Actiepuntenlijst20051004

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 2005-10-04


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Convenant UR - OPUT - CvB over taakverdeling en procedures bij medezeggenschap.

vaststellen

presidium/ z.s.m.

Fl/ UR

2.

n.v.t.

Afspreken met CvB nieuw evaluatiemoment DU
Stavaza en deelname UT bespreken

informatie UR
stavaza DU

presidium / z.s.m.
O&O / in nov ‘05

Zijm/UR

3.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

Informatie UR

presidium / 2006

Fl

4.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

Informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

5.

e-mail Schrama d.d.25 april 05

Compensatie UR (+OPUT) leden voor medezeggenschapswerk, info Kas de Vries/Geerten (UR 05- 111)

informatie

presidium / z.s.m.


Fl/ UR

6.

Overleg 4 okt. 05

UR 05 - 252

Bestuurlijke agenda CvB

Informatie

Presidium( alle commissies)/ dec. 05

Fl.

7.

Overleg 4 okt 05

UR 05 – 252

Bestuurlijke agenda CvB , schr. bijdrage UR toegezegd

Vaststellen UR in interne vergadering

Presidium( alle commissies)/ nov. 05

UR

8.

Interne verg.UR

UR 05 - 047

Ziekteverzuimbeleid (nota: UR 04 – 413) (instemmingsrecht in principe bij UR, afspraken maken over taakverdeling UR - OPUT)

instemming, in nov ‘05 agenderen.

cie P&S / okt.05


Fl.

9.

Overleg 4 okt. 05

UR 05-199

Contract Stichting Arbodienst Drienerlo

(contract loopt af per 1 jan. 06, besprekingen lopen)

instemming UR


cie P&S / januari 2006


vA

10.

Overleg 28 juni 05

UR 05-226

Nota Personeelsbeleid, advies over hoofdlijnen geformuleerd n.a.v. instemmingsbesluit van 9 december 2003 (UR- 04-091v4)

Uitvoeringsnotitie toegezegd voor december 04 resp. juni 05

Na de zomer 05 informeel met UR door CvB

instemming UR

Cie P&S /

Juni 2005,
in nov./dec.cyclus 2005

Fl.

11.

?

Verplichte tijdregistratie (CvB meldt resultaten onderzoek VSNU)

informatie

cie P&S / ?

Fl.

12.

Overleg 28 juni 05

UR 05 - 226

Plan van aanpak n.a.v. Medewerkerstevredenheidsonderzoek, na de zomer informeel met UR door CvB, UR nog niet ingestemd

Instemming UR

Cie P&S / sept 2005

in nov./dec. Verg.

Fl.

13.

Reorganisatie UT januari 2003

Evaluatie Reorganisatie Dienstverlening

Informatie UR

cie P&S /
“komende jaren” (IP)

Fl.

14.

Overleg 22 febr.05

UR 05 - 075

Onderzoek naar rokersruimten door CvB

UR 05 – 054 (aandachtspunten)

Informatie UR

cie P&S / voor zomer 2005

Fl.

15.

Overleg 28 juni 05

UR 05 - 226

Jaarplan 2005 Arbo en Milieu, aangepaste versie voor september 05 toegezegd (is ontvangen: UR 05 - 242)

Instemming UR

Cie P&S / sept. 05

vA

16.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205

Instemming UR

Cie P&S /
agenderen in nov. 05

Fl.

17.

Overleg 5 april 05

UR 05 - 120

Richtlijn BSA; al in enkele OER’s opgenomen? (alle FR's worden benaderd door Andrea en Robbert)

Instemming UR

Cie P&S / ?


Zijm

18.

Overleg 28 juni 05

UR 05 - 226

SUAC (schr. rondvraag, UR 05-160; schr. reactie door CvB toegezegd)

Informatie aan UR

Cie P&S / z.s.m.


Zijm

19.

Overleg 5 april 05

UR 05 - 120

Algehele stavaza Technische Geneeskunde betreffende

- samenwerkingsovereenkomsten partners

- evaluatie opleiding

- bekostiging

- accreditatie master (is 1 sept. 05 aangevraagd, 370.654/jl)

informatie/advies

Bespreking met betrokkenen in O&O

Cie O&O/ ?Zijm/UR

20.

n.v.t.

Notitie werkgroep Efficiency in het Onderwijs

Informeren naar beleid (bij CCO?)

Cie O&O/?

Zijm

21.

Overleg 24 febr.04

UR 04-78

Bestuurlijke reactie op invulling en doel minors in het kader van 3TU ontwikkeling

Informatie aan UR

Vraag stellen in overleg en in 3TU

Cie O&O/ ?


Zijm

22.

Overleg 24 febr 04

UR 04-78

Nota kwaliteitsbeleid/kwaliteitsborging, door CvB aangekondigd in overlegvergadering

Informeren naar (ontwikkeling van) UT-beleid

Cie O&O/?

