agenda interne 2005-06-21

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Zilverling L 200

Datum : 21 juni 2005

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 10 mei 2005

UR 05-118, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 05-145, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, versie 9 juni 2005,bijgewerkt t/m 17 mei 2005

UR 05-062, bijgaand

informatie

6.

CTIT: benoeming P.A.E. Breij in Instituutsraad

UR 05-126, bijgaand

UR 05-136, 143, bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 28 juni 2005

7.

Plan van aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek

UR 05-138, bijgaand

instemmen

8.

Diverse regelingen DISC:

a. RASO

b. RAVIS

c. Bèta beurzen, uitvoeringsregeling UT

UR 05-133, 134, 135 bijgaand

instemmen

9.

Financieel Jaarverslag 2004

UR 05-148, bijgaand

informatie

10.

Wijziging Financieel Verdeelmodel

instemmen

11.

Nota Ontwerp – Begrotingsrichtlijnen 2006

UR 05-127, bijgaand

advies

12.

Tussentijdse Begrotingswijziging i.v.m. bezuinigingstaakstellingen EWI, BBT en TNW

advies

13.

Statuten Stichting Financieel beheer federatie van TU’s i.o.

UR 05-096a, versie 10 juni 2005

advies

14.

Nota Personeelsbeleid: een up-date

UR 05-139, bijgaand

instemmen

15.

3 TU Masteropleidingen:

UR 05-129, bijgaand

a. “Embedded Systems”

UR 05-140, bijgaand

b. 3 TU Lerarenopleiding Informatica

UR 05-141, bijgaand

Bijlagen van punt a. ter inzage ter griffie

instemmen

16.

Kwartaalrapportage 3 TU proces

mondeling verslag

informatie

17. 16.30.uur

Bespreking Algemene gang van zaken in aanwezigheid van leden van de Raad van

Toezicht. Thema’s:

A. Moet de UT, om op lange termijn gezond te zijn, inzetten op onderwijs of onderzoek

en internationaal of regionaal?

B. Wat zou de eventuele meerwaarde zijn van een fusie tussen de drie TU's?


18.

Schriftelijke Rondvraagpunten

UR 05-160


19.

Rondvraag


20.

Sluiting