5. UR besluit Slotregularisatie

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05 117

Fax


Datum

12 mei 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Slotregularisatie 2004Geacht college,De Universiteitsraad heeft in de vergadering van 10 mei 2005 de Slotregularisatie 2004 besproken. De Universiteitsraad zal in de vergadering mondeling nog enkele vragen over de Slotregularisatie stellen.


Voordat de URaad tot een advies kan komen wil de universiteitsraad terugkomen op het advies over de Slotregularisatie 2003 (zie aandachtspunten UR d.d. 29 juni 2004), waarbij de volgende toezegging door het college is gedaan:


gehoord de toezegging van het college:

op korte termijn aan te geven wat het als majeure wijziging van beleid beschouwt.

De criteria hiervoor zullen dan met de UR worden afgesproken.”


Deze toezegging is vooralsnog niet aan de UR voorgelegd.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

dr. G.J.I. Schrama,

voorzitter