5. UR brief PvA medewerkerstevredenheidsonderzoek

logo Universiteitsraad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-156

Fax


Datum

23 juni 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Plan van aanpak n.a.v. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (instemming personeelsgeleding UR)Geacht college,Als voorbereiding op zijn besluitvorming heeft de commissie P&S het plan van aanpak besproken met PAO - beleidsmedewerker A. Smit. Daarbij zijn ook vraagtekens geplaatst bij detailpunten, formuleringen en interpretatie van de onderzoeksresultaten die we niet in dit verband zullen herhalen.

In zijn algemeenheid herkent de (personeelsgeleding van) de Universiteitsraad de genoemde knelpunten zoals deze naar voren zijn gekomen uit het onderzoek, maar heeft hij moeite met de wijze waarop actie wordt ondernomen om duidelijke minpunten te verbeteren: de doelstellingen en bijbehorende maatregelen zijn vaak vaag en niet zichtbaar of controleerbaar voor betrokkenen.


Wij stellen u voor het plan van aanpak op dit soort punten aan te passen.

Een aantal voorbeelden van door de UR gewenste wijzigingen:

1.Duidelijke doelstellingen en rapportage over uitvoering (zowel centraal of decentraal): Het betreft onder meer: het vervolg (1.5), protocol organisatieverandering (2.2), Communicatieplan CvB/eenheid en verbetering positie/imago medezeggenschap (2.2), sociaal jaarverslag (met o.m. percentage gehouden functioneringsgesprekken, ziekteverzuim, scholingsactiviteiten ed.).

2.De positie van het onderwijs verbeteren
Gerapporteerde knelpunten zijn onder meer dat onderwijstaken ondergewaardeerd worden en dat de tijdsnormen voor onderwijstaken te laag zijn. Desalniettemin acht het college het niet noodzakelijk het verdeelmodel op dit punt aan te passen (meer budget voor onderwijs maakt verlagen tijdsnormen mogelijk) of het personeelsbeleid aan te passen zodat onderwijsprestaties meer gewaardeerd worden.

3.De oplossing voor te hoge werkdruk/werkstress wordt gezocht in “werkverdeling”, verbetering efficiëntie of betere begeleiding door leidinggevende. Indien de oorzaak gelegen is in te veel taken of te weinig mankracht, dan bieden deze maatregelen weinig soelaas.

4.Voor de geconstateerde knelpunten ten aanzien van vernieuwend/fundamenteel onderzoek wordt geen oplossing aangedragen.


Tot slot wil de UR opmerken dat plan van aanpak niet los gezien kan worden van het overall personeelsbeleid, en het UT-beleid zoals dit onder meer tot uitdrukking komt in het instellingsplan en het interne verdeelmodel. Er is geen samenhangende visie beschikbaar die ook sturend is voor een prioriteitenstelling bij het oplossen van knelpunten t.a.v. de werktevredenheid.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter