Actiepuntenlijst t/m 24-11-2005

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 2005-11-24


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Convenant UR - OPUT - CvB over taakverdeling en procedures bij medezeggenschap.

vaststellen

presidium/ z.s.m.

Fl/ UR

2.

n.v.t.

Afspreken met CvB nieuw evaluatiemoment DU
Stavaza en deelname UT bespreken

informatie UR
stavaza DU

presidium / z.s.m.
O&O

Zijm/UR

3.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

Informatie UR

presidium / 2006

Fl

4.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Afspreken bevoegdheid mzg mbt besluitvorming over Centers of Excellence, informeel overleg CvB

informatie

Presidium/cvb

Fl./Zijm

5.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

Informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

6.

e-mail Schrama d.d.25 april 05

Compensatie UR (+OPUT) leden voor medezeggenschapswerk, info Kas de Vries/Geerten (UR 05- 111)en mail Dick d.d.11 nov.05

informatie

presidium / z.s.m.


Fl/ UR

7.

Overleg 15 nov 05

UR 05-286

Nieuwe WHOO, zodra wetsontwerp def. is, incl. adviezen, overleg met CvB.

informatie

Presidium/ z.s.m.

Fl.

8.

Overleg 4 okt. 05

UR 05 - 252

Bestuurlijke agenda CvB

Informatie

Presidium( alle commissies)/ dec. 05

Fl.

9.

Agendaoverleg 22 nov. 05

Werkwijze UR – CvB, reactie CvB op schr voorstel UR (UR 05 – 285) toegezegd, incl UMT verslaglegging

Informatie/ vaststellen tzt

Presidium/z.s.m

Fl.

10.

Inf. Overleg 2 nov 05 UR - CvB

Evaluatie do’s en don’ts UR – CvB

informatie

allen/ juni 06

UR+CvB

11.

Interne verg.UR

UR 05 - 047

Ziekteverzuimbeleid (nota: UR 04 – 413) (instemmingsrecht in principe bij UR, afspraken maken over taakverdeling UR - OPUT)

instemming, in nov ‘05 agenderen.

cie P&S / okt.05


Fl.

12.

Overleg 4 okt. 05

UR 05-199

Contract Stichting Arbodienst Drienerlo

(contract loopt af per 1 jan. 06, besprekingen lopen)

instemming UR


cie P&S / januari 2006


vA

13.

Overleg 15 nov. 05

UR 05 -286

Startnotitie Personeelsbeleid

Informatie/instemming tzt

Cie P&S/

Jan.06

Fl.

14.

Overleg 15 nov. 05

UR 05 -286

Onderzoek CvB naar de mogelijkheid indicatieve normen voor UT taken op te stellen

Informatie

Cie P&S/tzt

Fl.

15.

?

Verplichte tijdregistratie (CvB meldt resultaten onderzoek VSNU)

informatie

cie P&S / ?

Fl.

16.

Overleg 15 nov. 05

UR 05-286

Plan van aanpak MTO; overzicht van gestarte activiteiten en afspraken toegezegd.

informatie

Cie P&S/

Jan.06

Fl.

17.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Sociaal Jaarverslag; eerste bespreking in commissie P&S

informatie

Cie P&S/ jan 06

Fl.

18.

Reorganisatie UT januari 2003

Evaluatie Reorganisatie Dienstverlening

Informatie UR

cie P&S /
“komende jaren” (IP)

Fl.

19.

Overleg 22 febr.05

UR 05 - 075

Onderzoek naar rokersruimten door CvB

UR 05 – 054 (aandachtspunten)

Informatie UR

cie P&S / voor zomer 2005

Fl.

20.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05

Instemming UR

Cie P&S / jan 06

Fl.

21.

Overleg 5 april 05

UR 05 - 120

Richtlijn BSA; al in enkele OER’s opgenomen? (alle FR's worden benaderd door Andrea en Robbert)

Instemming UR

Cie P&S / ?


Zijm

22.

Cie verg.F&V

7 nov 05

Algemeen beschikbaar stellen van computers de Horst, reactie CvB toegezegd

informatie

Cie P&S, F&V

Ast

23.

Overleg 5 april 05

UR 05 - 120

Algehele stavaza Technische Geneeskunde betreffende

- samenwerkingsovereenkomsten partners

- evaluatie opleiding

- bekostiging

- accreditatie master (is 1 sept. 05 aangevraagd, 370.654/jl)

informatie/advies

Bespreking met betrokkenen in O&O, OLD wordt uitgenodigd

Cie O&O/ ?Zijm/UR

24.

Overleg 24 febr.04

UR 04-78

Bestuurlijke reactie op invulling en doel minors in het kader van 3TU ontwikkeling

Informatie , Zijm in O&O jan 06

Cie O&O/jan. 06


Zijm

25.

Overleg 24 febr 04

UR 04-78

Nota Kwaliteitszorg, H van den Berg 30 nov in O&O

Informeren naar (ontwikkeling van) UT-beleid

Cie O&O/?

Zijm

26.

