3. verslag interne 2005-05-10

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-118

Fax


Datum

11 mei 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlVerslag interne vergadering d.d. 10 mei 2005Aanwezig:

CC: Becht, Bouwman, Brinkman (later), Houweling, Meijer (later), Poorthuis, Schrama (vz.)eester, IJzermans

UReka: Bijleveld, Bosschaart, Brugge, Girisch, Van der Mark, Zuurbier

DD: Waals

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)


Afwezig:

Pol (m.k.), Van Doorn (m.k.)1. Opening: 13.35 uur

Schrama geeft aan blij te zijn dat hij diverse taken weer opgepakt heeft. Hij bedankt Bijleveld voor het uitstekend waarnemen van het voorzitterschap, de afgelopen periode, bij diverse gelegenheden.

Afgesproken wordt Medical School Twente voor de schriftelijke rondvraagpunten te behandelen. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.


2. Mededelingen

- Triangle. Het college heeft aangegeven dat het informatie hierover zal verstrekken. Schrama vraagt of er vragen zijn die vooraf aan het college gezonden kunnen worden. Zuurbier geeft aan dat hij eerst de informatie van het college wil afwachten. Hij zal enkele vragen formuleren. Deze worden echter niet verzonden.

- Brief prestatieafspraken (386.019). De voorzitter geeft aan dat naar aanleiding van een brief van Grootenboer de brief inzake prestatieafspraken is opgevraagd door Ribberink. Deze notitie is al aan het presidium gezonden maar zal ook aan de overige leden gemaild worden. Ribberink zorgt hiervoor.


3. Verslagen

Verslag interne vergadering 29-03-2005 (UR 05-074)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


Verslag interne vergadering 19-04-2005 (UR 05-091)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld


4. Postlijst in- en uitgaande post (UR 05-099)

Geen vragen of op-/aanmerkingen.5. Actiepuntenlijst UR – versie 28 april 2005 (UR 05-062)

Geen opmerkingen of vragen.


6. Interpretatie UR reglement (UR 05-088, UR 05-102)

Schrama vraagt of iedereen kan instemmen met voorliggend concept-besluit. Wormeester vraagt wat de term "volledig" betekent. Zijn vraag is of dit woord niet weggelaten kan worden.

De voorzitter geeft tevens aan dat om uitzonderingen af te dekken punt twee van gezien (na een mailwisseling) is toegevoegd. Ribberink zal bij Van der Zandt navraag doen over de term "volledig" en zal eventueel het conceptbesluit wijzigen. Het onderwerp zal in de overlegvergadering besproken worden.


7. Commissie 3TU overleg (UR 05-097)

De voorzitter legt uit dat deze commissie een vaste afvaardiging is die naar de 3TU overleggen gaat. De tekst wordt iets aangepast. Toegevoegd wordt aan de eerste zin in de tweede alinea "…en het vaste presidiumlid…." Ribberink zal de tekst wijzigen. Schrama merkt op dat vrijdag 13 mei het eerstvolgende overleg plaatsvindt. De uitkomsten uit dit overleg kunnen eventueel in de overlegvergadering gerapporteerd worden.


8. Wijziging Financieel Verdeelmodel

Er zijn geen stukken ontvangen. Te Beest heeft in de commissie vergadering helder verslag gedaan van hetgeen het college (UMT) wil. Er wordt gevraagd of er geen brief richting college moet met de vraag waar de toegezegde notitie blijft. Wormeester merkt op dat met Te Beest is afgesproken dat de notitie in de juni vergadering naar de UR komt. Hij vindt het niet gepast nu een stuk op te vragen. Bosschaart merkt op dat de instemmingsvraag ook pas per juni aan de orde is. De voorzitter vraagt of de UR wil bijsturen of wil wachten tot juni. Meijer geeft aan dat indien de UR wil bijsturen dit nu aangegeven moet worden. De financiële medewerkers van de faculteiten werken nu de huidige afspraken (begrotingsrichtlijnen) vanuit het UMT uit. Wormeester is het eens met Meijer en geeft enkele voorbeelden naar aanleiding van de 8 punten (uit de UR-brief van februari), waarom nu gereageerd moet worden. Misschien kunnen er nog enkele "piketpaaltjes" worden gezet. Er zijn vier belangrijke punten die nogmaals aangekaart moeten worden. Er moeten nu afspraken gemaakt worden om voor de langere termijn de situatie gezond te maken. Bosschaart merkt op dat duidelijk in de brief moet staan waarover het tijdens het overleg moet gaan. Waals geeft aan akkoord te gaan met het zenden van een brief.

