4b. UR brief Ravis regeling

logo Universiteitsraad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-178

Fax


Datum

23 juni 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: RavisGeacht college,In de onlangs gehouden interne vergadering heeft de Universiteitsraad onderstaand concept – besluit geformuleerd.

Graag ontvangt de Raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


CONCEPT-BESLUIT

De Universiteitsraad

gezien:
- het voorgenomen besluit van het CvB luidend:

”Het CvB besluit de Regeling Afstudeersteun Internationale Studenten (RAVIS) met één jaar te verlengen zodat deze ook in het studiejaar 2005-2006 zijn werking heeft”.

overwegende dat:

- RAVIS is vastgesteld voor de periode van één jaar t.w. het studiejaar 2004-2005;

- evaluatie van de regeling was voorzien in mei/juni 2005;

- tot nu toe 2 aanvragen zijn ingediend;

- een evaluatie nu - gelet op het zeer geringe aantal aanvragen - niet zinvol is;

- de Werkgroep Afstudeer Regeling (WAR) positief adviseert t.a.v. het voorgenomen CvB-besluit;

gehoord:

- de beraadslagingen.

besluit:

In te stemmen met het voorgenomen CvB besluit tot verlenging van de Regeling Afstudeersteun Internationale Studenten (RAVIS) met één jaar.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter