12. UR brief Fiancieel Jaarverslag UT 2004

logo Universiteitsraad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur,

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-175

Fax


Datum

23 juni 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Financieel Jaarverslag 2004
Geacht College,
Het voor deze cyclus geagendeerde Financieel Jaarverslag 2004 was nog niet beschikbaar bij de voorbereiding in de commissie F&V. Wel was het externe jaarverslag 2004 beschikbaar ten tijde van de interne vergadering.

Door de gebrekkige voorbereiding kunnen we u slechts één vraag ter bespreking in het overleg toesturen. Indien de leden dit wensen, zullen ter vergadering wellicht ook nog enige vragen mondeling worden gesteld.


De schriftelijke vraag heeft betrekking op de resultaten van faculteiten en instituten.

Het resultaat van de gezamenlijke faculteiten is weliswaar aanzienlijk beter dan begroot, namelijk 1,4 M€ negatief, terwijl de onderzoeksinstituten een gezamenlijk overschot van 3,7 M€ rapporteren. Gezien de druk die ligt op de budgetten van de faculteiten, in het bijzonder door de matchingproblematiek, lijkt onderbesteding van de onderzoekmiddelen door de instituten ongewenst. Het college heeft eerder uitgesproken dat de instituten feitelijk geen eigen reserve dienen op te bouwen waarmee risico’s kunnen worden afgedekt.

Vragen n.a.v. deze rapportage:

- Wat is de oorzaak van deze onderbesteding door onderzoekinstituten in 2004?

- Op welke wijze gaat het college bevorderen dat beschikbare onderzoeksmiddelen ook daadwerkelijk besteed worden?

- Kunnen de opgebouwde instituutsreserves en (nog) niet-bestemde instituutsbudgetten ingezet worden om de matchingproblematiek (deels) op te lossen?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

dr. G.J.I. Schrama

voorzitter