nieuwsbrief 2005-10-04

nieuwsbrief universiteitsraad 04-10-2005

Universiteitsraad UR 05-251Nieuwsbrief Universiteitsraad oktober 2005

Op 4 oktober vond de eerste overlegvergadering van het collegejaar 2005/2006 plaats. Het overleg stond in het teken van de kennismaking van het nieuwe college en de nieuwe raad. De collegevoorzitter Anne Flierman en vice-voorzitter Kees van Ast maakten voor het eerst hun opwachting, net als de volledig vernieuwde studentgeleding van de raad. Dick Meijer heeft bovendien de voorzittershamer overgenomen van Geerten Schrama, die deze om gezondheidsredenen heeft moeten overdragen, na 3 jaar succesvol voorzitterschap.

In deze nieuwsbrief leest u de belangrijkste onderwerpen van het eerste korte overleg.


De bestuurlijke agenda

Het college wil met zijn overlegpartners een agenda opstellen voor de uitvoering van het instellingsplan dat dit voorjaar is vastgesteld. Dat biedt het nieuwe college ook de gelegenheid om duidelijke prioriteiten te stellen en het beleid, waar nodig, aan te scherpen. De Rector en de voorzitter hebben bij de opening van het academisch jaar al een aantal van hun prioriteiten genoemd, zoals de 3TU-samenwerking en internationalisering.

De voorzitters van de 3 commissies van de Universiteitraad presenteerden hun belangrijkste prioriteiten.

Pascal Hollman –commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O)- lichtte onder de paraplu “Visie op onderwijs” een aantal onderwerpen toe, die hoognodig aandacht behoeven: systematische kwaliteitsbewaking van het onderwijs, de doorstoomproblematiek van steeds diversere groepen studenten in de BAMA-structuur, de Engelse taalvaardigheid van studenten en de gebrekkige ICT- en informatiesystemen van de UT.

Herbert Wormeester -commissie Financiën en Vastgoed (F&V)- noemde de discussie rond de trekkingsrechten voor onderzoekpremies en de te verwachten sanering van leerstoelenplannen als belangrijk onderwerp voor de nabije toekomst. Tevens hoopte hij dat het college erin zal slagen om de gedachte te doorbreken dat het verdeelmodel het beleid bepaalt, in plaats van andersom.

Robbert van der Wal –commissie Personeel en Studenten (P&S)- vroeg aandacht voor het imago van de UT, en dan met name buiten de regio en bij aankomende studenten. Zijn secondant Herman Poorthuis voor personele zaken vroeg het college een concreet beleidsrijk personeelsbeleid uit te werken. Verbetering van de ICT-ondersteuning hangt zijns inziens samen met een uniformere en efficiëntere organisatie daarvan.

De door beide partijen ingebrachte onderwerpen worden in commissieverband uitgebreider besproken. Het college zal de onderwerpen verder doorspreken met onder meer het Universitaire Management Team en zal in december een definitieve bestuurlijke agenda presenteren.


Voortgang 3TU-proces

De minister stelt eenmalig M€ 50 beschikbaar als de 3TU’s reeds in 2007 tot een federatie komen. De door de minister gevraagde tegenprestatie wordt onder meer ingevuld door te komen tot een vijftal “centers of excellence”. Op elk van de gekozen gebieden wordt door drie trekkers, van elke TU één, gezamenlijk een plan voor de centers opgesteld. Een notitie over de opzet van de centers wordt binnenkort gepresenteerd.


Rondvraagpunten

- Het college heeft nog eens beargumenteerd waarom de benoeming van mr. Pieter van Vollenhoven tot praktijkhoogleraar een verdedigbare keuze is.

- Bezien wordt of in overleg met de Student Union en het OPUT iets gedaan kan worden aan de forse prijsverhoging van de SUAC-kaart voor medewerkers.

- Na overleg met TSM wil het college een voorgenomen besluit t.a.v. TSM naar buiten brengen. Daarbij wordt het UT-beleid t.a.v. het postinitieel onderwijs betrokken.

- Het college is van mening dat de Europese aanbesteding van de beveiliging UT geen reorganisatie is omdat het slechts om het aantrekken van een manager gaat.

- Desgevraagd ontkent het college dat er sprake is van een concrete toezegging aan TNW ter grootte van structureel M€ 1.9. Wel is geconstateerd dat er wellicht problemen kunnen ontstaan die (te) diep insnijden in het primaire proces. In het totaal van de begrotingsbehandeling komt dit punt terug en het college zal naar alle faculteiten één lijn trekken.


Aandachtspunten van de vergadering en t.z.t. het definitieve verslag kunt u vinden op de website UR


Wilt u reageren? Ideeën voor de bestuurlijke agenda? Graag!

Algemeen: Dick Meijer of Jacqueline Ribberink (griffier)

Onderwijs & Onderzoek: Pascal Hollman

Financiën & Vastgoed: Herbert Wormeester

Personeel & Studenten: Robbert van der Wal


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl