nieuwsbrief 20051213

Nieuwsbrief Universiteitsraad 13 december 2005


In de Universiteitsraadsvergadering vormde de UT-begroting voor 2006 “het hoofdgerecht”, maar er was ook een aantal “bijgerechten”, zoals:


De Onderwijsjaarcirkel 2006-2007

Discussiepunt was vooral het vierde kwartiel, omdat in de 8 collegeweken 3 feestdagen vallen. Het College van Bestuur stelde voor na 8 weken 2 tentamenweken in te plannen en vervolgens de eerste week van juli als mogelijke uitloopweek te benutten voor opleidingen, die voor projecten e.d. meer tijd nodig hebben.

De Universiteitsraad bleek in meerderheid voorstander van een extra week vóór de tentamenweken. Deze kan dan benut worden voor het opvangen van de uitgevallen feestdagen, afronding van projecten en voorbereiding van tentamens. Het College zal bezien of dit advies zal worden opgevolgd of op andere wijze een goede verroostering van onderwijsactiviteiten in het vierde kwartiel kan worden gerealiseerd.


Begroting 2006

De begroting sluit op een overschot van 1.5 miljoen Euro. Dat lijkt een prima resultaat, maar is het bij nadere bestudering toch niet. De 3 technische faculteiten hebben namelijk samen een tekort van zo’n 6 miljoen Euro. Het jaarlijkse budget dat gereserveerd is voor het vastgoed vertoont echter een overschot van 8 miljoen, doordat de grootste investering (Carré) in nieuwbouw nog gedaan moet worden. Binnen een paar jaar gaat dit budget jaarlijks wel op aan rente en aflossing. De tekorten bij TNW, EWI en CTW worden vooral veroorzaakt door de te lage premies voor 2de en 3de geldstroomplaatsen, de zogenaamde matchingproblematiek: door toename van het aantal plaatsen is bij gelijkblijvend budget de premie drastisch verlaagd. Het college is bereid het verschil voor 2006 uit de vastgoedreserve bij te lappen als TNW, EWI en CTW kunnen aantonen dat hun begrotingen vanaf 2008 geen tekorten meer laten zien. TNW en EWI zullen moeten reorganiseren, CTW probeert het te bereiken via een bezuinigingsplan.

In de discussie met de UR is teruggeblikt en vooruitgekeken.
In de terugblik constateerde de UR dat bij de vorige begroting de situatie vergelijkbaar was. Met de UR is toen de afspraak gemaakt dat de structurele tekorten via reorganisatieplannen weggewerkt moesten worden. En in juni is toegezegd dat WD’s en decanen het aantal premies terug zouden brengen zodat deze tegen een vaste prijs binnen het beschikbare budget worden gebracht. Deze afspraak leidt onvermijdelijk tot een vermindering van het aantal leerstoelen. Beide afspraken zijn (nog) niet gerealiseerd.

Het college heeft, na zijn aantreden dit najaar, deze situatie aangetroffen en probeert nu zo spoedig mogelijk orde op zaken te stellen. Dat lukte niet voor het vaststellen van de begroting. Wel wil het college voor maart 2006 de gewenste afspraken maken met WD’s en decanen over sanering van de leerstoelenplannen en over de facultaire reorganisatieplannen met evenwichtige meerjarenbegrotingen vanaf 2008. Uitgangspunt daarbij is het huidige financiële verdeelmodel en de meerjarenraming van de UT. Indien blijkt dat sanering tot onverantwoorde ingrepen leidt, is het college bereid te bezien of en hoe daarvoor extra middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. Zo nodig wordt het verdeelmodel aangepast. Nadat het college had toegezegd dat op deze wijze in maart een structurele oplossing voor de financiële problematiek wordt gepresenteerd, is de Universiteitsraad uiteindelijk akkoord gegaan met de voorliggende begroting. Ook wil het college het gebruik van reserves voor het afdekken van tekorten zoveel mogelijk beperken.

Het college heeft bovendien een bezuiniging van 5 miljoen aangekondigd op de overheadkosten van de universiteit. Daarbij wordt onder meer gedacht aan minder vierkante meters nieuwbouw (opbrengst 1.2 miljoen per jaar). Ook wordt bekeken hoe de dienstverlening, in centrale diensten en faculteiten, verder geoptimaliseerd kan worden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de ICT-ondersteuning en de catering, maar daarover zijn nog geen concrete plannen of bedragen beschikbaar.


Algemene informatie over de UR vindt u op de website UR , waar ook de aandachtspunten en verslagen van UR-vergaderingen te vinden zijn

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl