Aandachtspunten 2006-05-16

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

16 mei 2006


3 TU Master Construction Management and Engineering (uit vorige vergadercyclus)

Het presidium van de Universiteitsraad, daartoe gemandateerd door de UR, heeft in zijn vergadering van 19 april 2006, na ontvangst van het positieve advies van de STow onderstaand besluit genomen.

De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het College van Bestuur aan de Universiteitsraad d.d. 15 maart 2006 (UR 06-055);

het concept-programma (Information Dossier) van de masteropleiding Construction Management & Engineering;

overwegende dat:

er nog extra aandacht dient te worden besteed aan de implementatie van de OLC en de inrichting van de kwaliteitszorg van de Master CM&E;

het grote belang van een goede afstemming met m.n. de “Bouw”-track van de Master Civil Engineering & Management, zoals bepleit door de OLC-CiT, door het College van Bestuur onderkend wordt;

er binnen de UT en in 3TU-verband draagvlak is voor de opleiding CM&E;

toekomstige studenten redelijkerwijs alleen per semester zullen kunnen switchen van studielocatie;

enkele passages in het rapport (zoals bijv. dat alle BSc studenten aan de UT voorzien worden van een laptop, blz. 28) een ietwat te rooskleurig beeld van de werkelijkheid schetsen;

gehoord:

de beraadslagingen;

besluit:

in te stemmen met de voorgestelde invoering van de 3TU masteropleiding Construction Management & Engineering.


Arbo en Milieubeleid UT

De Universiteitsraad

gezien:

- het Arbo en Milieu jaarplan 2006 als onderdeel van het Centraal Jaarverslag Arbo en Milieu 2005 (kenmerk 374.090/PA&O, UR 06 – 100)

gehoord:

-de beraadslagingen.

overwegende dat:

-de voorgenomen acties aansluiten bij de doelstellingen uit het meerjarenplan

-er adequaat wordt gereageerd op gewijzigde wetgeving en voorschriften in vergunningen

besluit:

in te stemmen met het Arbo en Milieu jaarplan 2006.


Richtlijn gericht werken met biologische agentia en ggo’s

De Universiteitsraad

gezien:

- de richtlijn gericht werken met biologische agentia en genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) (kenmerk 373.762/PA&O, UR 06 – 091)

gehoord:

-de beraadslagingen.

overwegende dat:

-op de UT enkel wordt gewerkt met organismen uit de laagste categorie ML 1

-vanaf volgend jaar ook organismen uit categorie ML 2 zullen worden gebruikt

-de richtlijn voldoende voorzorgsmaatregelen voorschrijft om de risico’s van het werken met deze agentia en ggo’s tot een minimum te beperken

besluit:

in te stemmen met de richtlijn gericht werken met biologische agentia en genetisch gemodificeerde organismen.


Nota Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP en OBP functies bij de UT

De Universiteitsraad

gezien:

- de Nota Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP en OBP functies bij de Universiteit Twente (UR 06 – 098)

- de huidige cijfers van werkende vrouwen in hogere posities aan de UT.

- de voorstellen ter bevordering van instroom en doorstroom van vrouwen in hogere functies.

- het feit dat het rapport voornamelijk spreekt over vrouwen in hogere WP functies.

gehoord:

-de beraadslagingen.

-dat het streefcijfer van 30% vrouwelijke hoogleraren te benoemen voor de 30 nog aan te stellen hoogleraren in 3TU verband naar beneden zal worden bijgesteld.

-de toezegging dat de UR de betreffende streefcijfers van de faculteiten nog zal ontvangen.

-dat ook extra aandacht besteed zal worden aan instroom en doorstroom van vrouwen in hogere OBP functies

overwegende dat:

- de streefcijfers wel realistisch van aard moeten zijn.

-een betere man-vrouw verhouding in leidinggevende posities kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs.

-de UR de streefcijfers van de faculteiten in commissie verband nog zal bespreken en indien nodig hierover nader advies zal uitbrengen.

besluit:

positief te adviseren t.a.v. de nota Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP en OBP functies bij de Universiteit Twente.


Collegegeldtarieven 2007 – 2008

De Universiteitsraad

gezien:

- de eerdere CvB besluiten van de afgelopen jaren m.b.t. de vaststelling van de collegegeldtarieven in het algemeen en de tuition fees in het bijzonder;

-het besluit van het CvB van 19 december 2005 - na een positief advies van de Universiteitsraad - waarbij de collegegeldtarieven voor het academisch jaar 2006-2007 zijn vastgesteld;

- het voorgenomen besluit van het CvB van 11 april 2006 luidend:


“1. De collegegelden 2007-2008 worden als volgt vastgesteld:2007-2008

(tarief 2006-2007)

Wettelijk tarief voltijdse inschrijving (EER)

€ 1519,- (+index)

(€ 1519,-)

Duale inschrijving (EER)

€ 1519,- (+index)

(€ 1519,-)

Deeltijdse inschrijving (EER)

€ 1105,- (+index)

(€ 1105,-)

Extraneus (EER)

€ 918,- (+index)

(€ 918,-)

----------------------------------------------------------

---------------------

------------------------

Instellingstarief I :inschrijving bachelor
niet EER bèta (voltijd, deeltijd, duaal)€ 5000,-

(€ 1519,-)

Instellingstarief II: inschrijving bachelor
niet EER alfa/gamma (voltijd, deeltijd, duaal)


€ 3804,-

(€ 1519,-)

Instellingstarief III: bèta
masteropleiding,
voltijd, deeltijd, duaal,

(niet EER)
zie ook overgangsbepalingen

€ 8310,-

(€ 8150,)

Instellingstarief IV: alfa - gamma masteropleiding,
voltijd, deeltijd, duaal,

(niet EER)
zie ook overgangsbepalingen

€ 6320,-

(€ 6200,-)

Instellingstarief V:

- European Studies;
- Industrial Design & Manufacturing
(onderdeel van Mechanical Engineering) .

