Nieuwsbrief 20050405

UR NIEUWSBRIEF APRIL 2005

Op 5 april vond de tweede overlegvergadering van 2005 met het college plaats. Hier was opnieuw het Instellingplan aan de orde, verder zijn de “Inschrijvingsregeling UT 2005 – 2006” en de “Regeling melding onregelmatigheden UT”, de zogenaamde Klokkenluidersregeling besproken.


Concept Instellingsplan

In de vorige nieuwsbrief van de Universiteitsraad, hebben wij u geïnformeerd over de nog openstaande discussiepunten in het Instellingsplan. Op woensdag 30 maart ontvingen wij de laatste versie van het Instellingsplan. Ook in deze versie zijn heel wat aanpassingen gedaan op basis van wat er in overleg met de Universiteitsraad besproken is. Naar aanleiding van deze nieuwe versie heeft de Universiteitsraad op het merendeel van de discussiepunten overeenstemming met het College van Bestuur kunnen bereiken. Het college heeft op 5 april dan ook definitief de instemmingsvraag voorgelegd aan de UR en de raad heeft ingestemd met deze laatste versie. Daarbij heeft het college een aantal toezeggingen gedaan (zie besluit UR). Definitieve invoering van het Bindend Studieadvies zal pas plaatsvinden als aan de randvoorwaarden van goed onderwijs, goede begeleiding en goede faciliteiten is voldaan. Bovendien is afgesproken dat de richtlijn over de uniforme toepassing van het BSA op de UT ter instemming aan de UR zal worden voorgelegd. Een andere toezegging betreft het postinitieel onderwijs. Het beleid ten aanzien hiervan, waaronder de organisatorische inbedding van het postinitieel onderwijs en de positionering van TSM worden verstaan, zal dit kalenderjaar nog aan de raad ter instemming worden voorgelegd.

Tenslotte heeft het college aangegeven dat de wijzigingen van het financieel verdeelmodel ter instemming aan de raad voorgelegd zullen worden. Het streven is dit vóór het uitbrengen van de Begrotingsrichtlijnen 2006 te doen.


En verder

Naast het Instellingsplan speelden de afgelopen cyclus ook de Inschrijvingsregeling UT 2005 – 2006, waarover de Universiteitsraad positief geadviseerd heeft en de Regeling melding onregelmatigheden UT. Deze laatste regeling, de zogenaamde 'Klokkenluiderregeling' regelt de mogelijkheid voor de student of medewerker om “het vermoeden van onregelmatigheden” te rapporteren aan de beheerder van de eenheid of dienst waar zich deze voordoen. Degene die deze melding doet zal vervolgens niet worden benadeeld in zijn/haar positie binnen de universiteit. De Universiteitsraad vindt een dergelijke regeling wenselijk en heeft daar mee ingestemd. Dit nadat het College van Bestuur een aantal suggesties van de kant van de raad overgenomen had.

Ook zijn er door de Universiteitsraad verschillende schriftelijke vragen gesteld. Onder andere over de e-mailvoorzieningen van studenten. Hierover heeft het College van Bestuur toegezegd dat deze op zeer korte termijn verbeterd zullen zijn.

Over de huisvestingsproblematiek van diverse studieverenigingen op de campus zal het College binnenkort overleg voeren in de Stuurgroep Onderwijs.


De problematiek rondom de geplaatste FM zenden op het gebouw Hogenkamp (ELTN gebouw) wordt door het college onderkend. Door de eventuele juridische gevolgen is deze problematiek niet op korte termijn op te lossen. Wel wordt op dit moment onderzocht waar en wanneer er sprake is van storing en of er immuniseringmaatregelen genomen kunnen worden.


Voor vragen of meer informatie zie www.utwente.nl/uraad of info@uraad.utwente.nl