10._UR_reactie

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-082

Fax


Datum

31 maart 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Programmaplan Kennispark Twente
Geacht college,De Universiteitsraad heeft ter informatie het Programmaplan Kennispark Twente (UR 05-043) van u ontvangen. Het plan bevat enerzijds voornemens over samenwerking van gemeente, provincie en UT over ontwikkeling van een Kennispark en anderzijds concrete acties en investeringen door elk van de partijen.

De Universiteitsraad wil graag met u overleggen over een aantal aspecten van dit plan.


Ten eerste vraagt de Universiteitsraad zich af of alle gemaakte afspraken binnen het vigerende UT-beleid passen en binnen de daarvoor bestaande budgetten in de begroting kunnen worden uitgevoerd.
Een tweede belangrijke vraag is of de ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve van het plan past binnen het bestaande masterplan van de campus. Zo is ons niet duidelijk welk deel van het park op campusgrond wordt gehuisvest en waar dit gesitueerd zal zijn, of hoe de besluitvorming hierover wordt vormgegeven.

Ten derde is de Universiteitsraad van mening dat bij vestiging van bedrijvigheid op de campus eerst strikte vestigingscriteria opgesteld dienen te worden om te waarborgen dat de bedrijvigheid goed aansluit bij het onderwijs en onderzoek aan de UT.


Gaarne zou de Universiteitsraad met u over het programmaplan en bovenstaande aspecten van gedachten wisselen. Omdat over het plan besluitvorming door de UR in april niet gevraagd is en de agenda van het overleg op 5 april a.s. ruimte laat voor agendering van dit onderwerp, stellen we u voor dit onderwerp niet te agenderen voor het overleg, maar er een commissiebespreking aan te wijden op 5 april, aansluitend op de overlegvergadering. Vanuit de UR zal dan een afvaardiging van de commissies O&O en F&V aanwezig zijn.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,dr.G.J.I. Schrama

voorzitter