7. Nota begrotingsbod 2006 proces

Logo UR

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur,

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-280

Fax


Datum

10 november 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Nota Begrotingsbod 2006Geacht college,
In het overleg met u in juni 2005 is in het kader van de Herziening verdeelmodel en de Begrotingsrichtlijnen met u de afspraak gemaakt om aan de faculteiten de richtlijn voor het opstellen van een onderwijsbegroting mee te geven. De achtergrond van deze afspraak is om de lang lopende discussie met u over infrastructurele kosten af te sluiten. De UR heeft moeten constateren dat deze afspraak niet is verwerkt in het Begrotingsbod 2006.


Recent heeft de UR een overleg gehad met leden van decentrale medezeggenschapsraden over de begrotingssystematiek van deze universiteit. Wij hebben vastgesteld dat op decentraal niveau er grote behoefte is aan informatie over de universitaire begrotingssystematiek, zowel begrotingscyclus, verdeelmodel en instrumenten om de decentrale begroting te beoordelen en op basis daarvan advies uit te brengen. De onderwijsbegroting van een faculteit biedt ook hier een goed aanknopingspunt om met de decaan te spreken over keuzes die gemaakt worden.


Begin 2006 zal het tijdspad voor de begrotingscyclus 2007 worden vastgesteld. Graag willen wij op dit tijdstip met u over dit tijdspad overleg plegen zodat toezeggingen gedaan door het college tijdig geïmplementeerd kunnen worden. Ook de rol van de decentrale medezeggenschap in het tijdspad kan dan verhelderd worden.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T. M. J. Meijer

voorzitter