verslag interne 2005-09-27

logo URaad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-246

Fax


Datum

11 oktober 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlVerslag interne vergadering 27 september 2005


Aanwezig:

CC: Brinkman, Gutteling, Houweling, D. Meijer(vz.), Pol, Poorthuis, Van der Wal, Wormeester, IJzermans

UReka: Deetman, Van Dijk, Hendriks, Hesselink, Hollman, Lippinkhof, N. Meijer

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)Afwezig: Becht (m.k.), Schrama (m.k.)1. Opening 13.45 uur

De voorzitter opent de vergadering.

Er wordt opgemerkt dat de agenda ondertussen achterhaald is. Er is echter in het verleden afgesproken niet opnieuw een agenda met de tweede zending van de stukken mee te sturen. Verder zijn er geen opmerkingen waarna de agenda wordt vastgesteld.


2. Mededelingen

Naar aanleiding van de presidiumvergadering heeft D. Meijer een kort verslag gemaakt. Er zijn hier geen vragen of opmerkingen over.

Gisteren (26-9) heeft D. Meijer een uitnodigingsmail verzonden voor een bijeenkomst inzake personeelsbeleid. Hij vraagt of degenen die hierbij aanwezig willen zijn zich bij hem willen opgeven. Vanuit de commissie P&S is een bijeenkomst met het OPUT bijgewoond. Hier zijn eveneens de onderwerpen Catering en Beveiliging besproken. Hierover zijn twee rondvraagpunten geformuleerd. Een verslag volgt z.s.m.


3. Verslag interne vergadering 6/12-9-2005 (UR 05-219/224)

Tekstueel: openbaar verslag (219). Regel. 45. Toegevoegd wordt het UR kenmerknummer van het besluit dat hierover genomen is (UR 05-203).

N.a.v.: Er wordt gevraagd waarom de term decharge gebruikt wordt. De voorzitter merkt op dat hiervoor geen reden is, er had ook ontheven kunnen staan.

Tekstueel: vertrouwelijk verslag (224). Geen

N.a.v.: pt. 5 benoemingen. Er is een commissie voorzitterschap UR ingesteld. Hierin zitten N. Meijer, Van Dijk, Poorthuis en Gutteling. Voor 15 november zal de commissie dit onderwerp afronden en met een voorstel komen.

Vanuit de commissie P&S worden de volgende benoemingen voorgesteld: in de commissie Veiligheid: Houweling en Kirsten Arends (niet UR). In de klankbordgroep tevredenheidsonderzoek: Becht en Houweling. De werkgroep KANS is opgeheven echter Houweling en Hesselink zullen informatie hierover in de gaten houden en doorspelen aan de UR leden.

De vertegenwoordiger in de CCO blijft Ian Kennedy. De raad gaat met deze benoemingen akkoord.

Van Dijk merkt op dat UReka nergens informatie kan vinden dat de UR een voordracht voor een kandidaat in het StOC doet. Ribberink merkt op dit ook niet in het archief gevonden te hebben. Afgesproken wordt dat iemand vanuit de commissie O&O contacten gaat onderhouden met deze commissie.

Met inachtneming van het bovenstaande worden de verslagen vastgesteld.


4. Ingekomen/uitgegane post (UR 05-229)

Geen opmerkingen.


5. Actiepuntenlijst (UR 05-062, versie 28-06-2005)

Tijdens de commissie vergaderingen bleek dat de actiepunten soms verwarring opleveren. Meijer en Ribberink geven nadere uitleg over het tot stand komen van deze actiepuntenlijst. Mede naar aanleiding van het verzoek van het college om de actiepuntenlijst ook te mogen ontvangen zal gekeken worden op welke wijze de lijst gewijzigd kan worden. Eventueel een aparte lijst met bespreekpunten voor het college. Meijer vraagt of er nog nadere aanvullingen te vermelden zijn. Er zijn geen aanvullingen of nieuwe ontwikkelingen te melden vanuit de commissies. De nieuwe actiepuntenlijst zal ter controle aan de commissievoorzitters gezonden worden.


6. Nota begrotingsbod 2006 (UR 05-210)

In het presidium is afgesproken dat deze notitie met het nieuwe CvB lid (Van Ast) besproken gaat worden. Omdat deze pas per oktober aanwezig is, is met Flierman afgesproken het van de agenda af te halen en dit onderwerp in de cyclus van november te bespreken.


