3. Verslag interne vergadering 2005-06-21

URaad logo

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-188

Fax


Datum

29 juni 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlVerslag interne vergadering d.d. 21 juni 2005Aanwezig:

CC: Bouwman, Brinkman, Meijer, Poorthuis, Schrama (vz.), IJzermans

UReka: Bijleveld, Bosschaart, Brugge, Van Doorn, Girisch, Zuurbier

DD:

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)


Afwezig:

Becht (m.k.), Houweling (m.k.), Pol (m.k.), Van der Mark (m.k.), Wormeester (m.k.), Waals (z.k.)1. Opening: 13.40 uur

Er zijn twee extra agendapunten. De brief betreffende Arbo en Milieu wordt na agendapunt 14 behandeld. De notitie m.b.t. Vestiging Friesland volgt na agendapunt 16.


2. Mededelingen

Er zijn bijzonder veel afmeldingen wegens diverse omstandigheden. Gelukkig zijn er genoeg personeelsleden om het quorum te halen.


Ribberink deelt mee dat het overleg met de Holding volgende week dinsdag 28-06-2005 is gepland voorafgaand aan de overlegvergadering (voor een lunch wordt gezorgd). De heer De Widt zal ingaan op activiteiten van de Holding inzake 100% belanghebbenden. Van de overige deelnemingen volgt alleen een overzicht. Eventueel volgt in een aparte commissievergadering aanvullende info. Bijleveld vraagt of dit niet in één sessie geregeld kan worden. Vanuit FEZ en het college is aangegeven dat dit niet gebeurt.


Bijleveld geeft aan dat men bij UReka blij is met de verkiezingsuitslag.


Bosschaart geeft aan dat hij door diverse personen is aangesproken inzake de verbouwing in de Horst. Hij heeft deze personen verwezen naar de voorzitter Faculteitsraad CTW.


3. Verslag interne vergadering d.d. 10-05-2005 (UR 05-118)

Tekstueel.

Pagina 1. reg. 14. Bijleveld verzoekt om aan te geven wie de voorzitter van de vergadering is geweest.

Pagina 3. reg. 29/30. Het woord "sinds" vervangen door "uit". De tekst achter de komma kan weg.

N.a.v.

Ribberink merkt op dat n.a.v. agendapunt 6 Interpretatie UR-reglement, blz. 2 de term “volledig" wordt geschrapt ". Het reglement zal worden aangepast.


4. Postlijst in- en uitgaande post (UR 05-145)

Geen vragen of opmerkingen.


5. Actiepuntenlijst (UR 05-062, versie 9 juni 2005)

Meijer vraagt of van de lopende schriftelijke vragen al een reactie van het college is ontvangen. Ribberink geeft aan dat dit niet zo is. Afgesproken wordt hierover niet nogmaals een schriftelijke reactie aan het college te vragen. Ribberink zal navraag doen naar de stand van zaken.


6. CTIT: benoeming Breij in Instituutsraad (UR 05-126, 05-136, 05-143)

Allen stemmen in met de benoeming van de heer Breij in de Instituutsraad van CTIT. De verdere afhandeling zal door de Griffie worden uitgevoerd.


7. Plan van aanpak n.a.v. medewerkerstevredenheidsonderzoek (UR 05-138, 05-156)

Dit plan van aanpak zou de uitvoering moeten zijn van knelpunten die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Meijer merkt op dat het beleid zeer vrijblijvend is geformuleerd. In de commissievergadering werd aangegeven dat beleidsuitvoering van diverse onderwerpen reeds in andere stukken verwerkt wordt. De UR wil echter graag concrete beleidsvoornemens zien. Tevens moeten t.z.t. de resultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden. De voorzitter geeft aan dat deze brief namens de personeelsgeleding uitgaat. De studentgeleding moet nog een advies geven. Bijleveld geeft aan dat er eventueel een aanvulling komt, maar dat het ook mondeling tijdens de vergadering kan. Meijer zal enkele wijzigingen in de brief doorvoeren.

