Aandachtspunten overleg 2005-05-17

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

17 mei 2005


UR-Reglement: interpretatie art. 11, lid 4, sub b (UR 05- 088)

Het college zal nagaan of de term “volledig” in het voorstel geschrapt kan worden; een reactie richting de raad volgt. De UR mandateert het presidium om een en ander af te handelen.


Slotregularisatie 2004 (UR 05 – 103)

De Universiteitsraad,

gezien:

de Slotregularisatie 2004, FEZ/368.305

overwegend dat :

het CvB bij het advies over de Slotregularisatie 2003 heeft aangegeven de UR op korte termijn te laten weten wat het college als majeure wijziging van beleid beschouwt. Deze criteria zouden vervolgens met de UR worden afgesproken.

deze criteria vooralsnog niet aan de UR zijn voorgelegd;

gehoord:

de toezegging van het college dat deze criteria vóór 1 september 2005 aan de raad zullen worden voorgelegd;

adviseert

positief ten aanzien van de Slotregularisatie 2004.


Statuten Stichting Financieel beheer Federatie van TU’s i.o.

Afgesproken is de adviesvraag van het college aan te houden in afwachting van een herziene versie van de Statuten.


Wijziging Financieel Verdeelmodel (UR 05 – 116)

De door de UR in bovenvermelde brief genoemde problematiek van (tijdige) medezeggenschap bij de gezamenlijke besluitvorming van decaan en wd over het aantal premieplaatsen per leerstoel en mogelijke opheffing daarvan zal door het college doorgegeven worden aan de commissie van decanen en wd’s die met het uitwerken van een protocol in deze doende is. Daarbij zal tevens gevraagd worden hoe men denkt te komen tot een goede medezeggenschap in dit proces.

Het college zal zich beraden op het voorstel van de UR genoemd onder punt 3, waarbij als uitgangspunt geldt dat activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek binnen het verdeelmodel op gelijke wijze worden behandeld. In de commissie F&V wordt hierop vervolgens teruggekomen.

Desgevraagd zegt het CvB toe het voorstel van de UR met betrekking tot het hanteren van de grondslag van SSP/ECTS bij de toerekening van de infrastructurele component onderwijs en de decentrale stimulering onderwijs aan het UMT voor te leggen.

Het college zal zich bezinnen op een goede overgangsregeling in het kader van deze problematiek.


Arbo en Milieu (UR 05 – 104)

Bovenstaand document werd te laat aangeleverd, waardoor de raad dit punt niet in de commissie heeft kunnen voorbereiden. Ter vergadering wordt gezamenlijk geconstateerd dat het stuk te summier is en aanvulling behoeft. Afgesproken wordt een en ander in aanwezigheid van de opstellers in de eerstvolgende vergadering van de commissie P&S te bespreken.


Schriftelijke rondvraagpunten (UR 05 – 100)

Wegens tijdgebrek is het college niet in staat geweest alle door de UR schriftelijk gestelde vragen goed voor te bereiden. Afgesproken wordt een aantal daarvan nu te behandelen en de resterende vragen (b, c, d en f) op een later moment schriftelijk of anderszins te beantwoorden.

a. Privacyreglement

Het college zegt toe vóór het eind van dit kalenderjaar de raad hierover te berichten.

e. Parkeerbeleid

In antwoord op de door de UR gestelde vraag over een verkleining van de parkeercapaciteit en de daarmee gepaard gaande mogelijke onveiligheid op de campus, antwoordt het college

dat het aantal parkeerplaatsen uiteindelijk niet kleiner zal worden. Aan de commissie veiligheid is gevraagd het genoemde veiligheidsaspect nader te bekijken.

g. Huisvestingsproblematiek studieverenigingen

Het college onderschrijft het idee van een gezamenlijk overleg met alle betrokkenen om de huisvestingsproblematiek tot een goede oplossing te brengen.


Rondvraag

Desgevraagd meldt het college dat voor het einde van het jaar de formele instemmingsvraag ten aanzien van het instellen van de opleiding medische psychologie aan de raad voorgelegd zal worden.