5._UR_reactie

Griffie

Spiegel – kamer 500


Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-071

Fax


Datum

31 maart 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Regeling melding onregelmatigheden UT.Geacht college,De Universiteitsraad heeft de concept-Regeling melding onregelmatigheden UT ontvangen en acht een dergelijke UT-regeling wenselijk. In het overleg wil de Universiteitsraad met u van gedachten wisselen over de volgende aspecten van de regeling:

1.In artikel 2.1.1 is sprake van melding bij “de desbetreffende leidinggevende”, hetgeen in de toelichting uitgelegd wordt als de beheerder van de eenheid, maar ook de OLD en “enz.”. In de regel wordt binnen de UT onder leidinggevenden in de eerste plaats leerstoelhouders en chefs van afdelingen verstaan.
-Is het niet beter de melding eenduidig bij de beheerder van de eenheid (directeur van een dienst, decaan van een faculteit of WD van een instituut) te laten geschieden: hij (of zij) is verantwoordelijk, ook voor het eventueel opleggen van sancties. Andere leidinggevenden (zoals de OLD als aanspreekpunt voor studenten) dienen de klokkenluider en/of zijn melding onverwijld door te sturen naar de betreffende beheerder.
-Slaat het woord “desbetreffende” op de eenheid waar de onregelmatigheid is begaan of de eenheid waartoe de student of het personeelslid behoort?

2.Mogelijk kunnen ook de vertrouwenspersonen een rol krijgen, niet als ontvanger van de meldingen, maar als ondersteuner van degenen die overwegen een melding te doen.

3.De betekenis van de tekst in artikel 3.1 is o.i. onduidelijk:
De medewerker of student die…een onregelmatigheid meldt, wordt op geen enkele wijze in zijn of haar positie binnen de universiteit benadeeld als gevolg van het melden, voor zover hij of zij … geen persoonlijk gewin heeft bij de onregelmatigheid of de melding ervan .
Wordt bedoeld dat hij niet gevrijwaard wordt van sancties voor het zelf begaan van onregelmatigheden? Dat lijkt niet onredelijk.
Of wordt ermee bedoeld dat hij in zijn positie wél benadeeld mag worden als hij door de melding er financieel of anderszins beter van wordt? Dat zou kunnen betekenen dat een persoonlijk belang een melding in de weg staat.In onderstaand concept-besluit kunnen de schuin gedrukte regels worden opgenomen, afhankelijk van de uitkomst van het overleg.Concept-UR-besluit
Regeling melding onregelmatigheden UT.

Gezien de regeling melding onregelmatigheden UT (kenmerk DUB/366.651/ItP)

Overwegende dat een UT-regeling voor het melden van onregelmatigheden wenselijk is

Gehoord

de beantwoording van de UR-vragen door het college in het overleg van 5 april 2005 en/of

de toezegging van het college dat de tekst van artikel 2.1.1 en/of paragraaf 3.1 en/of de toelichting verduidelijkt wordt alvorens de regeling te publiceren.

Besluit de Universiteitsraad in te stemmen de regeling melding onregelmatigheden UT.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama,

voorzitter