8._UR_reactie_Gemeenschappelijke_regeling

Griffie

Spiegel – kamer 500




Aan het College van Bestuur





Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05 035

Fax


Datum

10 februari 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Gemeenschappelijke Regeling 3TU





Geacht college,



De Universiteitsraad heeft kennis genomen van de meest recente versie van de Gemeenschappelijke Regeling (gedateerd 26 jan 2005), de opmerkingen van jurist Erik de Groot daarbij (d.d. 5 februari 2005; in afschrift aan de colleges gestuurd) en de bevindingen van onze delegatie naar het overleg van 28 januari in Utrecht.


De raad is van oordeel dat de huidige tekst voldoet als formulering van de beoogde overeenkomst, zij het dat op taalkundig vlak het advies van De Groot zou kunnen worden overgenomen.


De raad is echter ook van mening, dat het uitblijven van concrete inhoudelijke voortgang in de samenwerking tussen de drie TU's zorgelijk is. Een groot deel van de raad twijfelt aan het nut van het oprichten van een gemeenschappelijke regeling onder de huidige omstandigheden: waarom de samenwerking formaliseren voordat deze inhoudelijk “body” heeft gekregen? De raad verneemt graag van u welke concrete stappen op korte termijn mogen worden verwacht die het oprichten van een gemeenschappelijke regeling rechtvaardigen.




Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,




dr. G.J.I. Schrama

voorzitter