7. Bestuurlijke agenda CvB (UR 05-239)

Dit betreft de eerste discussie voor het overleg over wat op de bestuurlijke agenda van het CvB moet komen te staan vanuit de URaad. Vraag is eveneens of één en ander schriftelijk voorbereid moet worden. Het moet in elk geval leiden tot een opiniërende discussie met het CvB. Opgemerkt wordt dat het door de UR wel goed voorbereid moet worden. Er zijn vanuit de commissies al enkele punten aangegeven. Deetman vraagt of per fractie ook nog punten naar voren gebracht kunnen worden. Meijer geeft aan dat dit goed is.

Cie O&O. Hollman geeft aan dat de genoemde punten in volgorde van prioriteit beschreven staan. Bij het eerste punt staat de kwaliteit van het onderwijs ter discussie. Het schema gaat vooral in op de instroom in de master. Punt 2 betreft kwaliteitsborging. Navraag heeft opgeleverd dat hiervoor momenteel UT - breed geen systematiek en continuïteit voor is. Wel blijkt dat er recentelijk een commissie is ingesteld. Pol vult aan dat binnen deze commissie samengewerkt wordt door de eenheden ITBE en BBT. Gutteling meldt dat GW eveneens bezig is met kwaliteitsborging. Pol denkt dat er al een nota is. Zij zal proberen deze te achterhalen en de informatie doorspelen. Meijer geeft aan dat het gezien vanuit de medezeggenschap noodzakelijk is het belang van systematiek in kwaliteitsbewaking te benadrukken. Er zou een richtlijn/leidraad opgesteld kunnen (moeten) worden.

De samenhang van deze punten met het derde punt ICT wordt onderkend.

Er worden nog enkele opmerkingen gemaakt over het schema en de teksten vanuit de cie. O&O. Afgesproken wordt dat iedereen de commentaren doorgeeft aan Hollman. Hij zal tevens hierover het woord voeren tijdens de overlegvergadering.


Wormeester merkt op nog enkele punten bij O&O te missen. Trekkingsrechten Onderzoek: hoe loopt dit proces? Nota Onderzoeksbeleid? Leerstoelenbeleid? In het Instellingsplan is onderzoeksbeleid minimaal opgenomen. Hoe worden toekomstige keuzes gemaakt? In 3TU verband?

De voorzitter stelt voor om een link te maken tussen financiën en onderzoeksbeleid. Lippinkhof vraagt of hierover nog iets op papier komt. Wormeester geeft aan dat hij geen teksten wil schrijven. Hij wil alleen deze punten kenbaar maken bij het CvB. Het college moet met voorstellen komen.

Cie. F&V: Wormeester merkt op dat blijkt dat het Verdeelmodel leidend is geworden en het beleid er van afhankelijk is gesteld. Tweede vraag is welke centrale stimuleringsmiddelen we willen hebben (portfolio analyse). De onderzoeksstimulerings-projecten moeten anders. Deetman merkt op dat de decentrale stimulering onderwijs ook toegevoegd moeten worden.

Cie. P&S: Poorthuis geeft aan de twee aspecten van ICT te willen bespreken. Algemene ICT aspecten bijvoorbeeld Teletop en andere voorzieningen en de ondersteunende ICT activiteiten. Het gaat om beleid en uitvoering. Omdat dit onderwerp eveneens bij O&O aan de orde wordt gesteld wordt afgesproken dat P&S de nadere uitvoering aan de orde stelt. Eveneens zou een nadere invulling van het HRM beleid vanuit het Instellingsplan besproken moeten worden met het college.

Van der Wal wil het Imago van de UT bespreken. Hij geeft hierop een nadere toelichting.

Tevens zou het punt internationalisering aan de orde moeten komen.


D. Meijer vraagt welke punten vanuit de fractie UReka besproken moeten worden. Van Dijk heeft de volgende punten. Onder de paraplu ba-ma: 3TU-verband, doorstroom, stimuleren externe master (of juist niet) incl. de faciliteiten hiervoor, Engelse taal voor docenten, maar ook voor studenten. Kwaliteitszorg. Internationalisering: integratie buitenlandse studenten op de Campus, ervaringen UT studenten in het buitenland. Instroom op de UT, vooral de technische studenten.

Pol merkt op dat uit al deze punten blijkt dat nadere concretisering van het Instellingsplan gewenst wordt.

Vanuit de CC-fractie worden de punten Bezuinigingsmaatregelen (de financiële maatregelen hierbij zijn niet duidelijk) en extra financiële bijdrage aan TNW genoemd. Meijer geeft aan dit punten voor de rondvraag te vinden. Allen gaan hiermee akkoord.

