7._Schriftelijke_rondvraagpunten

Griffie

Spiegel – kamer 500


Aan het College van Bestuur


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-072

Fax


Datum

31 maart 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraagpunten UR overlegvergadering van 5 april 2005


Geacht college,


De Universiteitsraad legt u hierbij de volgende schriftelijke rondvraagpunten voor. Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


a. Technische Geneeskunde

In de overlegvergadering van 01 juli 2003 is besproken een advies van de UR aangaande de Samenwerkingsovereenkomsten partners Technische Geneeskunde.

Dit gesprek vond plaats n.a.v. de te sluiten overeenkomst tussen de UT en UMC (Radboud) Adj/HM 22-5-2003, UR 03-196, waarin o.a. wordt vastgelegd dat UMC (Radboud) zal participeren in het onderwijs voor de opleiding TG.

Onderdeel van het advies van de UR was een jaarlijkse up-date over de daadwerkelijke participatie van UMC (Radboud) in het onderwijs van TG. Daarom is de UR benieuwd naar de huidige stand van zaken betreffende de participatie van UMC (Radboud) in de opleiding TG.

Op dat moment waren besprekingen gaande met het UMC (Radboud), maar ook met andere partners. Het College heeft toegezegd de UR op de hoogte te houden van vorderingen m.b.t. overige samenwerkingsovereenkomsten rondom de opleiding TG. De UR is erg benieuwd naar de ontwikkelingen hieromtrent: wie zijn de huidige partners en wat is hun inbreng in de opleiding TG?


b. E-mailvoorziening studenten

In de overlegvergadering van 28 september 2004 is het ter sprake gekomen dat er problemen waren met de e-mailvoorzieningen op de UT. Het College heeft toegezegd hieraan extra prioriteit te geven en zonodig daar extra middelen voor ter beschikking te stellen.

Hierna werd door het ITBE een onderhoud aangekondigd aan de mailservers voor 24 oktober 2004. Door omstandigheden kon het geplande onderhoud niet uitgevoerd worden en het lijkt erop dat hierna niets meer is ondernomen, met als gevolg dat de problemen rond de e-mailvoorzieningen nog steeds niet zijn opgelost.

Onze vraag is waarom hier na 24 oktober 2004 niks meer aan gedaan is en wanneer deze problematiek zal worden opgelost.


c. Onderwijsjaarcirkel

In de overlegvergadering van twee cycli geleden is de onderwijsjaarcirkel ter advies aan de URaad voorgelegd. Door de URaad is een advies uitgebracht, dat niet is opgevolgd door het CvB. Het is spijtig te constateren dat geen van de adviezen van de URaad is overgenomen.

Daarbij zijn er opleidingen bij TNW en CTW die zich niet houden aan de vastgestelde onderwijsjaarcirkel van 2004-2005.

Deze opleidingen achten het nodig een extra week in te lassen voor de studeerbaarheid van de opleiding. Deze week wordt toegevoegd aan het vierde kwartiel. De URaad vraagt aan het CvB om een standpunt in te nemen door te kiezen voor ofwel handhaving van de vastgestelde onderwijsjaarcirkel, ofwel dit soort afwijkingen bij alle opleidingen toestaan en dat bekend maken. De URaad adviseert om de onderwijsjaarcirkel te handhaven.


d. Ondertekening brief aan staatssecretaris Rutte

In uw mail van 21 maart 2005 geeft u, in reactie op onze vraag of u de brief over leerrechten wilt ondertekenen, aan dat u van mening bent dat “het mede ondertekenen weinig of geen toegevoegde waarde heeft.” Dit omdat u via de VSNU uw opvattingen ten aanzien van de plannen van Rutte reeds duidelijk geventileerd heeft.

Nu is het zo dat in de SAC VSNU vergadering van 24 februari 2005, er door de secretaris van de VSNU (dhr. Van der Wal) expliciet is nagevraagd welke universiteiten bezig waren met de betreffende brief. Hij gaf aan dat te doen met de bedoeling dit door te kunnen geven aan de VSNU, zodat de verschillende CvB’s op de hoogte waren van wanneer ze de brief konden verwachten. Ook de voorzitter van de VSNU, dhr. D’Hondt, heeft daar nogmaals extra benadrukt dat dit gezamenlijke geluid erg belangrijk was.

Hieruit blijkt, onzes inziens, dat de VSNU dit extra geluid ondersteunt. Onze vraag aan u is dan ook waarom u dat niet doet.


e. Onderhoud Teletop systeem

In het weekend van 12-13 maart is er zwaar onderhoud gepleegd aan het Teletop systeem. Dat wil zeggen er is een nieuwe versie geϊnstalleerd. Dit is gebeurd halverwege het kwartiel en heeft er voor gezorgd dat dit onderwijsmanagement systeem gedurende enkele dagen uit de lucht is geweest. De mogelijkheid om dit programma te gebruiken voor het laten inleveren van opdrachten, respons en het raadplegen van roosters wordt hiermee zwaar onder druk gezet, mede gezien de vaak strakke planning binnen de beschikbare collegeweken. Waarom is het niet mogelijk om dit soort zware onderhoudsklussen te plannen in echt onderwijs vrije periodes?


f. Hinder FM-zender Hogenkamp

Binnen Hogenkamp wordt op dit moment door een aantal leerstoelen behoorlijk hinder ondervonden van de onlangs geϊnstalleerde FM zender. Deze hinder heeft geleid tot inmiddels aantoonbare apparatuur schade, (medische) klachten van personeelsleden en vertraging van onderzoeksprojecten. Binnen Hogenkamp wordt bij het onderzoek ook hinder ondervonden van UMTS en WIFI zenders zoals op en binnen het gebouw geplaatst. Invloed van dit soort stralingsbronnen is niet opmerkelijk aangezien state of the art onderzoek plaatsvindt. Naar aanleiding van deze situatie heeft de UR de volgende vragen:

Is voor het College een uitgangspunt van huisvesting dat het belang van de primaire huurders voorop moet staan en binnen de mogelijkheden van een gebouw een zo optimaal mogelijke situatie moet worden gemaakt?

Deelt het College de mening dat zware zendapparatuur contraproductief is voor een experimentele omgeving waar gebruik wordt gemaakt van (hoog frequente) apparatuur?

Dient bij het veranderen van gebouwvoorzieningen en omstandigheden niet eerst (in overleg met de huurders) een inventarisatie plaats te vinden van mogelijke problemen voor de primaire huurders? Moet als resultaat van deze inventarisatie niet alleen dan tot uitvoering worden overgegaan als ook duidelijk geen negatieve resultaten te verwachten zijn in plaats van in de harde werkelijkheid te ondervinden of er negatieve resultaten zijn?


g. Huisvestingsproblematiek studieverenigingen

In de overlegvergadering van twee cycli geleden is er de schriftelijke rondvraag gesteld om iets te doen aan de kamerproblematiek van studieverenigingen. Daar is in de rondvraag van de afgelopen cyclus een onbevredigend antwoord op gekomen. Op grond van dit onbevredigende antwoord is inmiddels een brief (UR 05-065) gestuurd naar het College voor opheldering. Graag zou de URaad antwoord willen hebben op de vragen die gesteld zijn in deze brief.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,


dr. G.J.I. Schrama

voorzitter