5. Arbo en milieu jaarplan besluit UR

Logo UR

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05 - 278

Fax


Datum

10 november 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: verzoek om in te stemmen met het Arbo- en Milieu jaarplan 2005


Geacht college,In commissieverband is met Richard Sanders, medewerker van de dienst PA&O, gesproken over het nieuwe Arbo- en Milieu jaarplan 2005. We vinden het jammer dat het zo lang heeft moeten duren voordat het jaarplan in deze vorm is voorgelegd, maar aangezien er ten aanzien van de volledigheid van het plan grotendeels is tegemoetgekomen aan eerder genoemde bezwaren, willen wij met dit plan wel instemmen.


Tijdens het overleg is nogmaals de wens van de raad onder de aandacht gebracht om een gecombineerd jaarverslag van de externe- en interne Arbodienst te publiceren, om daarmee de samenhang in activiteiten en gesorteerde effecten inzichtelijker te maken. Bovendien is er gesproken over de vraag of de eenheden bij de reïntegratie van werknemers na langdurige ziekte, de door de Arbodienst aangeboden reïntegratieprogramma’s op een juiste wijze inzetten en daarvoor voldoende middelen beschikbaar stellen. Wij zijn voornemens dit punt bij de behandeling van het ziekteverzuimbeleid nader aan de orde te stellen. Samenvattend komen we dan tot de formulering van het volgende besluit:


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het College van Bestuur aan de Universiteitsraad d.d. 23 September 2005 (UR 05-242);

het Arbo en Milieu jaarplan 2005;

overwegende dat:

tijdige toetsing door de Universiteitsraad niet heeft kunnen plaatsvinden, omdat het jaarplan veel te laat is verschenen en aangeboden;

ten aanzien van de volledigheid van het jaarplan grotendeels is tegemoetgekomen aan de eerder genoemde bezwaren van de Universiteitsraad (brief aan CvB d.d. 24 juni 2005, UR 05-155);

gehoord:

de mondelinge toelichting van R. Sanders, medewerker van de dienst PA&O;

besluit:

in te stemmen met het voorliggende Arbo- en Milieu jaarplan 2005.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T. M. J. Meijer

voorzitter