Wormeester stelt een concepttekst op.


10. Slotregularisatie 2004 (UR 05-103)

Wormeester merkt op dat de notitie beleidsarm is. Hij heeft twee vragen. Arbo en Milieu (kolom 20) en Sectormiddelen (kolom 22). Hij zal tijdens de overlegvergadering om toelichting op deze punten vragen. Afgesproken wordt dat Wormeester deze vragen mondeling stelt. Wel moet eventueel nog een advies geformuleerd worden. Wormeester zal dit doen.


11. Statuten Stichting financieel Beheer Federatie van TU's i.o.(UR 05-096)

Schrama geeft aan de voorliggende vragen (uit de commissie F&V) mee te nemen in het overleg van vrijdag 13 mei. Hierna zal een conceptadvies geformuleerd moeten worden. Afhankelijk van het resultaat van de 3TU bijeenkomst wordt bepaald of dit punt op de overlegagenda blijft.


12. Arbo en Milieu: jaarverslag 2004 en jaarplan 2005 (UR 05-104)

Meijer geeft aan dat er ten tijde van de commissievergadering nog geen stukken aanwezig waren, waardoor ze niet besproken zijn. Hij merkt op dat het voorliggende Jaarplan wel zeer summier is. De overige UR leden zijn het met hem eens. De onderwerpen uit deze lijst komen uit het meerjarenplan. Er is nog geen mogelijkheid geweest om bijvoorbeeld de doelstellingen uit beide plannen te controleren. Hij stelt voor dit punt van de agenda af te halen en in de junivergadering te bespreken. Bijleveld merkt op dat het misschien juist noodzakelijk is om dit punt op de agenda te plaatsen. Dan kan het college gevraagd worden duidelijk beleid hierover te maken.

Schrama merkt op dat er dan wel concrete punten gegeven moeten worden. Afgesproken wordt dat er geen brief naar het college gaat maar dat dit punt wel kort besproken wordt.


13. Medical School Twente (UR 05-020)

Pol heeft een mail aan iedereen gezonden met hierin de vragen die vanuit de commissie gesteld zijn. De vragen worden door Ribberink in briefvorm gegoten. Tevens komt dit punt op de overlegagenda.


14. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 05-072)

De voorzitter wil de rondvraagpunten puntsgewijs behandelen. Hij vraagt tevens of er nog meer vragen zijn.

a. Privacyreglement. Voorliggende vraag incl. toelichting akkoord.

b. Prestatiebeloning. Voorliggende tekst akkoord.

c. Advisering personeelsbeleid. Er is een gewijzigde tekst via de mail van Meijer binnengekomen. Allen gaan akkoord met deze tekst.

d. Functioneren decentrale medezeggenschap. Van der Mark geeft aan dat deze vraag voortkomt uit een bijeenkomst met studenten. Wormeester merkt op dat OLC's geen adviescommissies van de Faculteitsraad zijn. Hij merkt ook op dat het imago van deze decentrale organen beter moet en vraagt of dit in de tekst naar voren moet komen. Van der Mark zal de tekst wijzigen; incl. een tekst inzake geldig OER bij begin studiejaar.

e. Parkeerbeleid. Aangegeven wordt dat de vraag (zie verslag cie. F&V) algemener gesteld moet worden dan alleen Cubicus. Het betreft het parkeerbeleid van de gehele UT. Misschien moet 'veiligheid' hierbij ook aan de orde gesteld worden (vanwege afstand en verlichting). Wormeester zal de tekst wijzigen.

f. VIST. De tekst van Brugge wordt uitgereikt. Brugge geeft aan dat dit probleem uit 2002 is. Brugge heeft de tekst op enkele punten aangepast aan de huidige situatie. Iedereen is akkoord dat deze vraag gesteld wordt.

g. Huisvestingsproblematiek studieverenigingen. Van der Mark geeft aan dat er nieuwe ontwikkelingen hieromtrent zijn en zal een tekst formuleren.


15. Rondvraag.

Van der Mark heeft twee punten. 1) Ze heeft een boekje ontvangen van de Student Union waarin competenties van Bachelor-Master studenten staan. Griffie zal enkele exemplaren opvragen. 2) Van der Mark merkt op dat haar is opgevallen dat het door UReka aangeboden ei niet meer in de Vleugel staat. Ze zal navraag doen waar het gebleven is.

Verder geen opmerkingen.


16. Sluiting 15.15 uur