4. UR 05-236 wijziging Arbowet

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05 236

Fax


Datum

29 september 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Notitie Arbo-wet 2005


Geacht college,


Met interesse heeft de Universiteitsraad kennisgenomen van uw notitie over de gevolgen van de liberalisering van Arbo-wet 2005 en het daarin opgenomen (voorgenomen) collegebesluit om de zogenaamde standaardregeling voor het contracteren van een Arbo-dienst toe te passen.

Na bespreking van de notitie in de commissie P&S met de betrokken ambtenaar, staat de Universiteitsraad positief ten aanzien van dit besluit. Alvorens een besluit (zoals hieronder afgedrukt) te nemen, wil de Universiteitsraad de volgende vragen/opmerkingen met u bespreken in het overleg van 4 oktober 2005:

1.De Universiteitsraad ziet geen redenen waarom het huidige contract met de Arbo-dienst substantieel gewijzigd moet worden. Dat geldt ook voor de keuze van de Arbo-dienst waarmee de UT als werkgever, maar ook de UR als medezeggenschapsorgaan, naar tevredenheid een goede relatie onderhoudt. Wel zouden we graag geïnformeerd willen worden over de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening door de Arbo-dienst.

In uw voorstel loopt u ook vooruit op het afsluiten van een nieuw contract met de Arbo-dienst per 1 januari 2006. Daarbij spelen de volgende aspecten een rol:

2.U kiest voor het in eigen beheer uitvoeren van de validatie van de RIE’s. De Universiteitsraad veronderstelt dat u bij deze keuze de gewenste onafhankelijkheid van degene, die de validatie uitvoert, kunt garanderen.

3.Zowel de SAD als de AMD stellen een jaarverslag op m.b.t. de UT: beide stukken vertonen een behoorlijke overlap, maar worden op verschillende tijdstippen en wijzen gepresenteerd. De Universiteitsraad stelt verslaglegging in één document voor.

4.Waar het college een kostenbesparing mogelijk acht vanwege het lage ziekteverzuim, stelt de Universiteitsraad een geringe uitbreiding van het contract voor: een diepgaander analyse van met name het langdurig ziekteverzuim. Dit ter onderbouwing van adequate maatregelen in het ziekteverzuimbeleid.Met vriendelijke groet.

namens de Universiteitsraad,


ir. T.M.J. Meijer

voorzitterBijlage: Concept - Besluit Arbo-wet 2005
Concept - besluit Notitie wijziging Arbo-wet (schuingedrukt deel is optioneel, afhankelijk van overleg)


De Universiteitsraad,

gezien

de notitie gevolgen liberalisering Arbo-wet 2005 m.b.t. organisatie Arbo-dienstverlening UT (kenmerk: 368.911/PAO).

gehoord

de ambtelijke toelichting in de commissie P&S d.d. 20 september 2005

de bespreking in het overleg van 4 oktober 2005

overwegende dat

de wijziging van de Arbo-wet een keuze voor de standaard- of de maatwerkregeling noodzakelijk maakt.

de huidige invulling van de Arbo-dienstverlening geen aanleiding is voor grote wijzigingen in de organisatie van de Arbo-dienstverlening.

besluit in te stemmen met het toepassen van de standaardregeling voor de Arbo-dienstverlening en

adviseert bij het afsluiten van een nieuw contract met de Arbo-dienst de volgende aspecten op te nemen:

1.Arbo-dienst en AMD presenteren hun jaarverslagen is samenhang in één document, kort na ommekomst van het verslagjaar.

2.Uitbreiding van de ziekteverzuimanalyse met als doel de oorzaken van langdurig ziekteverzuim te ondervangen in het ziekteverzuimbeleid.