6._UR_reactie_Kwaliteitszorg_onderzoek

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-040

Fax


Datum

10 februari 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Reactie UR op het voorstel “Inrichting kwaliteitszorg op onderzoeksgebied” (UR 05 – 008)
Geacht college,De UR heeft in zijn interne vergadering van 8 februari 2005 onderstaand concept – besluit geformuleerd. Graag ontvangt de raad in de overlegvergadering van 22 februari uw reactie hierop.


De Universiteitsraad

(schuin: punt van overleg met het college)

Gezien:

Het voorgenomen besluit “Inrichting kwaliteitszorg op onderzoeksgebied” (UR 05 008)


Overwegende dat:

De frequente evaluaties (eens per 3 jaar) voor de leerstoelen erg tijdrovend zijn, en dat daarom minimale belasting voor de leerstoelen nagestreefd dient te worden zoals terecht ook opgemerkt wordt in bovengenoemde tekst;

Onderzoeksvisitaties weliswaar een goed beeld van het niveau van een leerstoel kunnen geven, maar dat bij het maken van bestuurlijke keuzes zeker ook strategische overwegingen een belangrijke rol spelen;

Eventuele bestuurlijke keuzes direct invloed hebben op de betreffende faculteit en het betreffende instituut;


Gehoord de toezegging van het College van Bestuur:

dat eventueel gemaakte beleidsmatige keuzes (d.w.z. beslissingen met consequenties voor leerstoelen of onderzoeksgroepen in de zin van financiering van het onderzoek of deelname aan een instituut of onderzoeksprogramma) duidelijk worden beargumenteerd en toegelicht, zó dat niet uitsluitend het oordeel uit de onderzoeksvisitatie meegenomen wordt maar ook aandacht geschonken wordt aan een breder oordeel over de kwaliteit van de leerstoel (verzorgd onderwijs e.d.) en aan strategische overwegingen (keuze van speerpunten en prioriteiten)."


dat er (advies)recht geldt voor Instituutsraden en Faculteitsraden bij de besluitvorming inzake bestuurlijke implicaties volgend uit de visitaties;


Besluit:

In te stemmen met het voorgenomen besluit over de inrichting van de kwaliteitszorg op onderzoeksgebied” (UR 05 008)
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr. G.J.I. Schrama

voorzitter