5. Actiepuntenlijst versie 9-6-2005

Actiepuntenlijst UR - versie 9 juni 2005


Aktiepunt

Uit vergadering

Onderwerp

Actie/besluit

Afspraak

Datum/

commissie

Pfh.

1.p


Instellen Instituutsraad BMTI en zittingstermijnen andere IR-en in de gaten houden

benoemen

z.s.m./

presidium


2.


Convenant UR - OPUT - CvB over taakverdeling en procedures bij medezeggenschap

vaststellen

Z.s.m./

presidium

Zijm

3.


Afspreken met CvB nieuw evaluatiemoment DU

Informatie UR

presidium

Zijm

4.

22 febr 05 /

17 mei 05

UR-Reglement, begrip “opleiding”. Kan in voorstel CvB “volledig“ weg? CvB reageert

Instemming/

UR

z.s.m./

presidium

Zijm

5.


Evaluatie Sectorplan 3 TU

Informatie

UR

2006?/

presidium

TeB

6.

5 april 05

Bestuurlijke agenda’s 3 TU 2005/2006

Informatie UR

z.s.m./

presidium


7.

17 mei 05

Functioneren decentrale medezeggenschap

(nog onbeantwoorde vraag uit overleg)

Informatie UR

z.s.m./presidium

TeB

8.


Strategieplannen Faculteiten en Instituten

Informatie UR

Permanente

aandacht/

presidium

TeB

9.

1 april 05

Gesprek mevr. Sorgdrager (halfjaarlijks)

informatie

Okt. 05/

presidium


10.


Voordracht student-lid in CCO i.pv. Ian Kennedy

voordracht

Aug 05/

presidium

Zijm

11.

e-mail Schrama d.d.25 april 05

Compensatie UR (+OPUT) leden voor medezeggenschapswerk, info Kas de Vries/Geerten (UR 05- 111)

informatie

z.s.m./

Presidium

TeB

12.


Ontwikkelingen mbt Vestiging Friesland

Informatie UR

Presidium + cie P&S

teB

13.


Ziekteverzuimbeleid (instemmingsrecht in principe bij UR, afspraken maken over taakverdeling UR - OPUT)

Instemming UR

Juni 05/

cie P&S

Zijm

14.


Contract Stichting Arbodienst Drienerlo (tussentijdse bijstelling)

informatie

????/

cie P&S

Zijm

15.


Nota Personeelsbeleid, advies over hoofdlijnen geformuleerd nav instemmingsbesluit van 9 december 2003;

Uitvoeringsnotitie toegezegd voor juni 05

Instemming UR

Juni 2005/

Cie P&SZijm

16.


Verplichte tijdregistratie (VSNU kijkt ernaar; CvB meldt ons resultaten)

informatie

???/

cie P&S

Zijm

17.


Nieuwe regeling Kinderopvang, ook voor masterstudenten?

Informatie UR

Najaar 2004/

Cie P&S

Zijm

18.


Plan van aanpak n.a.v

medewerkerstevredenheidsonderzoek

Instemming UR

Juni 2005/

Cie P&S

Zijm

19.

17 mei 05

Vist en elektronische studiegids

(nog onbeantwoorde vraag uit overleg)

Informatie UR

z.s.m./

cie P&S

Zijm

20.


Evaluatie Reorganisatie Dienstverlening

Informatie UR

“komende jaren” (IP)/

cie P&S

Zijm

21.

22 febr.05

Onderzoek naar rokersruimten door CvB

Informatie UR

Voor zomer 2005/ cie P&S

Zijm

22.

22 febr.05/17 mei 05

Jaarverslag Arbo en milieu 2004 en Jaarplan 2005

Informatie en instemming UR

juni 05/

Cie P&S

Zijm

23.

2000/17 mei 05

Privacybeleid (- reglement)

Instemming

UR

Vóór 2006/

cie P&S

Zijm

24.

sept. 04/april 05

Verbetering e-mailvoorziening studenten

informatie

z.s.m./

cie. P&S

TeB

25.

5 april 05

Richtlijn BSA

Instemming

UR

???/

P&S

Zijm

26.

26 april 05

Programma’s voor competentieontwikkeling voor studenten

“aandacht UR”

???/

cie P&S

Zijm

27.

17 mei 05

Pilot prestatiebeloning en personeelsbeleid UT

(nog onbeantwoorde vraag uit overleg)

Informatie UR

z.s.m./

P&S

Zijm

28.

17 mei 05

Advisering personeelsbeleid

(nog onbeantwoorde vraag uit overleg)

Informatie UR

z.s.m./

P&S

Zijm

29.


Samenwerkingsovereenkomsten partners Technische Geneeskunde (reactie CvB op advies UR juli 03 over Radboud? MST en Munster volgen nog, RUG?

Advies UR

2004/

cie O&O

Zijm

30.

5 april 05

Evaluatie opleiding Technische Geneeskunde in O&O

informatie

???/

O&O

Zijm

31.


Notitie werkgroep Efficiency in het onderwijs

informatie

???/cie O&O

Zijm

32.

24 febr.04

Bestuurlijke reactie nav Evaluatie major – minor

Informatie UR

Najaar 2004/

Cie O&O

Zijm

33.


Nota Kwaliteitsbeleid/Kwaliteitsborging

Instemming UR

???/

cie O&O

Zijm

34.


Samenwerkingsovereenkomst HBO - UT

Advies UR

????/

cie O&O

Zijm

35.

22 febr.05

Kwartaalrapportage voortgang 3 TU - proces

Informatie UR

Juni 2005/

Cie O&O

TeB

36.

22 maart 05

extra O&O

Graduate School Twente, achtergrondinformatie door CvB aan UR

informatie

??/

cie O&O

Zijm

37.

5 april 05

Beleid tav postinitieel onderwijs incl. positionering TSM, mede nav advies Marijk vd Wende

instemming

2005/

cie O&O

Zijm

38.

5 april 05

Toelichting projecten kennispark Twente door Sjoerd van Tongeren

informatie

Juni 05/

O&O

teB

39.

17 mei 05

Instellen nieuwe opleiding medische psychologie

Instemming UR

Vóór 2006/

O&O

Zijm

40.


Vastgoed: volgend instemmingmoment is (plan voor HOOC gebied)

Instemming UR

2005/

cie F&V

teB

41.

29 juni 04/ 17 mei 05

C CvB geeft criteria voor majeure wijzigingen van het financieel beleid

Advies UR

Vóór 1 sept 05/cie F&V

TeB

42.29 juni 2004

7 dec. 04

Voorstel nieuw verdeelmodel


- Bijgestelde meerjarenbegroting van cvb + een analyse van de voors en tegens van de bekostiging van de infrastructurele component op basis van aantal eerstejaars van een opleiding of op basis van SSP;

- Analyse levensvatbaarheid leerstoelen binnen EWI en GW (in cie F&V)

- reactie cvb op voorstel UR mbt op gelijke wijze behandelen van activiteiten op het gebied van ow. en oz.binnen het model

Instemming


Informatie UR
Informatie UR


Informatie/

F&V


Juni 2005/

Cie F&V

TeB

43.

19 april 05

Financieel Jaarverslag

informatie

Juni 05/

F&V

TeB
Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord


Onderstreept de recent toegevoegde punten.


Bijgewerkt t/m overlegvergadering van 17 mei 05