4. reactie interpretatie UR-reglement

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-102

Fax


Datum

12 mei 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Interpretatie UR-Reglement, art. 11, lid 4, sub bGeacht College,Naar aanleiding van uw brief van 31 maart 2005 (kenmerk DUB/367.961/Zdt), waarin u de UR vraagt in te stemmen met uw voorstel voor interpretatie van artikel 11, lid 4, sub b van het

UR-Reglement, heeft de raad onderstaand concept - besluit geformuleerd.

Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.Concept – besluit UR interpretatie artikel 11, lid 4, sub b UR reglement


De Universiteitsraad,

gezien

de brief van het College van Bestuur (kenmerk DUB/367.961/Zdt, UR 05 - 088) d.d. 31 maart 2005, waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met een nadere omschrijving van het begrip “opleidingen” in artikel 11, lid 4, sub b van het UR-Reglement, nl. als “nieuwe volledige bachelor- en masteropleidingen die leiden tot een UT-graad”;

de toelichting per e-mail namens het college dat in deze omschrijving ook begrepen zijn de postinitiële opleidingen zoals de MBA opleidingen van TSM en Hunan, mits deze tevens voldoen aan de overige criteria;

gehoord

de beraadslagingen

besluit

in te stemmen met de door het college voorgestelde interpretatie van het begrip “opleidingen” in artikel 11, lid 4, sub b van het UR-Reglement.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter