Digitale Universiteit, voortgangsrapportage

Universiteitsraad
uw kenmerk


telefoon

053-489 2330

ons kenmerk

AUT-372.187

ITBE/05/10357/bkx

fax

053-489 2383

datum

20 november 2005

e-mail

sir.bakx@utwente.nl

onderwerp

Digitale Universiteit en het Nationaal Actieplan E-learningHet College wil met dit schrijven de Universiteitsraad op de hoogte stellen van de ontwikkelingen rond de Digitale Universiteit, zoals deze zich in dit najaar voltrekken. Deze ontwikkelingen hebben relatie met het zogenaamde Nationaal Actieplan E-learning.


Sinds juni 2005 is staatssecretaris Rutte in gesprek met SURF, de consortia DU, Apollo, E-merge en de OU, VSNU en HBO-raad over een Nationaal Actieplan E-learning. Dit actieplan zal aangeven hoe de instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek kunnen bijdragen aan de versterking van de internationale positie van Nederland in de mondiale kennismaatschappij.


De Notitie E-learning van maart 2005 van de staatssecretaris legt de relatie met de strategische doelen van het kabinet, namelijk om Nederland weer in de Europese voorhoede te brengen op de terreinen van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Verhoging van de participatie in het hoger onderwijs (50%) staat daarbij centraal. Het Nationaal Actieplan E-learning steekt in op de ambities om

§met inzet van e-learning voor de kwaliteit, innovatie en flexibiliteit van het hoger onderwijs meer in te spelen op de verwachtingen van de tegenwoordige student,

§met inzet van e-learning de participatie te verhogen, vooral gericht op doelgroepen die belangrijk zijn voor het verwezenlijken van de Lissabon-ambitie: werkenden en werkzoekenden (leven lang leren), internationale studenten en studenten in specifieke sectoren als bêta/techniek en zorg.


Verhoging van de flexibiliteit heeft zowel meerwaarde voor de ‘traditionele’ student als voor de nieuwe doelgroepen van studenten. Met e-learning arrangementen kan een bijdrage geleverd worden aan de verhoging van de flexibiliteit. Gedacht kan worden aan

§met e-learning ondersteunde modules die op verschillende momenten gevolgd en afgerond kunnen worden, waardoor ook inefficiënte wachttijden worden voorkomen,

§het nauwer aansluiten bij al behaalde competenties van studenten door gebruik te maken van e-assessment en e-portfolio,

§het toepassen van zogenaamde virtuele classrooms in het kader van internationalisering-at-home en off-shore onderwijs.


Het opzetten van het Nationaal Actieplan E-learning wordt in 2006 ondersteund met een overheidssubsidie van M€ 5. De DU zal vanaf 2007 geen subsidie meer ontvangen.


De UT heeft binnen de DU in de discussie over positie en toekomst DU het standpunt ingenomen dat voor de strategische doelen van de UT het samenwerkingskader voor inzet van ICT in onderwijs meer flexibele coalities mogelijk moet maken dan op dit moment binnen het consortium mogelijk is. Daarbij wordt vooral gedacht aan het 3TU initiatief, maar meerdere keren bleken ook opleidingen met initiatieven voor inzet van ICT in het onderwijs behoefte te hebben aan samenwerking met andere instellingen dan lid zijn van de DU. Het initiatief van het Nationaal Actieplan E-learning, waarin de samenwerking tussen SURF en DU naast de ander partijen in 2006 gestalte krijgt, sluit hierbij perfect aan. Wat de UT betreft resulteert dit in een samengaan van DU en SURF. De UT wil vanaf 1 januari 2007 alleen participeren in de beperkte projectenorganisatie in het kader van het Nationaal Actieplan E-learning, gecoördineerd door SURF. Daarin kan de UT per relevant onderwerp met relevante andere instellingen van hoger onderwijs in Nederland, financiëel ondersteund door de overheid, inhoud geven aan het eigen beleid van strategische inzet van ICT voor ons onderwijs. Een expliciet UT-beleid voor deze strategische inzet van ICT in ons onderwijs is daarvoor een voorwaarde. Specifiek voor de DU zal vanaf 1 januari 2007 geen beleidsruimte meer beschikbaar zijn.


Het College verwacht hiermee de Universiteitsraad voldoende op de hoogte gebracht te hebben van de nieuwe ontwikkelingen. Voor 2006 zal de deelname van de UT in de DU niet wijzigen. De UT participeert voor 2006 weer significant in de ingediende projectplannen, waarover in december 2005 het besluit zal worden genomen tot het al-dan-niet bekostigen vanuit de DU.


Namens het College van Bestuur,Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit