR-vergadering van dit studiejaar passeerde een groot aantal belangrijke onderwerpen de revue. De belangrijkste:


Bespreking discussienota “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering”

De Universiteitsraad heeft een voorlopig standpunt over de nota ingenomen: de doelstelling om via vermindering van overheadkosten meer geld voor onderwijs en onderzoek vrij te maken wordt onderschreven, maar dat geldt niet op voorhand voor het bedrag van M€ 5. Een gedegen analyse van de bezuinigingsmogelijkheden en een actuele meerjarenbegroting zijn noodzakelijk om te bepalen wat de keuzes zijn en hoeveel geld ermee gemoeid is. De URaad heeft daarom voorgesteld om eerst per werkveld evaluatie en analyse ter hand te nemen, alvorens weer over een totaalplan besluiten te nemen. Ook heeft de raad gewezen op de noodzaak van een breder draagvlak voor nieuwe veranderingen: de UT- gemeenschap en haar vertegenwoordigers in de medezeggenschap moet meer bij de planvorming betrokken worden. Het college wil eerst de aangepaste discussienota in werkconferenties bespreken en in september voorleggen aan de URaad.


Advies over de Begrotingsrichtlijnen 2007

Grotere veranderingen in het verdeelmodel worden pas voorbereid voor 2008. De URaad heeft geadviseerd nu zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de invulling van het volumebeleid zodat aanvragers van 2de en 3de geldstroomprojecten weten waar ze financieel aan toe zijn. Verder dient er in het najaar een zo goed mogelijk meerjarenkader te liggen waarmee de eenheden hun meerjarenbegroting kunnen doorrekenen. Het college heeft deze zaken toegezegd. Wat betreft de bekostiging van premasters is afgesproken dat hierover helderheid wordt gegeven in de onderwijsnota die dit najaar verschijnt.


De personeelsgeleding stemt niet in met de nota “Focus in HRM-beleid”

De nota geeft een stand van zaken van het te ontwikkelen personeelsbeleid en de prioriteiten daarbinnen. Een uitwerking van “functieroulatie” en van de mogelijke invoering van “tenure tracks” (ontwikkelingstraject jong WP met uitzicht op een UHD-plaats en een vaste aanstelling) wordt aangekondigd. De discussie spitste zich toe op de vraag of met dit stuk de hoofdlijnen van het personeelsbeleid werden vastgelegd en een goed en actief personeelsbeleid in de eenheden is gewaarborgd. De personeelsgeleding vond dat dit nog niet in voldoende mate het geval is.


Bespreking van de “Notitie Diversiteit, kwaliteit en groei”
In de notitie worden ambities uit het instellingsplan, groei naar 10000 studenten in 2010 en internationalisering, geconcretiseerd. De URaad staat positief tegenover internationalisering, maar plaatst wel een aantal kritische kanttekeningen bij de notitie: zo werd een spectaculair hoger studierendement en een verdubbeling van de bachelorinstroom in 4 jaar niet erg realistisch geacht. Tevens werd er op gewezen dat de tweetaligheid van de universiteit bij lange na nog niet voltooid is en dat diversiteit en groei ook om aanpassing en uitbreiding van voorzieningen e.d. vraagt. En de primaire doelgroep van de universiteit, Nederlandse jongeren die een technische of gamma opleiding willen volgen, verdient blijvende prioriteit.


Catering UT

Het college heeft vorige week in een bestuurlijke notitie het voorgenomen besluit tot uitbesteding van de catering op de UT opgenomen. De URaad heeft hierover nog geen standpunt ingenomen, maar wel de besluitvormingsprocedure besproken. De URaad zal betrokken worden bij besluiten over het cateringconcept en het besluit tot uitbesteding. De Dienstraad FB begeleidt de reorganisatie die daaruit voortvloeit en het OPUT is de gesprekspartner ten aanzien van het sociaal plan. Een onderdeel van het proces is de taakafbakening tussen UT-catering en studentenverenigingen en Student Union. Heldere afspraken hierover worden met betrokkenen en in september in de URaad besproken.


Bespreking algemene gang van zaken met de Raad van Toezicht

De Universiteitsraad had een aantal stellingen voorbereid.

Zo stelde Vic van Dijk (UReka) dat de groeiambities van de UT niet ten koste dienden te gaan van de balans tussen technische en niet-technische studenten. Sistermans (RvT) betoogde dat de Nederlandse kenniseconomie behoefte heeft aan meer studenten op alle wetenschapsgebieden en Zijm (CvB) stelde UReka gerust met de vooraanmeldingscijfers: zowel voor technische als niet-technische opleidingen stijgen deze met circa 6.5%.

Herman Poorthuis (CC) stelde dat de UT reorganisatiemoe begint te worden en dat een beter en actiever beleid veel reorganisatieleed kan voorkomen. Van Amerongen (RvT) sprak daarop zijn verwondering uit over de langzame besluitvorming en het conservatisme aan de UT. Er moet juist meer en sneller ingegrepen worden en het personeel moet maar wennen aan organisatieveranderingen, die noodzakelijke zijn in een snel veranderende omgeving.Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl