4. Onderwijsjaarcirkel

logo UR

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-316

Fax


Datum

8 december 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Onderwijsjaarcirkel 2006 - 2007Geacht college,De Universiteitraad heeft kennis genomen van uw voorgenomen besluit het opleidingsjaar 2006-2007 in te richten conform het voorstel van de Roosterwerkgroep.


De raad vraagt zich na bestudering af of met het oog op de 3TU ontwikkelingen niet meer afstemming noodzakelijk is tussen de drie universiteiten. Niet onderling afgestemde jaarcirkels zouden namelijk geen belemmering mogen vormen op het volgen van onderwijs aan een andere universiteit.

Tevens zet de raad vraagtekens bij het inroosteren van de minoren op de UT. In praktijk blijkt dat minorvakken niet altijd in de voor de minor gereserveerde dagdelen worden ingeroosterd waardoor problemen ontstaan omtrent dubbele verroostering voor studenten.


Na een stevige discussie in de interne overlegvergadering is de Universiteitsraad tot onderstaand besluit gekomen.


Besluit Universiteitsraad UT - Onderwijsjaarcirkel 2006-2007

De Universiteitsraad,

gezien

-Het voorstel UT - Onderwijsjaarcirkel 2006-2007 van de Roosterwerkgroep en bijlagen (km. ITBE/05/10611, km. ITBE/05/10612, km. ITBE/05/10613, km. ITBE/05/10614);

-De vergelijking jaarcirkel 2006-2007 tussen UT-TUD-TU/e-Saxion Hogescholen d.d. 21 oktober 2005 (ITBE/05/10628);

-Het voorgenomen gemandateerd CvB-besluit van 21 november 2005

-Het advies van de Centrale Commissie Onderwijs (km. CCO/0200);

overwegende dat

-Week 18 als voorjaarsvakantie de meeste voordelen biedt, ondanks dat hierdoor in het vierde kwartiel door vrije dagen drie onderwijsdagen verloren gaan;

-Het onderwijs wordt onderbroken door twee tentamenweken (na week 25 en 26 in week 27 een week uitloop);

-dit niet hinderlijk is voor opleidingen die de uitloopweek nodig hebben en in het vierde kwartiel vooral projectonderwijs hebben ingepland, maar wel hinderlijk is voor opleidingen die de uitloopweek nodig hebben en weinig tot geen projectonderwijs hebben ingepland.

-Verscheidene opleidingen behoefte hebben aan een extra onderwijsweek (mede door het uitvallen van drie onderwijsdagen door vrije dagen) en de jaarcirkels in het verleden niet volledig hebben opgevolgd (bijv. WB en CT)

-Gelijktijdige tentamenweken boven alles wenselijk zijn

gehoord

de beraadslagingen


besluit

positief te adviseren t.a.v. genoemd collegebesluit met een door de meerderheid van de Universiteitsraad ondersteund dringend verzoek om week 25 toe te voegen als extra collegeweek en de weken 26 en 27 te benoemen als tentamenweken.


Week 25 kunnen opleidingen dan al naar gelang invullen (colleges, afronding projecten e.d, onderwijsvrij ter voorbereiding op de tentamens). Op deze wijze wordt het onderwijs niet onderbroken door twee tentamenweken en kunnen de opleidingen de drie vrije dagen compenseren en heeft iedere UT-student op hetzelfde ogenblik tentamens en vakantie. Een nadeel hiervan kan zijn dat het merendeel van de opleidingen die de uitloopweek niet gebruiken een week minder vakantie hebben.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter