5. Collegegeldtarieven

logo UR

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-315

Fax


Datum

8 december 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Collegegeldtarieven en Inschrijvingsregeling UT 2006 - 2007Geacht college,De Universiteitraad heeft kennis genomen van uw voorgenomen besluit ten aanzien van Collegegeldtarieven en de Inschrijvingsregeling UT 2006-2007.

Bestudering werpt de volgende twee vragen op, ter bespreking op het overleg van 13 december 2005:


1.Op welke wijze denkt het college op korte termijn de gebleken negatieve effecten van de hoge tuition fees voor niet-EER masterstudenten op de instroom ongedaan te maken? Wordt daarbij ook gedacht aan het inzetten van de dubbele bekostiging van niet-EER-studenten tot 2008 ten behoeve van het vormen van een fonds voor beurzen?

2.Waarom kunnen niet-EER-studenten wel tegen het wettelijk tarief een bacheloropleiding aan de UT volgen (i.t.t. niet-EER studenten die een masteropleiding volgen), terwijl ook voor hen (een klein aantal) de rijksbekostiging vanaf 2008 vervalt?


Vooruitlopend op het overleg hierbij ons conceptbesluit (de schuin gedrukte passage is optioneel):


Concept-besluit Universiteitsraad Collegegeldtarieven en de Inschrijvingsregeling UT 2006-2007

De Universiteitsraad,

gezien

-Het voorgenomen CvB-besluit van 21 november 2005 en bijbehorende toelichting inzake “Collegegeldtarieven en de Inschrijvingsregeling UT 2006-2007” (kenmerk 372.336);

-De besluitvorming terzake in 2004 ten aanzien van het studiejaar 2005-2006;

overwegende dat

-Tijdige vaststelling van de collegegeldtarieven wenselijk is, met name voor de inschrijving van de internationale studenten;

-Indexering van alle tarieven in de rede ligt;

-De in 2004 vastgestelde instellingstarieven voor niet-EER masterstudenten vooralsnog heeft geleid tot een ongewenste maar dramatische daling van het aantal internationale masterstudenten;

gehoord

-De beraadslagingen;

-De toezegging van het college om voor het volgende overleg op 7 februari 2006 te komen met een plan voor het aanbieden van beurzen aan niet-EER studenten;

besluit

positief te adviseren t.a.v. genoemd collegebesluit.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter