2. Mededelingen: uit het presidium 13-09-2005

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05 225

Fax


Datum

15 september 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlUit het presidium/agendaoverleg van 13 september 2005


Het agenda-overleg met de collegevoorzitter verliep in goede en open sfeer: hij is duidelijk nog aan het inwerken, maar geeft duidelijke informatie over zaken waar hij inmiddels kennis van heeft genomen. Afgesproken is om de overlegvergaderingen zo te plannen dat deze kunnen worden afgesloten met een informele borrelbijeenkomst rond 17.00 uur.

Het aantal echte agenda-onderwerpen voor 4 oktober is beperkt, hetgeen na de vakantie wel vaker voorkomt en niet vreemd is bij een heel nieuw college.

1.Bestuurlijke agenda
Flierman lichtte toe dat er weliswaar een recent instellingsplan ligt, maar dat het nog niet vertaald is in daadwerkelijke acties (wat, wanneer). Die agenda geeft de nieuwe collegeleden ook de gelegenheid op bepaalde onderdelen van het beleid prioriteiten te stellen in het licht van nieuwe ontwikkelingen. Het college wil het komende overleg gebruiken voor een eerste discussie over die agenda en nodigt de universiteitsraad uit ook punten aan te dragen. De bestuurlijke agenda zou in december vastgesteld moeten worden (onderwerp bij bespreking van de “algemene gang van zaken” ).
Het presidium heeft toegezegd met een aantal “UR-onderwerpen” te zullen komen.
Mijn voorstel zou zijn dat we onderwerpen/voorstellen die in de UR breed gedragen worden in de commissies voorbereiden, tijdens de interne vergadering vaststellen en als UR presenteren. Deze opiniërende discussie is echter ook heel geschikt om per fractie een aantal punten te presenteren, ook in het kader van de noodzakelijke profilering voor de achterban.
Advies aan leden: instellingsplan en verkiezingsprogramma door/nalezen!

2.Kwartaalrapportage voortgang 3TU-proces
Hoewel Flierman een schriftelijk stuk toezegde zal dit mondeling gebeuren. Bezien moet worden of het overleg met de voorzitters nog onderwerpen oplevert om te bespreken in de commissie (zo ja, dan worden dit tijdig gemeld).

3.Notitie i.v.m. wijziging arbowet.
Bespreken in P&S (wellicht nodig om ambtenaar uit te nodigen) en instemmingbesluit voorbereiden.

4.Schriftelijke rondvraagpunten:
TSM: gevraagd naar ontwikkelingen bij TSM meldde Flierman dat het college van plan is TSM “op afstand” te zetten en eenmalig tekorten af te kopen.
Het presidium heeft gevraagd om een beleidsplan ten aanzien van de organisatorische inbedding van het niet-initieel onderwijs (waaronder dat van TSM). Bij het vaststellen van het IP is dat ook toegezegd. Flierman verwachtte dat het college over enige maanden met het plan naar de UR zou komen.
O&O stelt rondvraag op.
Onderzoek TeleTOP-gebruik: Het UT-nieuw maakte melding van het onderzoek naar de vraag of TeleTOP ook in de toekomst de UT-standaard moet blijven.
Vraag vanuit P&S .
Begroting TG (?) en begrotingswijziging 2005 (?): F&V
Voorstel UR t.a.v. compensatie UR-medewerkers (?): presidium
Hoogte SUAC-kaart (?) en Rapport Catering (?): P&S

Het college wil een aantal mededelingen (zoals informatie over portefeuilleverdeling e.d.) tevoren reeds schriftelijk toesturen.


Begrotingsbod 2006: besloten is dit onderwerp nog niet te agenderen maar eerst een commissiebespreking met Kees van Ast, die pas op 1 oktober aantreedt, hieraan te wijden. Ter voorbereiding wordt dinsdag a.s. de verdeelsystematiek in de commissie F&V besproken. Hierbij zijn uitdrukkelijk alle geïnteresseerd UR-leden uitgenodigd. De beloofde presentatie van FEZ kan niet op korte termijn maar zal nog wel in de loop van het begrotingsproces gehouden worden.

Voorbereiding van de leden voor deze bespreking: bestuderen “Korte samenvatting verdeelmodel” (in infomap) en het Begrotingsbod 2006.


Tot slot nog enige aandachtspunten uit het presidiumoverleg:

Afvaardiging naar 3TU-overleg: Dick en Vic. Vaste plaatsvervangers moeten nog worden afgesproken in het presidium.

LOVUM: Dick, Joost en Jacqueline gaan naar de eerstvolgende LOVUM vergadering op 7 oktober in Eindhoven.

Commissie zichtbaarheid:
afgesproken is de commissie (nu bestaande uit Hanneke, Pascal, Vic, Dick en Peter van de Hoogt) bij elkaar te laten komen om de resultaten van afgelopen jaar te evalueren en te bezien welke acties nog gewenst zijn om de medezeggenschap nog zichtbaarder te maken, wellicht uitmondend in een communicatieplan.

MUB: Hanneke, Robbert en Vic gaan het rapport “Gezonde Spanning” bestuderen en onderzoeken of er actiepunten voor de UR uit voort vloeien.

Contacten en overleg met decentrale raden.
Dick zal een “rondje langs de velden” (voorzitters decentrale raden) maken om te inventariseren welke onderwerpen er decentraal spelen en overleg wenselijk maken.
Het onderwerp “Reductie aantal leerstoelen” lijkt daarvoor een uitgelezen onderwerp (overleg FR, IR/UR in november?), maar ook kan gedacht worden aan de plannen van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), de huisvesting van (facultaire) studentenactiviteiten, relatie OLC-FR, laptop-gebruik e.d.

Informeel overleg voorzitter UR – voorzitter CvB
Dit is inmiddels afgesproken. Dick zal daarbij ook een aantal zaken aankaarten als de besluitvorming over het ziekteverzuimbeleid (OPUT of UR), convenant bevoegdheden CvB-UR-OPUT, de wijze waarop de discussie rond personeelsbeleid en plan van aanpak MTO wordt opgepakt.

Inventarisatie “nevenwerkzaamheden” UR-leden:
Het presidium vindt het wenselijk om dit te inventariseren: goed om te weten en handig om informatie in te winnen en door te spelen. Bijvoorbeeld lidmaatschappen van andere raden, adviescommissies e.d.

Overleg Sorgdrager: Mevr. Sorgdrager (het RvT-lid dat “het bijzondere vertrouwen van de medezeggenschap” geniet) zal uitgenodigd worden voor het halfjaarlijkse gesprek met het presidium.