10. UR brief 3TU masteropleidingen

logo Universiteitsraad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-163

Fax


Datum

23 juni 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: 3 TU MasteropleidingenGeacht College,Naar aanleiding van uw verzoek aan de Universiteitsraad in te stemmen met het instellen van een tweetal nieuwe 3 TU masteropleidingen, te weten Embedded Systems en de lerarenopleiding Informatica, legt de raad de volgende vragen aan u voor.


Allereerst rijst de vraag wat er specifiek '3TU' is aan de voorgestelde masteropleidingen. Er lijken geen gezamenlijke vakken te zijn en ook de gang van zaken lijkt meer op de verwerving van losse nieuwe opleidingen door de verschillende TU's dan op een gezamenlijke aanvraag. Wat is het wezenlijke verschil als de UT deze opleidingen zelfstandig zou aanvragen, in plaats van via de Graduate School? Verwordt de 3TU Graduate School niet tot een vehikel om voor elke specifieke universiteit losstaande opleidingen aan te vragen, in plaats van te komen tot afstemming van het opleidingenaanbod van de technische universiteiten?


In het verlengde daarvan wekt de opstelling van de TU/e bevreemding. Waarom loopt deze universiteit uit de pas door zelfstandig een nieuwe opleiding aan te vragen en wat betekent dit voor de gang van zaken tussen de drie TU's?


Tenslotte vraagt de raad zich af wat de planning is van de introductie van zowel de twee genoemde opleidingen als de andere 3TU-masters, waaronder Sustainable Energy Technology en Construction Management and Engineering.

Zullen ook deze opleidingen door middel van een versnelde procedure geïntroduceerd moeten worden?


Deze vragen zijn tot stand gekomen na de eerste lezing van de Universiteitsraad. Nadat de raad antwoord heeft ontvangen op bovenstaande vragen en is ingelicht over de adviezen van andere gremia zal hij, zoals omschreven in de brief van het presidium betreffende de versnelde procedure met kenmerk UR 05-144, een tweede lezing uitvoeren en een besluit formuleren.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter