9._UR_reactie_bezuinigingstaakstelling

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05-036

Fax


Datum

10 febr. 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Invulling bezuinigingstaakstellingen EWI, BBT en TNW 2005Geacht College,Na overleg met uw college heeft de Universiteitsraad in december uiteindelijk positief geadviseerd over de externe begroting 2005. Gezien de structurele precaire financiële situatie bij een aantal eenheden is dit positieve advies slechts tot stand gekomen na een aantal toezeggingen van uw kant. Een van deze toezeggingen is om aan de UR in de februari cyclus inzicht te geven in de omvang van de structurele tekorten bij de faculteiten BBT, EWI en TNW.


In de voorbereiding van het overleg met u in deze februari-cyclus heeft de Universiteitsraad de informatie over de structurele tekorten niet ontvangen. Mede gezien de positieve houding die de UR in december heeft aangenomen ten aanzien van het vaststellen van de externe begroting 2005 is dit teleurstellend. De lange termijn financiële situatie van de faculteiten BBT, EWI en TNW is niet goed en de verwachting van een diepe ingreep in de huidige organisatie is zeer waarschijnlijk. Een afwachtende houding van de zijde van de betrokken faculteiten met het oog op de onderhandelingspositie in de discussie over de verandering in het verdeelmodel doet geen recht aan de ernst van de problemen. Een duidelijke inventarisatie, waaruit de huidige omvang van het structurele tekort moet blijken, is op korte termijn noodzakelijk.


De UR vertrouwt erop dat het College de toegezegde informatie op de kortst mogelijke termijn aan de UR ter beschikking stelt.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
dr.G.J.I.Schrama

voorzitter