€ 4740,-
€ 8310,-


(€ 4650,-)
(€
5705,-)


2. Voor niet EER bachelor studenten die in het studiejaar 2006-2007 staan ingeschreven wordt de volgende overgangsregeling getroffen:

”Studenten die in het studiejaar 2006-2007 stonden ingeschreven voor een bacheloropleiding aan de UT worden in staat gesteld om de opleiding waarvoor men in het studiejaar 2006-2007 stond ingeschreven af te ronden tegen het wettelijke collegegeldtarief met dien verstande dat deze overgangsregeling geldt voor de termijn van de nominale studieduur + 1 jaar gerekend vanaf de eerste inschrijving voor die betreffende opleiding.

Indien studenten overstappen naar een andere bacheloropleiding dan waarvoor men in het studiejaar 2006-2007 stond ingeschreven, komt bovenstaande overgangsbepaling te vervallen”.

3. Dit voorgenomen besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Universiteitsraad.

4. De hoogte van de collegegelden UT 2007-2008 en de overgangsregeling worden opgenomen in de Inschrijvingsregeling UT 2007-2008 welke op zijn beurt wordt opgenomen in het Studentenstatuut UT”.

gehoord:

-de beraadslagingen.

overwegende dat:

- het College van Bestuur jaarlijks de collegegeldtarieven en de bijbehorende Inschrijvingsregeling dient vast te stellen. Reeds nu dient het collegegeldtarief voor het studiejaar 2007-2008 vastgesteld te worden. Immers m.n. internationale studenten oriënteren zich al in een zeer vroeg stadium over de studiemogelijkheden aan de UT;

- op dit moment nog niet kan worden gekomen met een al dan niet herziene Inschrijvingsregeling 2007-2008 i.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. de totstandkoming van de nieuwe Wet op Hoger Onderwijs en Onderzoek. Afhankelijk van de Besluit­vorming en het invoeringstraject zou vooral de invoering van de zgn. leerrechten van invloed kunnen zijn op de Inschrijvingsregeling 2007-2008;

- t.a.v. het wettelijke collegegeldtarief het beleid van de afgelopen jaren wordt gecontinueerd met toepassing van de wettelijke indexering;

- t.a.v. de hoogte van het tarief voor de niet EER master studenten het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet wordt gecontinueerd;

- t.a.v. de hoogte van het tarief voor de niet EER bachelor studenten om strategische – en marktoverwegingen wordt gekozen voor een lager bachelor tarief t.o.v. het mastertarief;

- het voorgenomen besluit in lijn is met de afstemming binnen het bestuur van de 3TU Graduate School n.a.v. de voorstellen van de Projectgroep Internationalisering 3TU;

- voor niet EER bachelor studenten die in het studiejaar 2006-2007 staan ingeschreven een overgangsregeling wordt getroffen;

- IDM (Industrial Design & Manufacturing) in de nieuwe opzet een volwaardige track binnen WB wordt en niet EER master studenten die Twente als home universiteit kiezen de ”gewone” fee dienen te betalen;

- de UR adviesrecht heeft t.a.v. het voorgenomen besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden.

besluit:

positief te adviseren t.a.v. het voorgenomen CvB besluit van 11 april 2006.


Notitie Alumnibeleid en fondsenwerving

Het college meldt desgevraagd dat alleen de subsidies van het Universiteitsfonds aan individuele studenten die vanuit Nederland naar het buitenland gaan, worden afgeschaft.

De subsidies aan studiereizen en die van het Twente Mobility Fund blijven gehandhaafd.


Schriftelijke rondvraagpunten

Afgesproken wordt het Taalbeleidsplan samen met de notitie Internationalisering in de junicyclus te behandelen.

De door de raad in de vorige cyclus gestelde en nog niet beantwoorde vragen met betrekking tot de Elektronische LeerOmgeving zullen schriftelijk door het college beantwoord worden.

Gevraagd naar het standpunt van het college met betrekking tot het gebruik van Fair Trade producten en duurzaamheid in het algemeen, kondigt het college aan de UR hierover binnenkort een brief te zullen zenden. Het college zegt toe meer aandacht aan deze problematiek te zullen besteden, ook in het kader van de thans lopende Europese aanbesteding voor warme-drankenautomaten. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheid om op korte termijn het dubbelzijdig printen te bevorderen.


Rondvraag

Het college zegt toe in de volgende vergadercyclus de vraag van de UR te zullen beantwoorden naar de reden van het verschil in prijs per m2 na realisatie van de nieuwbouw voor tandarts, fysiotherapeut en huisarts enerzijds en kapper en supermarkt anderzijds.