6. Pl.v.A. Mederwerkerstevredenheidsonderzoek besluit

Logo UR

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-279

Fax


Datum

10 november 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: verzoek om in te stemmen met het plan van aanpak MTOGeacht college,In commissieverband is met de portefeuillehouder en de directeur PA&O van gedachten gewisseld over de inhoud van en de besluitvorming rond het Plan van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hoewel geen concrete wijzigingen in het plan zijn aangebracht, is gezocht naar een oplossing door afspraken te maken over aanvullende concrete acties die de werktevredenheid op termijn zouden moeten verhogen. Daar de Universiteitsraad positief effect verwacht van een aangescherpt personeelsbeleid, van verbetering van de bestuurlijke communicatie en van meer verantwoording in de vorm van kengetallen van sociaal beleid, is de raad bereid het nieuwe college de ruimte te bieden om deze toezeggingen waar te maken.

Naar aanleiding van het commissieoverleg is daartoe een aantal toezeggingen geformuleerd die we u ter bespreking in het overleg aanbieden:


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad inzake plan van aanpak MTO

(schuingedrukt het deel van het besluit waar het overleg over plaatsvindt)


De personeelsgeleding van de Universiteitsraad,

gezien:

De nota “Risico Inventarisatie & Evaluatie Welzijn Universiteit Twente 2005” of “Plan van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek” d.d. mei 2005, UR 05-138;


overwegende dat:

Eerder genoemde bezwaren van de Universiteitsraad tegen dit plan voor wat betreft de uitvoering en de conclusies van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek, onverminderd van kracht zijn;

De Universiteitsraad in dit geval niet belemmerend wil zijn voor de uitvoering van de positief gewaardeerde acties, die in het plan zijn opgenomen;

Een instrument wenselijk is om de werkbelasting van werknemers te monitoren, binnen groepen van werknemers met overeenkomstige taken te vergelijken en bij vermindering van de aanstelling een evenredige taakvermindering te kunnen realiseren.


gehoord:

De mondelinge toelichting van de heren Flierman en de Vries;

de toezegging van het CvB om meer aan de bezwaren van de Universiteitsraad tegemoet te komen door:

ohet opstellen van een overzicht van alle reeds gestarte activiteiten en gemaakte afspraken, in relatie tot het Plan van aanpak en onderverdeeld naar te onderscheiden doelgroepen binnen de UT

ohet jaarlijks opstellen van een Sociaal Jaarverslag, te beginnen in 2005, maar als eerste volledige verslag over het jaar 2006;

ohet opstellen van een startnotitie Personeelsbeleid, die in de commissie P&S zal worden besproken;

ohet opnemen van het punt: “Verbetering van de interne communicatie (over bestuur en beleid)” op de bestuurlijke agenda;

oTe onderzoeken of voor UT- taken indicatieve normen opgesteld kunnen worden;


besluit:

in te stemmen met de nota “Risico Inventarisatie & Evaluatie Welzijn Universiteit Twente 2005”.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T. M. J. Meijer

voorzitter