Bijleveld vraagt of tijdens de overlegvergadering het onderwerp p-beleid aansluitend behandeld kan worden.


8. Diverse regelingen Disc (UR 05-133, 05-134, 05-135, 05-157, 05158)

a. RASO regeling. De RASO regeling wordt afgeschaft. Dit onderwerp is ook in de WAR besproken. De UR is het eens met het standpunt van de WAR maar verzoekt het college om naar mogelijkheden te zoeken om de instroom van studenten vanuit het HBO te blijven bevorderen. De vraag ligt voor wat tijdens de voorlichtingsdagen hierover nog aan de toekomstige studenten is meegedeeld. Kunnen de studenten voor komend studiejaar hier nog een beroep op doen? Zuurbier zal de brief aanpassen.

b. Ravis regeling. De Universiteitraad is akkoord. Wel moet er nog een besluit geformuleerd worden. Meijer zal dit doen.

c. Uitvoering Bèta beurzen. De concept brief is akkoord. Meijer zal ook hiervoor een besluit maken.

De griffie zal de notities aan Meijer mailen.


9. Financieel Jaarverslag 2004

De voorzitter geeft aan dat voorliggende vragen na snelle bestudering geformuleerd zijn. Ze kunnen echter beter in de bespreking met De Widt, voorafgaand aan de komende overlegvergadering gesteld worden. Meijer merkt op dat na bestudering blijkt dat faculteiten het beter dan verwacht gedaan hebben. De Instituten hebben een positief resultaat en er blijkt een reservevorming bij de instituten te zijn (ondanks het feit dat het CvB zegt dat dit niet mogelijk is). Dit geld is noodzakelijk binnen de faculteiten om de begrotingen sluitend te krijgen. Meijer merkt op dat planvorming in vele gevallen achter bekostiging aan loopt. Dit mag niet voorkomen. Bosschaart geeft aan dat bekostiging pas verleend kan/mag worden als een definitief plan voorligt.

Meijer zegt toe één en ander op schrift te stellen en rond te mailen.


10. Wijzigingen financieel verdeelmodel (UR 05-165)

De bespreking van dit agendapunt en punt 11. Ontwerp - Begrotingsrichtlijnen lopen door elkaar.

De voorliggende notitie van Meijer roept nogal wat vragen op mede in samenhang met de brief van Schrama (zie punt Ontwerp-Begroting 2006). Meijer geeft nadere uitleg over de notitie vooral inzake punt 4. "De onbillijkheid in de overheadberekening". De CC-fractie gaat akkoord met dit voorstel. Wat is het standpunt van UReka? Bijleveld merkt op dat dit punt is besproken in de fractie. UReka wil instemmen met de Begrotingsrichtlijnen. Het voelt niet goed om geen instemming te geven. Meijer merkt op dat het volgende overwogen kan worden. Het uiteentrekken van de besluitvorming over het verdeelmodel en de Ontwerp - Begrotingsrichtlijnen om af te wachten tot de afspraken zijn nagekomen. Alle punten zijn nog niet ingevuld. Dit hoort wel binnen een plan. Bijleveld geeft aan dat UReka bij haar standpunt blijft. Brinkman doet het voorstel om de nog uit te voeren wijzigingen in het besluit op te nemen als toezeggingen van het college. UReka "vindt dit wel goed". Meijer merkt op de instemmingsvraag liever aan te houden tot september.

Afgesproken wordt één en ander nogmaals te bespreken. Meijer zal een brief/besluit opstellen.

Opgemerkt wordt dat Te Beest toegezegd heeft een calculatiemodel aan de UR toe te zenden. Dit is nog niet ontvangen. Ribberink zal navraag doen. Eventueel wordt melding hiervan gemaakt in de overlegvergadering.


11. Ontwerp - Begrotingsrichtlijnen 2006 (UR 05-127)

Het advies voor de Ontwerp - Begrotingsrichtlijnen zou, zoals zojuist besproken, opgezet kunnen worden in afwachting van wijzigingen in het financieel verdeelmodel. Meijer geeft nadere informatie over het besluitvormingstraject. In het besluit kunnen eventuele toezeggingen geformuleerd worden conform het besluit verdeelmodel. Nader overleg hierover tussen de leden volgt. Meijer zal in overleg met de anderen het advies formuleren.


