nieuwsbrief 2006-02-07


Onderwerpen van de Universiteitsraadsvergadering van 7 februari 2006:

Voortgang 3TU proces- Centers of Excellence

Eind februari verwacht het college uitsluitsel over de ministeriele subsidie van 50 miljoen voor uitvoering van het plan van de 5 Centers of Excellence (zie http://www.utwente.nl/3tu/. Belangrijkste discussiepunt vormde de door de colleges van de 3TU’s beloofde 15% verdringing van bestaande leerstoelen. Herbert Wormeester betoogde namens de UR dat dit niet zou mogen leiden tot nieuwe reorganisaties bovenop de huidige reorganisaties bij EWI en TNW. Het college wilde echter niet uitsluiten dat er aan het einde van de looptijd van de subsidie in 2011 opnieuw leerstoelen moeten worden afgebouwd.

Afgesproken werd dat dit probleem in de volgende vergadering opnieuw bekeken wordt aan de hand van een overzicht van de gevolgen per faculteit.

Gert Brinkman stelde de positie van de maatschappijwetenschappelijke faculteiten aan de orde: wordt deze niet verzwakt door de focus op techniek in 3TU-verband? Het college benadrukte echter dat die positie, zoals beschreven in het Instellingsplan, niet ter discussie staat. Niet al het onderzoek wordt in het 3 TU proces gebracht. In 3TU-verband zullen ook programma’s ontwikkeld worden voor de gezamenlijke maatschappijwetenschappelijke groepen. Daarnaast houdt elke TU zijn eigen profiel en regionale functie. Dat betekent voor de UT dat de techniek, maatschappijwetenschappen en biomedische wetenschappen een blijvende positie in het UT-profiel hebben. Het college heeft bijvoorbeeld besloten om de (aflopende) centrale stimulering voor het maatschappijwetenschappelijk onderzoek voor dat doel te blijven inzetten.


Werkplan Bestuurlijke Agenda

College en Universiteitsraad waren het er over eens dat dit discussiestuk nog te weinig de prioriteiten voor de nabije toekomst aangeeft. Peter Paul Lippinkhof vroeg om speciale aandacht voor de Engelse taalvaardigheid van docenten. Verder vond de UR de aandacht voor ICT-voorzieningen te versnipperd.

Het college zal in de komende maanden startnotities op de gebieden onderwijs, onderzoek en internationalisering presenteren waarin de prioriteiten duidelijker worden aangegeven.


Startnotitie HRM-beleid

Deze notitie is bedoeld als discussiestuk: het college kiest ervoor om prioriteit te geven aan ontwikkeling van medewerkers, doorstroom van vrouwen en verbetering van de organisatiecultuur. Na discussies met o.a. UMT, UR en groepen personeelsleden zal het college een meer uitgewerkt plan voorleggen.


Tot slot: verkiezingen voor de Universiteitsraad in mei 2006!

Omdat bijna alle UR-verkiezingen in den lande in mei zullen plaatsvinden, sluit de UT zich daarbij aan. Dat betekent dat kandidatenlijsten voor personeel en studenten op 29 maart al moeten worden ingeleverd. Wil je invloed uitoefenen op belangrijke beleidsbesluiten? Dan moet je in de Universiteitsraad gaan zitten. De UR overlegt regelmatig met het College van Bestuur. Beslist mee en adviseert over onderwerpen als renovatie- en nieuwbouwplannen, de 3 TU samenwerking en de Begroting. Stel je kandidaat door je aan te melden bij één van de UR-partijen!

Algemene informatie over de UR vindt u op de website UR , maar u kunt voor informatie ook contact opnemen met de voorzitter UR Dick Meijer (personeelsleden), de vice-voorzitter Joost Deetman (studenten) of direct met de UR-partijen:

Campus Coalitie (CC) : http://www.cc.utwente.nl/

Democraten Drienerlo (DD): http://www.democratendrienerlo.nl/
UReka :
http://www.ureka.utwente.nl/

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl