nieuwsbrief 2005-11-15

Nieuwsbrief Universiteitsraad 2005-11-15


Nieuwsbrief Universiteitsraad november 2005

De tweede overlegvergadering in dit studiejaar op 15 november werd overschaduwd door het overlijden van Geerten Schrama, bijna 8 jaar lid van de UR waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter.
Na een sobere herdenking werden onder meer de volgende onderwerpen besproken:


De 3 TU-master Sustainable Energy

De Universiteitsraad is voornemens in te stemmen met de aanvraag bij de NVAO voor deze 3TU-master, indien alle positieve adviezen van de betrokken opleidingscommissies en raden binnen zijn. Wel heeft de UR aandacht gevraagd voor een te grote versplintering van het masteraanbod. Dat zou tot een inefficiënt of onduidelijk aanbod van masters kunnen leiden.


Plan van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Aanvankelijk vond de Universiteitsraad het plan te weinig concreet en het resultaat van de voorgestelde acties oncontroleerbaar. Nadat het college echter een aantal toezeggingen had gedaan, heeft de Universiteitraad alsnog ingestemd, ook om het college de ruimte te geven de toezeggingen waar te maken. De toezeggingen hebben onder meer betrekking op de uitwerking van het personeelsbeleid.


Binnenkort komt het college daartoe met een notitie, waarin bijvoorbeeld wordt aangegeven welke concrete faciliteiten voor ontplooiing en loopbaanontwikkeling voor verschillende groepen van medewerkers beschikbaar dienen te komen. Met ingang van het jaar 2006 zal er weer een sociaal jaarverslag worden opgesteld. Hierin zal een kwantitatief beeld van de personele ontwikkelingen en de uitvoering van het personeelsbeleid worden geschetst. Verder wordt onderzocht of er voor de werkbelasting van personeel indicatieve normen kunnen worden gegeven. Zo kan men zich, voor wat betreft het wetenschappelijk personeel, afvragen hoeveel promovendi een onderzoeker redelijkerwijs kan begeleiden of hoeveel onderwijstaken men een docent kan opdragen.


Begroting 2006, sanering leerstoelenplannen en Centers of Excellence

De universiteitsraad heeft aandacht gevraagd voor de rol van de decentrale medezeggenschap in het begrotingsproces. Het college zal de begrotingscyclus kritisch bezien en na overleg met de UR zonodig aanpassen. Het college onderschreef nogmaals de wenselijkheid van onderwijsbegrotingen van faculteiten.


In de discussie is ook aandacht besteed aan de matchingproblematiek: het tekort in het premiecompartiment bedraagt ongeveer 6 miljoen Euro. Dat tekort vormt dus het leeuwendeel van het gezamenlijke tekort van de technische faculteiten (circa 7 miljoen). Het college wil met de decanen en wetenschappelijk directeuren tijdens een strategisch overleg eind november bespreken hoe deze tekorten in drie jaar afgebouwd kunnen worden. Keuzes zoals het afbouwen of samenvoegen van leerstoelen lijken daarbij onvermijdelijk.


De noodzaak van keuzes wordt vergroot door de eenmalige toekenning van 50 miljoen aan de 3 TU’s, indien de minister het plan voor de 5 Centres of Excellence accepteert. Voor het deel dat deze middelen aan nieuwe activiteiten en mensen wordt besteed, zal na 5 jaar hiervoor geld op de reguliere begroting moeten worden vrijgemaakt. Bij de discussies in het UMT zullen echter ook alternatieve bezuinigingsmogelijkheden betrokken worden, zoals versobering van de nieuwbouw. In december presenteert het college naast de begroting 2006 tevens het plan om de tekorten binnen 3 jaar structureel af te bouwen.


Rondvraag

De Universiteitraad heeft het college gevraagd wat zij onderneemt om de personeelsleden te informeren of te adviseren over de wijzigingen in regelingen voor pensioen, levensloop, spaarloon en zorg. Ook voor studenten heeft de nieuwe zorgwet allerlei veranderingen tot gevolg. Het college zal uiteraard zorgdragen voor goede informatie ten aanzien van de uitvoering van regelingen, waarvoor de UT verantwoordelijk is. Het college voelt zich echter niet verantwoordelijk voor het uitleggen van het hele pakket aan wettelijke maatregelen.


Tot slot: de Universiteitsraad zoekt geïnteresseerde kandidaten!

Momenteel kampt de personele geleding van de Universiteitsraad met onderbezetting, een gevolg van het beperkte aantal kandidaten bij de laatste verkiezingen. De UR roept personeelsleden en studenten op ook actief mee te praten over het beleid van de UT.


Algemene informatie over de UR vindt u op de website UR , maar u kunt ook contact opnemen met de voorzitter UR Dick Meijer (personeelsleden), de vice-voorzitter

Joost Deetman (studenten) of direct met de UR-partijen:

Campus Coalitie (CC) : http://www.cc.utwente.nl/

Democraten Drienerlo (DD): http://www.democratendrienerlo.nl/
UReka :
http://www.ureka.utwente.nl/

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl