3a. verslag interne 29-03-2005

Griffie

Spiegel – kamer 500
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-074

Fax


Datum

29 maart 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Verslag interne vergadering d.d. 29 maart 2005
Aanwezig:

CC: Bouwman, Brinkman, Houweling, Meijer, Pol, Poorthuis, Wormeester, IJzermans

UReka: Bijleveld (vz), Bosschaart, Brugge, Van Doorn, Girisch, Van der Mark, Zuurbier

DD:

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)


Afwezig:

Becht (m.k.), Schrama (m.k.), Waals (m.k.)1. Opening: 13.40 uur

Vaststellen agenda. Aan de agenda worden punt 5b. Voordracht studentleden CCO en 5c. Brief aan Rutte toegevoegd.


2. Mededelingen

- De voorzitter heet iedereen welkom. Speciaal Herman Poorthuis na langdurige afwezigheid.

- Vrijdag 1 april zal het presidium van de UR een gesprek hebben met mevrouw Sorgdrager van de Raad van Toezicht. Indien de leden nog punten willen inbrengen kunnen ze dit via de fractievoorzitters doen.

- Brugge wordt gevraagd naar zijn functie binnen de cie. ELO. Hij geeft aan dat hij als student is gevraagd en niet vanuit zijn functie binnen de URaad. Hij zit dus in deze commissie op persoonlijke titel.

- Meijer geeft aan dat hij vanochtend samen met Schrama een overleg heeft gehad bij BMTI inzake het instellen van een Instituutsraad bij dit onderzoeksinstituut. Een voorstel volgt binnenkort via de Faculteitsraden.


3. Verslag interne vergadering 08-02-2005 (UR 05-047)

Tekstueel. Geen wijzigingen

n.a.v. pg.1. reg.36. Onderwijsjaarcirkel. Wormeester vraagt wat tijdens de overlegvergadering hierover is gezegd. Van der Mark geeft aan dat er geen nadere uitleg tijdens de vergadering is gegeven maar dat dit schriftelijk beantwoord zou worden. Deze reactie is nog niet ontvangen. Wormeester merkt op dat ondanks de regeling bijvoorbeeld bij TNW en CTW een extra week is ingepland aansluitend aan het 4e kwartiel. Hierdoor verschillen de opleidingen qua lengte. Afgesproken wordt dat Van der Mark een brief opstelt waarin om uitleg inzake beide punten gevraagd wordt.

Verder zijn er geen vragen waarna het verslag wordt vastgesteld.


4. Actiepuntenlijst UR – versie 23 maart 2005 (UR 05-062)

De voorzitter verzoekt de commissievoorzitters ervoor te zorgen dat de actiepuntenlijst actueel blijft. Na elke vergadering moeten eventuele punten afgevoerd of toegevoegd worden.

Bouwman vraagt naar de voortgang inzake kamerproblematiek studieverenigingen. Ribberink geeft aan dat de mail die Van der Mark aan Ten Pas heeft gezonden een officiële brief aan het college is geworden (UR 05 065). Een antwoord wordt op korte termijn verwacht.

Bouwman merkt op dat de problematiek eveneens in een vergadering van de WAR besproken is. Vraag is of een herinnerend briefje aan het CvB noodzakelijk is. Afgesproken wordt dit te doen. Van der Mark maakt een concept brief.


IJzermans vraagt of het antwoord op aktiepunt 7 al ontvangen is? Ribberink zal navraag doen en de reactie doorgeven. Eventueel volgt een vraag hierover in de overlegvergadering.


Bouwman mist het punt e-mail voorziening studenten. Ribberink merkt op dat dit punt (22.) is opgenomen en in de versie van 23 maart staat.


De vraag inzake toegang tot VIST (pt.29) is eveneens nog niet beantwoord. Wormeester merkt op dat dit ook geldt voor andere systemen. Bijvoorbeeld het up-daten van Teletop waardoor het systeem een heel weekend 'uit de lucht is'. Deze punten worden nogmaals aangekaart in de schriftelijke rondvraagpunten.


5a. Postlijst in- en uitgaande post (UR 05-064)

Geen vragen of op-/aanmerkingen.

5b. Benoeming studentlid in CCO, voordracht StOC (UR 05-078)

Bijleveld geeft aan dat de benoeming in de CCO namens de UR is en niet namens het StOC. H. Trouw zal hiervan op de hoogte worden gesteld. Afgesproken is dat deze benoeming loopt van januari tot januari en de benoeming van Kennedy van september tot september. Dit vanwege de continuïteit. Kennedy zal van deze verlenging op de hoogte gesteld worden. Actie Bijleveld.

Ribberink zal de brief aan het college schrijven.

5c. Brief UR aan Rutte inzake nieuw bekostigingsstelsel (UR 05-079)

Het college heeft aangegeven deze brief niet mede te willen ondertekenen. Dit in tegenstelling tot het advies van de VSNU om vanuit diverse instanties hier aandacht op te vestigen. Van Doorn zal de brief aanpassen (incl. de wijzigingen die Brinkman heeft doorgegeven) waarna hij nogmaals aan het college wordt voorgelegd. Hierdoor zal de brief niet deze week verzonden kunnen worden.


6. Concept Instellingsplan 2005-2010 (UR 04-386a, 04-414, 05-027, 05-068)

Bijleveld geeft aan dat er helaas nog geen nieuwe versie van het instellingsplan is ontvangen. Hierdoor is het niet mogelijk een gezamenlijk standpunt te formuleren. Vraag is of we, indien er donderdag een nieuwe tekst ligt dit willen bespreken? Men geeft aan dit onderwerp dan wel te willen bespreken maar nog geen instemmingbesluit te willen nemen. Het BSA is o.a. een struikelpunt. Afgesproken wordt het college dit te melden. Bijleveld schrijft de brief.


7. Regeling onregelmatigheden UT (UR 05-063, 05-071)

Meijer geeft aan dat er vanuit de commissie enkele vragen liggen. Deze zijn verwoord in voorliggende conceptbrief. Het betreft onduidelijkheden bij art. 3.1.

Tevens is er door Schrama nog een aanvullend punt geleverd. Dit betreft de term 'leidinggevende'. De toelichting schept onduidelijkheid; bevoegd beheerder is decaan, W.D., directeur of college. Men moet sancties kunnen nemen. De vraag naar uitkomsten uit de RvT vergadering zal als extra punt in de brief worden opgenomen.

Meijer zal de conceptbrief incl. conceptbesluit aanpassen.8. Inschrijvingsregeling UT 2005-2006 (UR 05-059)

In het verslag vanuit de commissie F&V staan enkele vragen verwoord. Wormeester wordt verzocht deze vragen in een brief aan het college te zetten. Pol vraagt of niet EER-studenten die per februari aan de opleiding beginnen ook in aanmerking komen voor de restitutie regeling. Meijer merkt op dat dit aangegeven staat op pagina 2 bij "Enkele opmerkingen….." punt 2.

Tevens wordt er gevraagd naar de kostendekkendheid van de bachelorfase voor niet EER studenten. Men vraagt zich af of dit plotseling niet meer van belang is.

UReka merkt op dat de tarieven niet per se gelijk hoeven te zijn. Eén en ander is ook afhankelijk van de inbreng van overheidsgelden hiervoor. Meijer merkt op dat het wel van belang is. Vooral ten aanzien van de studeerbaarheid van de eigen studenten.

Wormeester zal de brief opstellen. Een conceptbesluit zal in afwachting van de antwoorden nog niet opgesteld worden.


9. Programmaplan Kennispark Twente (UR 05-043)

Van der Mark geeft aan dat naar aanleiding van de bespreking in de commissie het voorstel is gedaan om dit onderwerp in een aparte bijeenkomst te bespreken. Hierbij zouden dan commissie leden uit O&O, F&V, Sj. Van Tongeren en het college bij zijn. Na dit overleg zal het onderwerp in een overlegvergadering aan de orde kunnen komen. Iedereen gaat akkoord met dit voorstel.

Meijer merkt op dat dit plan nogal wat investeringen bevat. Hij vraagt zich af hoe deze plannen zich verhouden tot het lopende beleid of dat het extra investeringen betreffen. Het plan spreekt van vestiging op de Campus van bedrijvigheid. Hij vindt dat hiervoor duidelijke criteria opgesteld moeten worden (i.k.v.h. Vastgoedplan). Het bespreken van dit plan vergt daarom een grondige voorbereiding en analyse. Hij vraagt de aanwezigen punten hiervoor aan te leveren.

