10._UR-reactie_arbo&milieu_jaarverslag

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-039

Fax


Datum

17 februari 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Arbo en milieu jaarverslag UT 2003


Geacht College,Op het moment dat de Universiteitsraad het Arbo en milieu jaarverslag over 2004 met daaraan gekoppeld het jaarplan 2005 zou mogen verwachten, wordt het jaarverslag over 2003 aangeboden! In juni 2004 heeft u een spoedige toezending van het Arbo- en milieujaarverslag over 2003 toegezegd en pas in december 2004 is dit verslag ontvangen.


De UR heeft in zijn interne vergadering van 8 februari 2005 zijn bezorgdheid uitgesproken over deze informatievoorziening op een zodanig laat tijdstip en geconstateerd dat hij hierdoor ernstig belemmerd wordt zijn wettelijke taak ten aanzien van het Arbo- en milieubeleid uit te oefenen. Meer in het algemeen laat de informatievoorziening over het arbo- en milieubeleid al jaren te wensen over, zoals in de bijlage chronologisch wordt weergegeven.

De wettelijke taken van de UR betreffen onder meer de risico-inventarisatie, het bijbehorende plan van aanpak en de voortgangsrapportage (minstens één maal per jaar). De informatievoorziening dient voldoende te zijn om de uitvoering van het beleid tijdig en volledig te kunnen toetsen. In het Centraal Meerjarenplan Arbo- en Milieuzorg UT 1999-2002 is de voortgangsrapportage in de vorm van jaarverslagen en jaarplannen in de beleidscyclus opgenomen. Alleen tot 2000 is deze systematiek volledig gehanteerd, ondanks verzoeken van de UR dat ook in de overige jaren te doen. Bij vaststelling van het vigerende arbo- en milieu meerjarenplan 2003-2006 is overeengekomen dat verslaglegging en planning in één document, bij aanvang van een nieuw kalenderjaar, aan de UR kan worden aangeboden.

In agenda - overleggen en in het overleg met de arbocommissie (P&S - commissie van de UR) zijn steeds redenen aangevoerd voor het uitblijven van voortgangsrapportages, zoals personele onderbezetting, de gewijzigde verhoudingen tussen Arbo-dienst en werkgever en beleidsveranderingen.

Wij moeten thans echter constateren dat er van adequate informatievoorziening aan de UR opnieuw geen sprake is en dat er voor de UR geen middelen resteren om dit alsnog af te dwingen. Daarom overweegt de UR om de toezichthouders, de raad van toezicht en de arbeidsinspectie, op de hoogte te brengen van deze gang van zaken.

Graag vernemen we in het overleg van 22 februari 2005 uw reactie op bovenstaande.Met vriendelijke groet,

Namens de Universiteitsraad,dr. G.J.I.Schrama

voorzitter


Bijlage: chronologisch overzicht m.b.t. centrale Arbo- en milieubeleid UT vanaf 1999


1999: Centraal Meerjarenplan Arbo- en Milieuzorg UT 1999-2002 vastgesteld
In par. 1.3, m.b.t. de cyclus uit het model Arbo- en milieuzorgsysteem UT:
”Opstellen van een centraal jaarplan/jaarverslag alsmede uitvoeren van voorgenomen acties (wegen, werken, waken)”.
Jaarverslag 1998 en jaarplan 1999 zijn besproken en vastgesteld

2000: “Centraal Arbo- en Milieujaarplan 2000” en “Arbo- en Milieu jaarverslag 1999” zijn besproken en vastgesteld.

2001: in februari stemt de raad in met het Arbo- en milieujaarplan 2001

2003: de universiteitsraad vraagt in mei per brief om jaarverslag 2002 en jaarplan 2003. Het CvB antwoordt dat men geen centraal jaarplan of –verslag meer uitbrengt omdat inmiddels de systematiek is gewijzigd en dat deze in het nieuwe meerjarenplan zal worden vastgelegd.

2004: Zie Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de UR van 29 juni 2004, Arbo- en milieumeerjarenplan 2003 – 2006:
gehoord
*………..
* de toezegging van het College van Bestuur dat verslaglegging van het Arbo- en Milieubeleid aan het begin van ieder kalenderjaar plaatsvindt door middel van één document met daarin het UT-jaarverslag Arbo & Milieu én de vooruitzichten en actiepunten naar aanleiding van dit jaarverslag;
* de toezegging van het College van Bestuur dat het Arbo- en Milieu meerjarenplan Universiteit Twente 2003 – 2006 (UR 03/339) opnieuw vastgesteld wordt met inbegrip van eerder genoemde toezeggingen;
* de toezegging van het College van Bestuur dat de Universiteitsraad zo spoedig mogelijk het UT- jaarverslag Arbo & Milieu 2003 ontvangt

2005: In februari staat het Arbo en Milieu Jaarverslag 2003 ter bespreking op de UR-agenda