8. Sluiting Vestiging Friesland

logo Universiteitsraad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-177

Fax


Datum

23 juni 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: sluiting Vestiging Friesland (VF)Geacht college,De Universiteitsraad heeft na de late toezending van uw brief (DUB/369.391/al) inzake de sluiting van de Vestiging Friesland dit onderwerp kort besproken in zijn plenaire vergadering.

Het besluit om de VF te sluiten en in Friesland geen aparte pre-masteropleidingen aan te bieden wordt onderschreven.

Impliciet is uw voorstel deze sluiting niet als reorganisatie aan te merken. Hoewel een sluiting van een vestiging kenmerken van een reorganisatie in zich draagt, kan de Universiteitsraad er mee leven de sluiting niet als zodanig aan te merken mits dit voor de betrokken personeelsleden geen gedwongen ontslag tot gevolg heeft. Daarom vragen we u bij het instemmingsbesluit deze uitspraak, die u aan de betrokkenen reeds heeft gecommuniceerd, te bevestigen.


Concept-besluit:

De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het CvB (kenmerk DUB/369.393) betreffende het voornemen van het college om per 1 september 2005 het aanbieden van opleidingen in Friesland te beëindigen en de Vestiging Friesland (VF) te sluiten;

overwegend dat:

de instroom van studenten in de VF de laatste jaren sterk afgenomen is en er bij de opleidingsdirecteuren geen draagvlak is voor het aanbieden van pre-mastertrajecten in Friesland;

gehoord:

de toezegging van het college dat sluiting van de Vestiging Friesland geen gedwongen ontslag voor de betrokken personeelsleden tot gevolg zal hebben;

besluit:

in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om per 1 september 2005 het aanbieden van opleidingen in Friesland te beëindigen en de Vestiging Friesland te sluiten.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter