nieuwsbrief 20050628

Nieuwsbrief Universiteitsraad juni 2005

Op 28 juni vond de laatste overlegvergadering van dit collegejaar plaats met een overvolle agenda. In deze nieuwsbrief gaan we kort in op de belangrijkste zaken.


Wijziging financieel verdeelmodel en Begrotingsrichtlijnen 2006

Het financieel verdeelmodel is een voortdurend onderwerp van discussie. Voor de begroting 2006 heeft het CvB een wijziging voorgesteld die het probleem van het “matchen” van tweede- en derdegeldstroomplaatsen uit de eerste geldstroom moet ondervangen. Er komen drie categorieen (zwaar technisch, technisch en niet-technisch) die worden gefinancieerd op basis van integrale kosten. Per faculteit worden de onderzoeksmiddelen bevroren op het niveau van 2005. De interne verdeling wordt bepaald door de decaan en de WDs in onderling overleg, wat resulteert in een maximum aantal (promotie)plaatsen (met trekkingsrechten voor premies) per groep leerstoelen. Als gevolg hiervan zullen bepaalde leerstoelen op termijn moeten worden afgebouwd. De Universiteitsraad meent dat deze wijziging noodzakelijk is, omdat matching op het huidige niveau niet is vol te houden. Wel is gekeken naar een aantal randvoorwaarden: de berekeningswijze van de integrale kosten per type premieplaats en de rol van de faculteits- en instituutsraden.

Daarnaast is op aandrang van de Universiteitsraad besloten dat met ingang van het begrotingsjaar 2006 het compartiment Decentrale Stimulering Onderwijs (DSOW, de onderwijsmiddelen die de decaan mag besteden) worden toegekend naar rato van het aantal gerealiseerde studiepunten. Ook zal in het studiejaar 2005-2006 een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van de toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de tweede en derde geldstroom. Ook wordt nagegaan in hoeverre de leerstoelen behoefte hebben aan een vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies.


3TUs: Statuten Stichting Financieel Beheer

In het kader van de uitbouw van de samenwerking van de 3 TUs wordt binnenkort een stichting opgericht voor het beheer van de middelen die de 3 TUs verwerven voor hun gezamenlijke projecten. De Universiteitsraad heeft positief geadviseerd over de ontwerp-statuten. Screening van een eerdere versie, waarbij de raden juridisch advies hebben ingewonnen, heeft geleid tot een aantal wijzigingen die door de collegevoorzitters zijn overgenomen. Uiteindelijk restte één punt: de vraag of de statuten het stichtingsbestuur zouden moeten verplichten jaarlijks een begroting op te stellen. De collegevoorzitters hielden de boot af vanwege de extra bestuurslast. De raden wilden graag een begroting vanwege de transparantie van de stichting, maar vroegen niet om een afzonderlijk adviesrecht op de begroting. De collegevoorzitters stelden dat de zogenaamde “bestuurlijke agenda”, die op gezette tijden met de medezeggenschap wordt besproken, voldoende transparantie biedt. Een ander argument van de collegevoorzitters was dat een begroting weinig zin had zolang er nauwelijks geld omgaat in de stichting. Overleg tussen raad en college in Eindhoven leidde tot een compromisvoorstel dat inhield dat de stichting met een begroting moet gaan werken zodra er jaarlijks meer dan 100 milijoen euro in omgaat. Dit voorstel is door beide andere colleges overgenomen. Als Universiteitsraad waren wij niet direct overtuigd: 100 miljoen euro is een erg groot bedrag als ondergrens en een begroting voor de besteding van weinig geld is ook weinig moeite. Tijdens de overlegvergadering heeft de Universiteitsraad in meerderheid het compromis aanvaard, omdat de raden in Delft en Eindhoven inmiddels al positief hadden geadviseerd en de kwestie niet zwaar genoeg werd geacht om een blokkade op te werpen.


3TU-Masteropleidingen

Het College van Bestuur heeft NVAO-adviesaanvragen voor twee gezamenlijke masteropleidingen – Embedded Systems en Lerarenopleiding Informatica – aan de Universiteitsraad voorgelegd. (De NVAO is het Nederlands-Vlaamse Accreditatieorgaan.) De mate waarin sprake is van “gezamenlijke opleidingen” is beperkt aangezien elk van de drie TUs om formele redenen eigen aanvragen moet indienen en elk daar ook een ‘eigen accent’ aan meegeeft. Daarnaast heeft Eindhoven al een CROHO-positie verworven voor Embedded Systems en gaat de opleiding daar in september al van start (terwijl de start in Twente is voorzien voor september 2006). De Universiteitsraad heeft zijn verwondering over de gang van zaken laten blijken, maar staat in principe positief tegenover beide NVAO-aanvragen. Besluitvorming is aangehouden (en gemandateerd aan het presidium) omdat de Universiteitsraad nog geen kennis heeft kunnen nemen van de adviezen van de betrokken OLCs en faculteitsraden.


Sluiting Vestiging Friesland

De Universiteitsraad heeft ingestemd met de sluiting van de Vestiging Friesland. Dit is noodzakelijk geworden door de gestage afname van het aantal studenten dat zijn propedeuse in Leeuwarden wil doen. De Universiteit Twente trekt zich niet helemaal terug uit het Noorden omdat de samenwerking met een aantal HBO-instellingen verder wordt geïntensiveerd met het oog op de instroom in de UT-Masters. Hoewel de sluiting van de Vestiging Friesland wel personele consequenties heeft, heeft de Universiteitsraad ingestemd met het voorstel van het College van Bestuur om geen formele reorganisatie­procedure te volgen. Daarbij heeft de raad zich er wel van vergewist dat er voor de vier overgebleven personeelsleden een bevredigende oplossing is gevonden.


Personeelsbeleid

Drie voorstellen van het college konden geen genade vinden in de ogen van de Universiteitsraad. De raad vindt dat het ‘plan van aanpak’, de formele follow-up van het medewerkers­tevredenheids­onderzoek, te weinig concrete maatregelen bevat. Ook de tweede update van de Nota Personeelsbeleid 2003-2007 bevat niet de gevraagde uitwerking van de verschillende onderdelen van het personeelsbeleid. Tenslotte vond de raad het voorgelegde Arbo- en milieujaarplan 2005 ‑ één A4-tje­ ‑ te summier. Afgesproken is om na de zomervakantie een goed gesprek te hebben met het inmiddels geheel vernieuwde College van Bestuur over het personeelsbeleid. Naar het oordeel van de raad wordt het personeelsbeleid van de Universiteit Twente al langere tijd gekenmerkt door een gebrek aan conrete maatregelen en de wil om naleving van maatregelen en besluiten op alle niveaus in de organisatie af te dwingen.