Aandachtspunten 2006-04-04

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

4 april 2006


Bericht van de voorzitter CvB over Strategisch UMT

Het college kondigt voor de vergadering van 27 juni as. een voorstel aan met betrekking tot de bezuinigingsoperatie van M€ 5 op de bedrijfsvoering.


Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van Arbo en Milieu

De Universiteitsraad,

gezien:

De Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van arbo en milieu, kenmerk 372.447/PA&O en 373.072/PA&O, dd 25 januari 2006;

De notitie “Arbo en milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie”, kenmerk 353.853/PA&O, dd 18 september 2003;

overwegende dat:

De notitie een helder en compleet overzicht geeft van alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van arbo en milieu aan de UT;

gehoord:

de toezegging van het college om schriftelijk te zullen antwoorden op de vraag waar is vastgelegd welke decaan voor welk onderzoeksinstituut verantwoordelijk is en dit in de betreffende notitie op te zullen nemen;

besluit:

in te stemmen met de Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van arbo en milieu.


Contract Arbodienst

De personeelsgeleding van de Universiteitsraad,

gezien:

Het contract over de arbodienstverlening door de Stichting Arbodienst Drienerlo (SAD) aan de Universiteit Twente (kenmerk 06EL0038IH, d.d. 15 februari 2006) en de begeleidende brief (kenmerk 373.508/PA&O , d.d. 3 maart 2006;

overwegende dat:

het contract alle duidelijkheid geeft over de arbodienstverlening, die door de SAD aan de UT verleend zal worden;

gehoord:

de toezegging van het college om alsnog, met de SAD, een regeling te treffen die het mogelijk maakt, indien de werknemer, leidinggevende of bedrijfsarts dit wenst om problemen bij de re-integratie zo veel mogelijk te voorkomen, een “driegesprek” te beleggen waarin de werknemer, de bedrijfsarts én de leidinggevende het re-integratieplan bespreken;

de toezegging van het college aan de raad te zullen rapporteren hoe het UR - advies over het “driegesprek” verwerkt wordt in het Ziekteverzuimbeleid in overleg met het OPUT en op welke wijze deze afspraken met de SAD ingevuld worden;

besluit:

in te stemmen met het contract over de arbodienstverlening door de Stichting Arbodienst Drienerlo (SAD) aan de Universiteit Twente.


3 TU Master Construction Management and Engineering

Aangezien het advies van Stuurgroep onderwijs ten aanzien van dit onderwerp nog ontbreekt, is besluitvorming door de UR op dit moment niet mogelijk. De raad mandateert het presidium daarom om zodra het advies ontvangen is en onder de voorwaarde dat dit positief zal zijn met de invoering van de 3 TU Master CM&E in te stemmen.

Slotregularisatie 2005
De Universiteitsraad,

gezien:

de Slotregularisatie 2005, km FEZ/373.667/wr (UR 06 – 051);

overwegende dat:

deze Slotregularisatie tijdig voor het Financiële verslag aan de Raad aangeboden is, waardoor een zinvolle discussie over beleidsrijke onderwerpen met de UR mogelijk is;

gehoord:

de beraadslagingen;

de toezegging van het college om in de tekst een correctie aan te brengen ( k€ 50 in plaats van M€ 50 toewijzing aan EWI)

de toezegging van het college dat de inkomsten voor gestegen studentenaantallen via een toewijzing via de reserves in het verslagjaar 2006 naar rato van de onderwijsbekostiging aan de betreffende faculteiten zullen worden toegewezen;

besluit

positief te adviseren ten aanzien van de Slotregularisatie 2005


Sanerings- en reorganisatieplannen faculteiten

- Naar aanleiding van de discussie over het al dan niet vertrouwelijk toezenden van documenten wordt afgesproken dat in het vervolg in het geval van vertrouwelijkheid reden en duur daarvan zullen worden aangegeven.

- De vragen 7 t/m 13 van de brief van de UR over de sanerings- en reorganisatieplannen (UR 06 – 076) zullen in de eerstvolgende vergadering van de commissie F&V worden besproken.

- Het college zegt toe goede afspraken te zullen maken voor promovendi van leerstoelen die geschrapt gaan worden, teneinde te voorkomen dat de afronding van hun promotietrajecten gevaar zal lopen.

- Het door de UR opgestelde concept – advies wordt aangehouden in afwachting van de resultaten van de komende bespreking in de commissie F&V.


Besluit Elektronische Leeromgeving (ELO)

Het college zal de laatste twee schriftelijke vragen van de UR (UR 06 - -69) over ELO in de eerstvolgende vergadering van de commissie O&O beantwoorden.


Rondvraag

Naar aanleiding van de vraag vanuit de raad naar extra werkplekken in de tijdelijk verplaatste bibliotheek - vooral in tentamentijd, zegt het college toe de mogelijkheden daartoe te zullen onderzoeken.