12. Bezuinigingstaakstelling EWI, BBT en TNW

De in de decembervergadering toegezegde notitie is nog steeds niet ontvangen. Meijer geeft nadere informatie i.v.m. het afdekken van kosten bij tekorten. Ribberink zal er nogmaals achteraan bellen. Te Beest heeft deze notitie diverse malen toegezegd.


13. Statuten Stichting financieel beheer Federatie van Technische Universiteiten i.o. (UR 05-096a, versie 10-06-2005)

Op 13 mei is het laatste gezamenlijke overleg geweest. Naar aanleiding van het overleg zijn nog wijzigingsvoorstellen ingediend. Mede op grond van adviezen van juridisch adviseur De Groot zijn enkele artikelen gewijzigd. Het laatste punt van bespreking betreft het opstellen van een jaarlijkse begroting door het Bestuur van de Stichting. Het college vindt dit geen echt punt van bespreking. Een en ander zou ook opgenomen kunnen worden in de instellingsbegroting. Het moet echter in één keer goed geregeld worden.

Het proces is in zijn laatste fase. TUD personeel is al akkoord, de studenten nog niet maar hiervan verwacht men geen moeilijkheden. Bij de TUE gaat het om het opstellen van een begroting vanaf een bedrag van 100 miljoen euro . De UR vindt dat de begroting gewoon jaarlijks opgesteld moet worden. Nadere informatie van het college wordt afgewacht en er wordt geen brief gezonden.


14. Nota Personeelsbeleid: een update (UR 05-139, 05-154)

Meijer geeft aan dat voorliggende concept brief de mening van de personeelsgeleding verwoordt. De laatste alinea is de belangrijkste. Hierin wordt uitstel van het instemmingsbesluit van de UR gevraagd. Flierman kan dan aan de slag met dit project. Schrama merkt op dat het al de derde keer is dat er geen inhoudelijk beleidsstuk ligt inzake het personeelsbeleid. Hij vindt dit droevig en het zo langzamerhand ongrijpbaar dat op de UT geen concreet personeelsbeleid gemaakt en uitgevoerd kan worden.

Bosschaart geeft aan dat de studenten ook hier een advies moeten geven. Meijer merkt op dat indien de studenten achter deze brief staan dit met één aanvullende zin kan volstaan. De studenten gaan akkoord. Meijer zal de brief aanpassen.


14a. Arbo- en milieubeleid Jaarverslag 2004 en Jaarplan 2005 (UR 05-155) (toegevoegd agendapunt)

De voorliggende conceptbrief is de mening van de personeelsgeleding. Hierin wordt het college gevraagd of zij de visie van de Universiteitsraad onderschrijven. De studenten onderschrijven deze visie wel. De brief is akkoord en kan uit namens de Universiteitsraad.


15. 3TU Masteropleidingen (UR 05-129, 05-140, 05-141, 05-163)

Van Doorn en Brugge hebben voorliggende conceptbrief opgesteld. De belangrijkste vragen die de UR heeft worden hierin gesteld. De procedure is al afgesproken en moet eventueel in deze brief vermeld worden. Het betreft dus een 1e bespreking. Er wordt een extra alinea ingevoegd waarin om de adviezen van de andere betrokken gremia (CCO, Faculteitsraden e.d.) wordt gevraagd. De brief wordt aangepast.


16. Kwartaalrapportage 3TU overleg (mondeling)

Gevraagd wordt of er vragen zijn die gesteld moeten worden in de overlegvergadering. De leden hebben geen vragen. Nadere informatie van het college wordt afgewacht.