Overleg 4 okt. 05

UR 05-252

Stavaza Samenwerkingsovereenkomsten HBO-UT, spec. aandacht voor ac.vorming + kwaliteit instroom

(Schr. rondvraag, UR 05 – 233)

Informatie aan UR

Cie O&O/ ?

Zijm

27.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU,

Speciale aandacht voor invulling minors en Graduate School Twente (Contactpers UT in 3TU-overleg: Dick en Vic)

Informatie aan UR, ieder kwartaal: 1ste in januari 06

UR/

Fl.

28.

22 maart 05

extra O&O verg.

Stavaza Graduate School Twente, vooral m.b.t. 3TU

informatie, aan Zijm voorleggen in O&O.

Cie O&O/jan.06

Zijm

29.

Overleg 15 nov 05

UR 05 – 286 en eerder

Stavaza nieuwe ontwikkelingen rond en voorgenomen besluiten tav. postinitieel onderwijs i.h.a. en de positie van TSM i.h.b.; Rapport prof van de Wende is ontvangen, overleg CvB toegezegd

Informatie aan UR

Cie O&O/ dec 05

Zijm

30.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Instellen nieuwe opleiding Medische Psychologie (tweejarige master)

Informatie/

Instemming UR

Cie O&O/tzt

Zijm

31.

Verg.commissie O&O 1 nov 05

Taalbeleidsplan Engels , contact leggen met Sabine van Harten (docent Engels UT)

informatie

Cie O&O/

Zijm

32.

Overleg 20 mei 03 + 9 nov 04.UR 03– 217 en UR04– 371

Vastgoed: volgend instemmingmoment is plan voor HOOC gebied; Aandachtspunten (UR 03 - 183 en UR 04 – 366)

Instemming UR

cie F&V / 2005


vA

33.

Overleg 29 juni 04

UR 04 - 249

Bijgestelde meerjarenbegroting van cvb + een analyse van de voors en tegens van de bekostiging van de infrastructurele component op basis van aantal eerstejaars van een opleiding of op basis van SSP

Informatie UR
Cie F&V / juni 2005


vA

34.

Overleg 7 dec. 04

UR 04 – 421 en 4 okt 05 UR 05 252

Analyse levensvatbaarheid leerstoelen binnen EWI en GW (in cie F&V) en invulling structurele tekorten. Bij begrotingsbehandeling komt punt TNW (M€ 1,9) terug

Informatie

Cie F&V /dec 05


vA

35.

Overleg 4 okt 05

UR 05-252

Indalen begroting TG in UT-verdeelmodel? Uitleg CvB bij begroting 2006

informatie

Cie F&V/ dec 05

vA

36.

Overleg 28 juni 05

UR 05 - 226

Het college zal in het kader van de begroting 2006 het werken met integrale onderwijsbegrotingen op facultair niveau stimuleren.


F&V

vA

37.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

onderzoek naar toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de verschillende geldstromen en naar richtlijnen voor raamcontracten met grote externe opdrachtgevers

informatie in 2005-2006

F&V/ 2005-2006

vA

38.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Inventarisatie omvang van en behoefte aan vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies. Eventuele uniforme invoering afregelen via het reservebeleid UT.

Informatie bij claimlijst begroting 2006

F&V/ nov-dec 2006

vA

39.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.

advies instituutsraad

naar FR-en.

F&V / herfst 2005

vA

40.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

CvB geeft inzicht in de omvang van de extra benodigde middelen alvorens het aantal premieplaatsen is teruggebracht tot het toegestane aantal per compartiment. I.o.m. het UMT wordt dit extra budget, t.l.v. reserves, tot een minimum beperkt.

begroting 2006

F&V/ december 2005

vAActiepunten van (uitsluitend) de UR: deze punten zijn voorlopig uit bovenstaande lijst geschrapt en kunnen (eventueel iets uitgebreider?) als interne actiepuntenlijst dienen.

1.

n.v.t.

Instellen Instituutsraad BMTI en zittingstermijnen andere IR-en in de gaten houden

benoemen door UR

presidium/ z.s.m.

UR

2.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten

Informatie UR

presidium / permanent

UR

3.

Presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager (halfjaarlijks)

informatie

presidium /

permanent (okt ’06, of eerder)

UR

4.

september 2006

Voordracht student-lid in CCO i.p.v. Ian Kennedy

voordracht

presidium / sept. 06

UR

5.

interne verg
27 sept 05

UR-commissie onderzoekt de verschillende modaliteiten (intern/extern) voor vervulling van het voorzitterschap van de UR

rapport

UR-cie/ 15 nov 05

UR

6.

Scholingsbijeenkomst 25 oktober 05

Bijeenkomst met FR-en en IR-en organiseren over Begroting, in dec 05 over Begroting en in juni 06 over Begrotingsrichtlijnen

Informatie

Presidium + F&V

UR

7.

Juni 05

Interne evaluatie functioneren UR

informatie

allen

UR

8.

Overleg 15 nov 05

UR 05 - 286

Def. Besluitvorming t.a.v. 3 TU master SET

instemming

presidium

UR
Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord


Onderstreept de recent toegevoegde punten.