Meijer zal een brief met het voorstel aan het CvB opstellen. Tevens zal hij een eerste analyse maken en dit rond mailen.


10. Interne Begroting (UR 05-044)

Wormeester geeft aan dat dit punt niet in de overlegvergadering besproken hoeft te worden. Kan dus van de agenda af. Eventuele vragen die er zijn zullen t.z.t. bij de begrotingswijziging behandeld worden.


11. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 05-072)

Er ligt een vraag inzake Technische Geneeskunde. Brief is akkoord.

Bijleveld vraagt naar het punt MST. Van Doorn meldt dat het onderwerp, wegens tijdgebrek, niet meer aan de orde is geweest in de cie. O&O. Het zal in de volgende commissie vergadering besproken worden.

Bijleveld merkt op het punt 'ondertekening brief 'leerrechten' aan staatssecretaris Rutte' (agendapunt 5c) als rondvraagpunt op te willen nemen. Van Doorn meldt dat vanuit de VSNU juist is opgeroepen om via zoveel mogelijk kanalen dit onderwerp onder de aandacht van Rutte te brengen. De vraag zal daarom nogmaals gesteld worden. Hierdoor zal het verzenden van de brief met minimaal één week vertraagd worden. Van Doorn formuleert de vraag.

Bosschaart deelt mee dat UReka met een paasei over de Campus is geweest waarop studenten en medewerkers goede ideeën en opmerkingen konden schrijven. Dit paasei is aan het CvB aangeboden en staat nu in de Vleugel. Misschien dat de leden het leuk vinden om dit ei te bekijken.

Ribberink meldt desgevraagd dat de datum voor het inleveren van de link c.q. de digitale informatie voor de decentrale verkiezingen aan het ITBE is verschoven van 17 mei naar 24 mei. Dit gebeurt omdat door Houweling is opgemerkt dat op 24 mei pas de beslissing van het college valt over het vaststellen van de kieslijsten.

Wormeester heeft een ICT-punt inzake het onderhoud aan het Teletop systeem dat onlangs gedurende een heel weekend heeft plaatsgevonden. Hierdoor is het systeem voor studenten, medewerkers en anderen niet bereikbaar geweest. Hij vindt dat dit niet kan. Brinkman merkt op dat Teletop niet meer van de UT is maar (volgens hem) een b.v. is geworden. Het is dus prestatiegericht en moet dus 24 uur per dag beschikbaar zijn. Wormeester zal een concepttekst opstellen.

Poorthuis merkt op dat dit punt en de problematiek rondom de studenten mailserver als gescheiden onderwerpen/vragen gesteld moeten worden.

Wormeester wil nog een punt melden. Het betreft het plaatsen van een fm-zender op het dak van Hogenkamp. Hij geeft aan dat diverse apparatuur binnen het gebouw hiervan hinder ondervindt en zelfs schade heeft opgelopen. Eveneens zijn er mensen met medische klachten door deze apparatuur. Tevens is het promotie onderzoek van een AIO sterk vertraagd en kan dit onderzoek soms niet uitgevoerd worden. De zender is zonder overleg met de huurder, door FB geplaatst.

Brinkman vraagt zich af of dit niet als bedrijfsschade aangemerkt kan worden.

Bijleveld vraagt waar dit onderwerp onder valt; Vastgoed? Meijer merkt op dat het misschien Arbobeleid is? Houweling vindt dat er op korte termijn overleg hierover moet plaatsvinden.

Bosschaart merkt op dat hiervoor integraal UT-beleid moet zijn of eventueel ingesteld moet worden. Er moet overleg met het college plaatsvinden. Wormeester zal de vraag formuleren.

Gevraagd wordt of er al een antwoord van het college is ontvangen inzake de huisvestingsproblematiek van studieverenigingen. Ribberink geeft aan dat de mail van Van der Mark omgezet is in een officiële brief van de UR aan het CvB. Het antwoord hierop is nog niet ontvangen.

De punten Problematiek studenten mailserver en onderwijsjaarcirkel worden nogmaals onder de aandacht van het college gebracht. Bouwman en Van der Mark stellen de vragen op.


12. Rondvraag.

Geen verdere opmerkingen.


13. Sluiting 15.15 uur