16a. Sluiting Vestiging Friesland (UR 05-153) (nagekomen agendapunt)

Het betreft hier een reorganisatiebesluit, de UR is bevoegd. Het belangrijkste punt is dat een bevredigende oplossing voor de medewerkers gezocht wordt. Meijer geeft aan een voorstel in de vorm van een toezegging te willen formuleren in het besluit. Het gaat dan om een 'herplaatsingsverplichting' i.p.v. een 'herplaatsingsinspanning'. Wel kan bij weigering van een passende functie ontslag volgen voor de betrokken medewerkers.

Schrama zal contact opnemen met betrokkenen om het standpunt van de URaad aan hen mee te delen.

Ribberink formuleert een concept brief/besluit.


18. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 05-160)

De punten zijn akkoord. Door Schrama wordt opgemerkt dat bij punt c. de formulering "De manier ….. tot ….gevormd mens" gewijzigd moet worden of eventueel geschrapt moet worden. De andere leden vinden dit ook. Ribberink zal dit uitvoeren.


Gevraagd wordt om op de overlegagenda per agendapunt tijdstippen van behandeling aan te geven.


17. Bespreking Algemene gang van zaken met RvT.

Schrama geeft aan dat deze bespreking nog schriftelijk voorbereid moet worden. Hij vraagt naar de ideeën daarover van de leden.

Bijleveld geeft aan dat UReka de activiteiten rondom 3TU zou willen bespreken. Hiervoor zouden stellingen en vragen geformuleerd kunnen worden. Het moet een meerwaarde geven ten opzichte van de huidige informatie. Wat is de mening van de Raad van Toezicht hierover? UReka zal een stuk aanleveren. Zuurbier geeft aan dat ook activiteiten van de UT op internationaal en regionaal gebied besproken zouden kunnen worden. De UT stopt veel geld in regionale activiteiten. Is dit wel goed of moeten de activiteiten meer gericht zijn op internationale onderwerpen?

Meijer geeft namens de CC-fractie aan dat de focus van de UT sterk gericht is op onderzoek en niet op onderwijs. Bij de behandeling zou men onderwijs en onderzoek kunnen koppelen aan het bestaansrecht van de UT. Tevens is de aandacht van de RvT vooral gericht op de financiële kant van de UT. De URaad verwacht echter meer inbreng van de Raad van Toezicht op andere punten. Ook de CC-fractie wil het fusieproces van de 3TU's bespreken.

De voorzitter merkt op dat er in de teksten geen standpunten van de UR moeten staan, maar dat het prikkelende stellingen en teksten moeten zijn. Misschien zou er ook nog iets over ambitieuze studenten t.o.v. verminderende (financiële) mogelijkheden bij moeten.

Afgesproken wordt dat iedereen zijn of haar stellingen en teksten mailt aan Zuurbier. Hij heeft samen met Schrama de coördinatie. De brief volgt z.s.m. De coördinatoren zijn eveneens telefonisch bereikbaar.


19. Rondvraag

Naar aanleiding van de brief van prof. Janssen inzake TSM wordt afgesproken aan hem te melden dat één en ander besproken wordt tijdens het overleg over TSM. Verder moet erop gewezen worden dat de UR op de hoogte is van een en ander en zich zal laten informeren hierover, dat de zeggenschap inzake TSM echter beperkt is. Het heeft echter de aandacht van de Universiteitsraad.

Beantwoording mailbericht Student inzake vastgoedplannen. Girisch geeft aan dat het hier medezeggenschap betreft die uitgeoefend wordt door de Centrale Bewonersraad. De UR heeft alleen inspraak op het Masterplan en niet op plannen m.b.t. studentenhuisvesting. Deze mail zal onder de aandacht van de Centrale Bewonersraad gebracht worden. Deze reactie wordt door Girisch aan de student meegedeeld.

Bouwman merkt op dat in het UT nieuws stond dat de medewerkers en studenten trots op de UT zijn. Het blijkt echter dat er veel klachten zijn over de stoelen in diverse openbare gelegenheden (dit mede in relatie tot de Arbozorg). Wat gebeurt er met deze klachten. Schrama vraagt of dit schriftelijk of mondeling afgehandeld moet worden? Bouwman zal dit mondeling doen.


20. Sluiting 15.50 uur