8b. RAVIS regelingAGENDAPUNT: Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten (RAVIS)


Achterliggende stukken

Geen. De RAVIS regeling vormt onderdeel van het Studentenstatuut van de UT.

Doel agendapunt:

Instemming UR m.b.t. het voorgenomen besluit van het CvB t.a.v. de verlenging met één jaar van RAVIS.

Toelichting :

Er is september 2004 gestart met een regeling die voor één jaar geldt aangezien er nog vrijwel geen ervaring is opgedaan met de combinatie internationale studenten en de eventuele studievertraging die zij oplopen. De regeling dient gezien te worden als een vangnet voor internationale studenten.

Het studiejaar 2004-2005 is als proefjaar gebruikt. In mei/juni 2005 zou een evaluatie plaatsvinden van het gebruik dat van de regeling wordt gemaakt. Aangezien er slechts 2 aanvragen zijn ingediend en behandeld kan er van een deugdelijke evaluatie geen sprake zijn.

De regeling RAVIS is in het Engels verschenen. De kernpunten van de Regeling RAVIS zijn weergegeven in een Engelstalige brochure voor internationale studenten. In het UT Nieuws is destijds een Engelstalige publicatie/interview over de regeling verschenen.


Voorgesteld wordt RAVIS te verlengen met één jaar en de regeling derhalve ook toepasbaar te laten zijn voor het studiejaar 2005-2006. Evaluatie wordt voorzien voor mei/juni 2006.


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad

De Universiteitsraad

Gezien:
- de hierboven gegeven toelichting;

- het voorgenomen besluit van het CvB luidend:
”Het CvB besluit de Regeling Afstudeersteun Internationale Studenten (RAVIS) met één jaar te verlengen zodat deze ook in het studiejaar 2005-2006 zijn werking heeft”.

Overwegende dat:

- RAVIS is vastgesteld voor de periode van één jaar t.w. het studiejaar 2004-2005;

- evaluatie van de regeling was voorzien in mei/juni 2005;

- tot nu toe 2 aanvragen zijn ingediend;

- een evaluatie nu - gelet op het zeer geringe aantal aanvragen - niet zinvol is;

- de Werkgroep Afstudeer Regeling (WAR) positief adviseert t.a.v. het voorgenomen
CvB-besluit;

Gehoord:

- de beraadslagingen.

Besluit:

In te stemmen met het voorgenomen CvB besluit tot verlenging van de Regeling Afstudeersteun Internationale Studenten (RAVIS) met één jaar.