4. Master Sustainable Energy Technology besluit UR

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van bestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-271

Fax


Datum

10 november 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: 3 TU master Sustainable Energy Technology


Geacht college,


Naar aanleiding van de commissiebespreking van het voorstel om de 3TU masteropleiding Sustainable Energy Technology in te stellen, gaat hierbij het concept - besluit. Omdat naar verwachting de adviezen van de betrokken organen ten tijde van het overleg van 15 november 2005 nog niet alle beschikbaar zijn, is het de bedoeling dat de UR na het overleg het presidium mandateert een besluit te nemen op basis van deze adviezen.


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad

De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het College van Bestuur aan de Universiteitsraad d.d. 21 oktober 2005 (UR 05-263);

het concept-programma van de masteropleiding Sustainable Energy Technology;

de adviezen van CCO, StOW, de Faculteitsraden van CTW, TNW en BBT terzake;

overwegende dat:

de masteropleiding behoorlijk breed is en op elk deelgebied de diepte ingaat, waardoor het vermoedelijk lastig wordt om veel gekwalificeerde en gemotiveerde studenten voor de masteropleiding te werven;

het probleem om genoeg studenten te werven onderkend wordt, en dat men 3TU breed de in het instellingsplan genoemde kritische massa van 20 master studenten verwacht te halen, op de UT met name vanuit de bacheloropleidingen AT, WB, CT en EL;

de TU/e al op eigen koers een adviesaanvraag heeft ingediend voor de eigen masteropleiding Sustainable Energy Technology, en er dus enige druk is voor de UT en de TUD om de TU/e snel te volgen;

de masteropleiding Sustainable Energy Technology binnen de UT niet controversieel is, en veelal stoelt op nu al bestaande vakgebieden;

de adviezen en besluiten van CCO, StOW en de Faculteitsraden van CTW, TNW en BBT met betrekking tot het instellen van de 3TU masteropleidingen positief zijn;

gehoord:

de mondelinge toelichting van drs. R. van Dijk in de commissievergadering O&O d.d. 1 november 2005;

de beraadslagingen

besluit:

in te stemmen met de voorgestelde invoering van de 3TU masteropleiding Sustainable Energy Technology.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T. M. J. Meijer

voorzitter