7. TSM

Logo UR

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-326

Fax


Datum

8 december 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Concept - Rapport LLL en TSM
Geacht College,Inzake het beleid van postinitieel onderwijs van de Universiteit Twente heeft de Universiteitsraad kennis genomen van het concept rapport ‘Lifelong learning’ (LLL) van prof. M. van der Wende, d.d. 10-6-2005. In het rapport wordt een advies gegeven over de wijze waarop de UT haar gestelde doelen aangaande LLL (zie ook het UT - Instellingsplan) binnen de planperiode zou kunnen realiseren.

Onze vragen dienaangaande aan het college luiden:

Wordt het advies, zoals verwoord in bovengenoemd concept rapport, betreffende ‘LLL’ door het college overgenomen?

Hoe ziet het plan van aanpak er uit indien de gestelde doelen gerealiseerd moeten worden?


De positie van TSM zal verregaande wijzigingen ondergaan, ten opzichte van de plannen zoals opgenomen in het Instellingsplan. Deze herpositionering van TSM betekent dat de organisatie ‘op afstand’ zal worden gezet.


Onze vragen dienaangaande aan het college luiden:

Hoe krijgt het ‘op afstand’ zetten van TSM vorm?

Wat zijn in dezen de financiële consequenties voor de UT?

Blijft de UT in staat om postinitieel onderwijs aan te bieden?

Kan gegarandeerd worden dat TSM na het ‘op afstand zetten’ geen UT - diploma’s meer uitgeeft?

Is de UT nog op enigerlei wijze betrokken dan wel (financieel) verantwoordelijk voor TSM?

Worden zaken contractueel geregeld, en zo ja welke?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter