9b. Kennispark Twente

Logo UR

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur,


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-330

Fax


Datum

8 december 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: United Twente Innovation BV

Geacht College,Naar aanleiding van de behandeling van het Business plan van United Twente Innovation BV (dd 3 oktober 2005) is in de Universiteitsraad een aantal vragen naar voren gekomen. Bij de behandeling is ook het Programmaplan Kennispark Twente (5 december 2004) in ogenschouw genomen. Graag ontvangt de UR in de komende overlegvergadering antwoord op onderstaande vragen.


Wat zijn de concrete doelen waar de middelen (0,5 tot 1,0 M€ alleen al dit jaar) aan besteed worden en hoe worden deze middelen vrijgemaakt binnen de huidige begroting?

Komt een deel van het geld wat in UTI gestoken wordt ook weer terug in de vorm van projecten voor de UT?

Welke (concrete) acties kunnen er vanuit de Universiteit Twente verwacht worden m.b.t. Kennispark Twente? Is het Programmaplan Kennispark Twente hierbij een leidraad of komt er een concretisering van het voorliggende Business plan UTI wat als leidraad gaat dienen?

Wat is de zeggenschap van de Universiteit Twente over de koers en acties van UTI?

Is er verandering te verwachten met betrekking tot de huisvestingsplannen rondom UTI in het licht van de 15 M€ die er op het vastgoedplan bezuinigd gaat worden?


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter