4._UR reactie Arborichtlijnen

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 05 029

Fax


Datum

10 februari 2005

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Concept - instemmingsbesluit Arbo-richtlijnen UT "Werken met kankerverwekkende en reprotoxische stoffen" en “Werken tijdens zwangerschap en borstvoeding”Geacht college,In de interne vergadering van de UR van 8 februari 2005 zijn de Arbo - richtlijnen UT "Werken met kankerverwekkende en reprotoxische stoffen" en “Werken tijdens zwangerschap en borstvoeding “besproken en is onderstaand concept - besluit geformuleerd.De Universiteitsraad

gezien:

de Arbo - richtlijnen UT "Werken met kankerverwekkende en reprotoxische stoffen" en “Werken tijdens zwangerschap en borstvoeding” (UR 04-369)

gehoord:

de toelichting van de betrokken beleidsmedewerker;

de reactie van de betrokken Faculteitsraden op de werkbaarheid van de richtlijn.

overwegende dat:

de UT verplicht is te voldoen aan de Arbowetgeving;

de UT zodanig beleid dient te voeren dat risico’s voor de veiligheid en gezondheid voor de medewerkers zoveel mogelijk uitsluit;

de richtlijnen uitvoerbaar zijn, daar zij aansluiten bij de bestaande praktijk

besluit:

in te stemmen met de Arbo - richtlijnen UT "Werken met kankerverwekkende en reprotoxische stoffen" en “Werken tijdens zwangerschap en borstvoeding” (UR 04-369)

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,dr. G.J.I. Schrama

voorzitter