3b. verslag interne 19-04-2005 extra

Griffie

Spiegel – kamer 500
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-091

Fax


Datum

19 april 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Verslag extra interne vergadering d.d. 19 april 2005


Aanwezig:

CC: Becht, Bouwman, Brinkman, Houweling, Meijer, Poorthuis, IJzermans

UReka: Bijleveld (vz), Bosschaart, Brugge, Van Doorn, Girisch, Van der Mark, Zuurbier

DD:

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)


Afwezig:

Schrama (m.k.), Waals (m.k.), Pol, (m.k.), Wormeester (m.k.)1. Opening: 13.05 uur

Vaststellen agenda. Er zijn twee agendapunten: Besluitvorming inzake Instellingsplan en Notitie WHW van het LOVUM. Niemand heeft aanvullende agendapunten.


2. Instellingsplan

Bijleveld vraagt of iedereen akkoord gaat met voorliggend concept besluit. Meijer merkt op dat vanuit de fractie CC het volgende wordt voorgesteld. Het derde bolletje bij “overwegende” wordt verplaatst naar “gehoord”. Met de toevoeging: 'de uitspraak van het college in het overleg'. Hierdoor kunnen aan deze uitspraak naar de mening van de CC-fractie meer rechten ontleend worden. De anderen gaan akkoord.

Tevens wordt een vierde bolletje bij “gehoord” toegevoegd met de tekst: 'de principiële bezwaren tegen het bindend studieadvies (BSA) van enkele van de raadsleden'.

Er wordt gestemd over het instemmingsbesluit. Voor: 12 leden. Tegen: 2 leden.

Opgemerkt wordt dat dit besluit nu wel afwijkt van het reeds aan het college voorgelegde concept besluit. Afgesproken wordt het gewijzigde besluit in het agendaoverleg te bespreken met het college.


3. WHW notitie LOVUM

Bijleveld geeft aan dat hierover voor 29 april een besluit vanuit de UR UT aan het LOVUM gegeven moet worden. Hij stelt voor dit punt eventueel te bespreken in de commissie O&O van volgende week. Meijer geeft er de voorkeur aan de afhandeling van dit punt te mandateren aan het presidium. Indien er inhoudelijk nog door UR leden over gesproken moet worden kan dit. Hij vraagt hierbij om meningen over deze notitie van de leden.

De aanwezigen gaan akkoord met mandatering aan het presidium.


4. Rondvraag.

Geen verdere opmerkingen.


5. Sluiting 13.15 uur