Afgesproken wordt geen voorbereidende teksten voor de overlegvergadering op papier te zetten.


8. Kwartaalrapportage voortgang 3TU proces (UR 05-228)

Per mail heeft iedereen het verslag van het 3TU overleg medezeggenschap ontvangen. Meijer merkt op dat er een aanvullende notitie over (onomkeerbare) keuzes in 3TU verband opgesteld is. Deze info zal bij het college worden opgevraagd.

Meijer vraagt welke punten de raad wil bespreken? Hollman geeft het punt herpositionering GST: invulling minors in 3TU verband. IJzermans heeft het punt onderzoeksdoelen/-groepen; de keuzes. Wat doen we en wat niet. De voorzitter merkt op dat er afstemming moet plaatsvinden tussen de diverse processen binnen het 3TU proces. Wormeester wil hierover wel het woord voeren tijdens de vergadering.9. Notitie i.v.m. wijziging Arbowet (UR 05-199/236)

Van der Wal geeft aan dat er een brief met besluit vanuit de commissie P&S voorligt. In het besluit zijn optionele cursieve teksten opgenomen. D. Meijer vult aan dat in het besluit de tekst namens de personeelsgeleding staat opgenomen. Dit is niet juist. Het besluit moet geformuleerd worden als URaads-besluit.

Allen gaan akkoord. De brief en besluit kunnen, met de aangegeven wijzigingen, aan het college verzonden worden.


10. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 05-233)

De voorzitter geeft aan dat hij het punt prijsstelling SUAC (uit vergadering 28-06-2005) opnieuw aan de orde wil stellen. De vraag zou gesteld moeten worden of het college in overleg met de SU wil treden om tot nieuwe inzichten hierover te komen. Vanuit het OPUT is men bereid het financiële verschil te overbruggen uit de arbeidsvoorwaarden gelden. Houweling merkt op dat deelkaarten (bijv. de zwembadkaart) eveneens niet meer apart verkrijgbaar zijn. Er is geen raad of bestuur die invloed kan uitoefenen op het beleid dat de SU voert. Lippinkhof merkt op dat, via de informele weg, misschien de RvT van de SU invloed kan uitoefenen. De vraag zal als rondvraagpunt worden opgenomen. D. Meijer formuleert deze.

Overige punten.

1. Benoeming Van Vollenhoven tot praktijkhoogleraar. De tekst van vraag 2 wordt door IJzermans aangepast.

2. Samenwerking Saxion – UT. Punt akkoord. Houweling vraagt of de vraag niet aangevuld kan worden met: waarom alleen Saxion en niet met andere hogescholen. Meijer merkt op dat dit punt specifiek deze overeenkomst betreft. De vraag van Houweling zou eventueel bij de Bestuurlijke Agenda meegenomen kunnen worden.

3. TSM. Punt akkoord.

4. Catering UT. (zie punt 5)

5. Beveiliging UT. Inzake punt 4 en 5 heeft er overleg plaatsgevonden met OPUT en betrokkenen. Naar aanleiding hiervan zijn beide vragen geformuleerd (zie agpt. 2). Allen gaan akkoord.

6. Keuzemodel. De brief over het keuzemodel wordt niet apart verzonden maar opgenomen als rondvraagpunt.

7. Reorganisatie TNW. TNW heeft ong. 2 miljoen extra gelden toegezegd gekregen van het college i.v.m. de reorganisatie. De leden vinden dat hierover een vraag gesteld kan worden. Wormeester en Gutteling formuleren de vraag.

8. Indalen Technische Geneeskunde in verdeelmodel. Afgesproken is dat TG per 2005 in de begroting van TNW zou indalen. Dit is niet gebeurd. Gutteling vraagt of dit eveneens een rondvraagpunt kan worden. Gutteling en Wormeester formuleren de vraag.


11. Rondvraag

Meijer merkt op dat op 7 oktober weer een LOVUM vergadering gepland staat. Deetman, Ribberink en hijzelf gaan hier naar toe. Op de agenda staat o.a. het onderwerp wijziging WHW. Hij vraagt de leden of zij nog vragen of andere informatie hebben die meegenomen kan worden.

Gutteling wil graag mondelinge vragen stellen tijdens de overlegvergadering over Medische Psychologie en de geplaatste fietsenstallingen bij Cubicus (zie mail Vaneker 20-9).


12. Sluiting 15.25 uur.