8. Kwartaalrapportage 3TU-proces, procedureafspraken

logo TUDelftLogo UTLogo TUEindhoven
Protocol 3TU Medezeggenschapsraden


3TUM


(TUD: OR & SR – UT: UR – TUE: UR)* Het secretariaat/griffie van de 3TUM is gevestigd bij die universiteit waar ook het voorzitterschap van de 3TU Federatie i.o. zetelt, i.c. momenteel TUD.


* Alle communicatie (e-mail & poststukken) tussen 3TU CvB’s en 3TUM verloopt via 3TU CvB secretaris en secretariaat/griffie 3TUM, i.c. Veldhoven (TUD) ↔ OR-secretariaat TUD. Het secretariaat zorgt voor verspreiding binnen 3TUM en V.V.


* De 3TUM vergadert in principe eenmaal per maand, locatie Utrecht of Eindhoven.


* De vier medezeggenschapsraden behandelen/beoordelen een 3TU-aangelegenheid in hun locale medezeggenschapraadsvergadering nadat 3TUM een advies/standpunt heeft bepaald.


* 3TU-aangelegenheden die advies/instemming van zowel OR als SR behoeven worden bij de TUD uitsluitend in de Gezamenlijke Vergadering (OR & SR) besproken.

Aldus opgemaakt te Eindhoven op 7 september 2005 door leden van de OR & SR & UR van de TUD & UT & TUE die zitting hebben in 3TU Commissie namens de 3TU medezeggenschapsraden.