Zijm

23.

Overleg 4 okt. 05

UR 05-252

Stavaza Samenwerkingsovereenkomsten HBO-UT

(Schr. rondvraag, UR 05 – 233). Rector binnenkort in O&O

Informatie aan UR

Cie O&O/ ?

Zijm

24.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU,

Speciale aandacht voor invulling minors en Graduate School Twente (Contactpers UT in 3TU-overleg: Dick en Vic)

Informatie aan UR, ieder kwartaal: 1ste in januari 06

UR/

Fl.

25.

22 maart 05

extra O&O verg.

Stavaza Graduate School Twente, vooral m.b.t. 3TU

informatie, aan Zijm voorleggen in O&O.

Cie O&O/?

Zijm

26.

Overleg 5 april 05

UR 05 – 120 en 4 okt.05, UR 05 252

Stavaza nieuwe ontwikkelingen rond en voorgenomen besluiten tav. postinitieel onderwijs i.h.a. en de positie van TSM i.h.b.; Rapport prof van de Wende naar UR.

Informatie aan UR

schr. rondvr. okt. 05
(UR 05 233)/
z.s.m.

Zijm

27.

Overlegverg.

4 oktober 05

Benoeming praktijkhoogleraar, schr. rondvraag 4 oktober 05 (UR 05 – 233)

Informatie aan UR

Cie O&O/okt. 05

Zijm

28.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Instellen nieuwe opleiding Medische Psychologie

Informatie/

Instemming UR

Cie O&O/z.s.m.

Zijm

29.

Overleg 20 mei 03 + 9 nov 04.UR 03– 217 en UR04– 371

Vastgoed: volgend instemmingmoment is plan voor HOOC gebied; Aandachtspunten (UR 03 - 183 en UR 04 – 366)

Instemming UR

cie F&V / 2005


vA

30.

Overleg 29 juni 04

UR 04 - 249

Bijgestelde meerjarenbegroting van cvb + een analyse van de voors en tegens van de bekostiging van de infrastructurele component op basis van aantal eerstejaars van een opleiding of op basis van SSP

Informatie UR
Cie F&V / juni 2005


vA

31.

Overleg 7 dec. 04

UR 04 – 421 en 4 okt 05 UR 05 252

Analyse levensvatbaarheid leerstoelen binnen EWI en GW (in cie F&V) en invulling structurele tekorten. Bij begrotingsbehandeling komt punt TNW (M€ 1,9) terug

Informatie

Cie F&V /dec 05


vA

32.

Overleg 4 okt 05

UR 05-252

Indalen begroting TG in UT-verdeelmodel? Uitleg CvB bij begroting 2006

informatie

Cie F&V/ dec 05

vA

33.

Overleg 28 juni 05

UR 05 - 226

Het college zal in het kader van de begroting 2006 het werken met integrale onderwijsbegrotingen op facultair niveau stimuleren.


F&V

vA

34.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

onderzoek naar toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de verschillende geldstromen en naar richtlijnen voor raamcontracten met grote externe opdrachtgevers

informatie in 2005-2006

F&V/ 2005-2006

vA

35.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Inventarisatie omvang van en behoefte aan vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies. Eventuele uniforme invoering afregelen via het reservebeleid UT.

Informatie bij claimlijst begroting 2006

F&V/ nov-dec 2006

vA

36.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.

advies instituutsraad

naar FR-en.

F&V / herfst 2005

vA

37.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

CvB geeft inzicht in de omvang van de extra benodigde middelen alvorens het aantal premieplaatsen is teruggebracht tot het toegestane aantal per compartiment. I.o.m. het UMT wordt dit extra budget, t.l.v. reserves, tot een minimum beperkt.

begroting 2006

F&V/ december 2005

vAActiepunten van (uitsluitend) de UR: deze punten zijn voorlopig uit bovenstaande lijst geschrapt en kunnen (eventueel iets uitgebreider?) als interne actiepuntenlijst dienen.

1.

n.v.t.

Instellen Instituutsraad BMTI en zittingstermijnen andere IR-en in de gaten houden

benoemen door UR

presidium/ z.s.m.

UR

2.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten

Informatie UR

presidium / permanent

UR

3.

Presidium 1april‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager (halfjaarlijks)

informatie

presidium /

permanent (okt ’05)

UR

4.

september 2006

Voordracht student-lid in CCO i.p.v. Ian Kennedy

voordracht

presidium / sept. 06

UR

5.

interne verg
27 sept 05

UR-commissie onderzoekt de verschillende modaliteiten (intern/extern) voor vervulling van het voorzitterschap van de UR

rapport

UR-cie/ 15 nov 05

UR
Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord


Onderstreept de recent toegevoegde punten.