7. Arbo en milieu jaarverslag en -plan

logo Universiteitsraad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-155

Fax


Datum

23 juni 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: het Arbo en Milieu Jaarverslag 2004 (informatie UR) en jaarplan 2005 (instemming UR)Geacht College,In de commissie P&S heeft PAO-medewerker R. Sanders jaarplan en jaarverslag toegelicht. Bij het tot stand komen van het stuk is PAO er vanuit gegaan dat het meerjaren arbo- en milieubeleidsplan 2003-2007 onverkort geldig is. Vandaar de zeer summiere opsomming van activiteiten in het jaarplan.

Naar de mening van de UR dient het jaarverslag de behaalde en niet-behaalde doelstellingen voor dat jaar te rapporteren en het jaarplan vervolgens de daaraan aangepaste doelstellingen voor het betreffende jaar te beschrijven, alsmede wijzigingen en aanvullingen die zich uiteraard sinds het verschijnen van het meerjarenplan kunnen voordoen.

Om verscheidene redenen voldoet het voorliggende document niet aan bovenstaande beschrijving. Dientengevolge kan de UR het arbo- en milieubeleid niet volledig en niet tijdig toetsen.

Niet tijdig, daar een dergelijke combinatie van jaarverslag en jaarplan uiteraard alleen zinvol is kort na het verslagjaar en aan het begin van het jaar waarover het plan is opgesteld, conform de afspraken die hierover eerder zijn gemaakt.

Niet volledig, omdat over (belangrijke) doelstellingen respectievelijk wijzigingen niet wordt gerapporteerd in het verslag of omdat de al dan niet daaruit voortvloeiende aanpassingen in het jaarplan niet of onvolledig zijn beschreven.
Een aantal zaken die we missen:

Ziekteverzuim (opstellen beleidsplan, onderzoek grijs verzuim)

Validatie RIE’s (door de Arbodienst dan wel PAO?).

Volledige uitvoering RIE’s (afwijkingen van eens-in-de-4-jaar-criterium, wijzigingen in meerjarenplanning)

Monitoring uniforme uitvoering RIE’s e.d. decentraal

RSI-beleidsplan voor personeel en studenten (implementatie en evaluatie)

De recentelijk geconstateerde overlast van zenders (restrictiever plaatsingsbeleid?)

In zijn algemeenheid kunnen de actiepunten in het jaarplan kort en bondig geformuleerd worden maar wel met doelstelling, tijdvak en actor.


Graag zouden we in het overleg op 28 juni 2005 uw visie vernemen op bovengenoemde functie en inhoud van het jaarverslag/jaarplan. Vervolgens kan met name het voorliggende jaarplan 2005 hierop aangepast worden.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter