15. Schriftelijke rondvraagpunten

logo Universiteitsraad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van BestuurUw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-160

fax


Datum

23 juni 2005

e-mail

J.Ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraagpunten overlegvergadering UR 28 juni 2005Geacht college,
De Universiteitsraad legt hierbij schriftelijk de volgende rondvraagpunten aan u voor.

Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop, evenals op de uit de vorige vergadercyclus nog resterende vragen.


a. Nieuwe bestemming van het WOT-terrein


Op 23 december 2004 is er namens het College van Bestuur een brief verstuurd aan de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT). In deze brief wordt aan WOT medegedeeld dat men het terrein achter de Achterhorst moet verlaten per 1 januari 2007. Vanaf die datum zou er geen plaats meer zijn voor WOT op de Campus.


Het bericht is bij WOT als een verrassing gekomen, aangezien er in 2003 en 2004 steeds enkele gesprekken zijn geweest met de heer Binsbergen van de Dienst Universitair Bestuur over het voortbestaan van WOT. De toon van deze gesprekken is, aldus de betrokken medewerkers van WOT, altijd positief geweest. Ook is niet aan WOT medegedeeld wat de nieuwe bestemming van het WOT -terrein zal zijn vanaf 1 januari 2007.

Dit alles geeft aanleiding tot de volgende vragen.


- Wat is de nieuwe bestemming van het WOT- terrein vanaf 1 januari 2007?

- Waarom is het ontruimen van het WOT- terrein niet beter gecommuniceerd met de betrokkenen?

- Is het CvB bereid om WOT te helpen bij het vinden van een terrein waar men de werkzaamheden (het ontwikkelen van kleinschalige toepassingen van duurzame energie voor ontwikkelingslanden, inmiddels met ruim 35 jaar ervaring) kan voortzetten?


b. Personele gevolgen reorganisatie UT en GW

Kunt u een overzicht geven van de personele gevolgen van de reorganisatie van de UT en van GW en daarbij aangeven bij hoeveel personen de herplaatsing nog niet gelukt is en hoeveel personen mogelijk toch gedwongen ontslagen worden?


c. Prijsstelling Student Union Activity Card (SUAC)

Via verschillende media hebben we begrepen dat met ingang van het academisch jaar 2005-2006 door de Student Union een nieuwe pas wordt verkocht onder naam SUAC. Deze pas geeft recht op gebruik van een aantal voorzieningen voor sport en cultuur van onze universiteit. Daarnaast kunnen houders van de nieuwe pas van bepaalde voorzieningen gebruik maken tegen betaling van een gereduceerd tarief.


Het blijkt echter dat er een groot verschil in prijs wordt gehanteerd voor de doelgroepen studenten en medewerkers. In vergelijk met de huidige Student Union Plus Kaart (SUPK) wordt de nieuwe pas voor studenten € 5,- voordeliger, zodat de prijs normaal €60,- en via de voorverkoop € 50,- wordt. Voor medewerkers echter is de prijs met € 35,- verhoogd tot € 100,-.

Desgevraagd gaf een bestuurslid van de Student Union aan, dat de enige reden waarom een kaart voor een medewerker twee keer zo duur moet zijn dan die voor een student is, dat een medewerker dit wel kan betalen. Dit zonder enige verdere onderbouwing.

Verdere argumenten die het prijsverschil zouden kunnen verklaren zijn er blijkbaar niet.

Onze vraag aan u is dan ook of er andere argumenten zijn die deze vorm van prijsdifferentiatie acceptabel maken.

Wij verzoeken u om een snelle reactie, omdat de voorbereidingen voor de kaartverkoop al zijn gestart.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter